Skoči do osrednje vsebine

Izraz intelektualna lastnina se nanaša na vrsto lastnine, ki izvira iz človekovega intelekta oziroma razuma. Med pravice intelektualne lastnine spadajo patenti, dodatni varstveni certifikati, modeli, znamke, geografske označbe, avtorska in sorodne pravice, registrirane topografije polprevodniških vezij, žlahtniteljske pravice in firme.

Varstvo intelektualne lastnine pridobiva pomen pri nas in v svetu, saj je človekov um eno glavnih vodil tehnološkega in kulturnega razvoja. Ustvarjalne dosežke je potrebno zavarovati in primerno nagraditi ter tako spodbuditi ljudi k nadaljnjemu ustvarjanju.

Pravice intelektualne lastnine

Pravice intelektualne lastnine so izključne, vendar je izključnost v nekaterih primerih pogojena z naravo predmeta varovane pravice, in temeljijo na teh osnovnih načelih:

  • Imetnik pravice sme prepovedati komercialno izkoriščanje predmeta pravice, za katero ni dal dovoljenja.
  • Varstvo teh pravic se nanaša izključno na gospodarsko dejavnost.
  • Pravice so ozemeljsko in praviloma tudi časovno omejene, razen blagovnih znamk, trgovskih imen in geografskih označb, katerih varstvo lahko traja neomejeno dolgo. Po izteku zakonsko predpisane dobe postane predmet takšnega varstva javna dobrina in ga lahko vsakdo svobodno komercialno izkorišča.

Podjetniška narava teh pravic zahteva tudi njihovo ustrezno upravljanje.

Varstvo intelektualne lastnine

Varstvo intelektualne lastnine pozitivno vpliva na večjo konkurenčnost, dolgoročni razvoj, raziskave in vlaganja, vzpostavljanje novih ali širjenje že obstoječih vej gospodarstva, odpiranje novih delovnih mest in ne nazadnje tudi na povečanje davčnih prihodkov države. Varstvo intelektualne lastnine pripomore k spodbujanju ustvarjalnosti in inovativnosti, razvoju kulture in gospodarstva, izboljšanju konkurenčnosti in dvigu kakovosti življenja v Sloveniji.

Vsaj toliko kot varstvo intelektualne lastnine so pomembni tudi postopki, s katerimi te pravice imetniki uveljavljajo oziroma branijo v primeru njihove kršitve. Brez dovoljenja imetnika pravice intelektualne lastnine komercialno izkoriščanje predmeta pravice namreč ni dovoljeno.

Ker so pravice intelektualne lastnine zasebne narave, morajo za njihovo uveljavljanje poskrbeti imetniki pravic sami.

Aktualni razpisi

Trenutno ni aktualnih objav. Celoten seznam je na voljo v zbirki javne objave.

Projekti in programi

  • Zadnji noveli Zakona o avtorski in sorodnih pravicah ter Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic sta bili sprejeti septembra 2022. Ob njuni pripravi smo napovedali, da želimo nadaljevati razpravo o nadaljnjem razvoju avtorskopravne zakonodaje in v odprtem dialogu poiskati širše soglasje o možnih prihodnjih rešitvah na tem področju. Hkrati smo napovedali vzpostavitev medresorske delovne skupine za pripravo nacionalne strategije intelektualne lastnine. Naš cilj je, da se doseže čimbolj enoten pogled na urejanje avtorske in sorodnih pravic.