Skoči do osrednje vsebine

Polprevodniško vezje je naprava za izvajanje elektronske funkcije, ki je v končni obliki ali vmesni obliki nedeljiva celota iz ene ali več spojenih plasti s polprevodniškimi elementi, od katerih je vsaj eden aktiven element.

Varstvo topografije v Sloveniji

Topografija je zavarovana, ko je vpisana v register topografij.

Varstvo pravic avtorjev topografij polprevodniških vezij v Sloveniji je opredeljeno v Zakonu o varstvu topografije polprevodniških vezij in Pravilniku o registraciji topografije polprevodniških vezij.

Izključne pravice začnejo veljati s prvim od naslednjih datumov:

  • datum vložitve prijave ali
  • datum, ko je bila zadevna topografija prvič gospodarsko izkoriščena kjerkoli na svetu.

Prijave ni možno vložiti po preteku dveh let od datuma začetka prvega gospodarskega izkoriščanja topografije.

Pred vložitvijo prijave

Preden vložite zahtevo za registracijo topografije polprevodniških vezij, vam svetujemo, da se pozanimate, kaj se lahko registrira kot topografija, kdo lahko vloži zahtevo, kako poteka postopek registracije, kdo vam lahko pri prijavi pomaga in podobno.

Še posebej pomembno pa je vedeti naslednje:

Kaj je topografija?

Zakon o varstvu topografije polprevodniških vezij opredeljuje polprevodniško vezje kot napravo za izvajanje elektronske funkcije, ki je v končni ali vmesni obliki nedeljiva celota iz ene ali več spojenih plasti s polprevodniškimi elementi, od katerih je vsaj eden aktiven element.

Topografija polprevodniškega vezja je enolično določeno zaporedje medsebojno povezanih slikovnih vzorcev za vsako plast polprevodniškega vezja, pri čemer ti vzorci ponazarjajo razporeditev polprevodniških elementov na plasteh, ne glede na kakšen način je ta razporeditev upodobljena z zapisom, kodami ali izražena na kakšen drug način.

Topografija se lahko zavaruje, če je izvirna, to pa je, če je rezultat lastnega ustvarjalnega napora in v času nastanka ni bila znana iz vsakodnevne rabe v industriji.

Komu pripada pravica?

Pravica do varstva topografije pripada njenemu ustvarjalcu. Če je ustvarjalcev več, jim ta pravica pripada skupno.

Postopek za pridobitev varstva

Podrobno preučite postopek registracije in preberite Zakon o varstvu topografije polprevodniških vezij in Pravilnik o registraciji topografije polprevodniških vezij.

Naziv storitve Institucija
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino

Trajanje pravice in vzdrževanje

Pristojbin za vzdrževanje veljavnosti ni treba plačevati, ker je s plačilom prijavne pristojbine že plačano tudi vzdrževanje veljavnosti za celotno dobo trajanja.

Izključne pravice prenehajo veljati pred potekom enega izmed naštetih rokov, če niso plačane pristojbine ali če se nosilec varstvu zavarovane topografije pisno odpove.

Izključne pravice prenehajo veljati po preteku prvega od naslednjih obdobij:

  • ob koncu koledarskega leta, v katerem preteče deset let od datuma, ko se je topografija začela prvič gospodarsko izkoriščati kjerkoli na svetu, ali
  • ob koncu koledarskega leta po preteku desetih let od datuma, ko je bila vložena pravilna prijava.

Ne glede na to izključne pravice prenehajo po petnajstih letih od dneva, ko je bila topografija upodobljena, vendar ni bila gospodarsko izkoriščena.

Pri tej pravici ni potrebno skrbeti za vzdrževanje veljavnosti, ker je s plačilom prijavne pristojbine hkrati plačana tudi pristojbina za vzdrževanje, za celotno dobo trajanja, vse dokler ne preneha po enem izmed prej naštetih obdobij.

Tisti, katerega varstvo je kršeno, lahko poleg odškodnine zahteva, da se tistemu, ki krši njegovo pravico, prepove nadaljnje kršenje.

Osebi, ki gospodarsko izkorišča polprevodniško vezje z zavarovano topografijo in ki ne ve oziroma ni mogla vedeti, da gre za zavarovano topografijo, se ne more preprečiti gospodarskega izkoriščanja takšnega polprevodniškega vezja.

Uradu sporočite spremembe v zvezi s topografijo

Urad vodi registre pravic industrijske lastnine. Če želite svojo topografijo prenesti na novega imetnika ali ste spremenili ime, naziv firme in, ali naslov oziroma sedež, je potrebno takšno spremembo (ob plačilu ustreznih pristojbin) vpisati v ustrezen register.

Prav tako se lahko na urad obrnete, če potrebujete potrdilo o topografiji iz registra.

Dokumenti, seznami in obrazci