Skoči do osrednje vsebine

Registracija topografije polprevodniških vezij

Oddaja prijave

Prijava mora vsebovati naslednje sestavine:

  • obrazec Prijava topografije polprevodniškega vezja (SIPO T-1/1);
  • dokumente, ki določajo ali ponazarjajo topografijo (slikovni vzorci z navedbo njihovega zaporedja);
  • povzetek značilnosti elektronske funkcije ali funkcij polprevodniškega vezja, izdelanega po zavarovani topografiji;
  • pisno izjavo o datumu začetka gospodarskega izkoriščanja, če je bila topografija gospodarsko že izkoriščena.

Z eno prijavo se lahko zahteva varstvo le ene topografije.

V postopku za registracijo in vzdrževanje varstva topografije se plača pristojbina samo enkrat, in sicer ob prijavi topografije.

Formalni preizkus

Urad ugotovi, ali prijava izpolnjuje pogoje za vpis v register topografij. Če prijava ne izpolnjuje pogojev, se zahteva za vpis zavrne.

Če prijava le delno izpolnjuje pogoje, urad pozove prijavitelja, da v roku dveh mesecev odpravi ugotovljene pomanjkljivosti. Iz upravičenih razlogov sme urad na zahtevo prijavitelja ta rok podaljšati še za tri mesece. Če prijavitelj ne odpravi pomanjkljivosti v določenem roku, se šteje, da je prijava umaknjena.

Odločba o registraciji in objava podatkov v uradnem glasilu

Prijava, ki izpolnjuje vse pogoje, se vpiše v register topografij, prijavitelju pa se izda listina o vpisu. Podatki o vpisu se objavijo v  Biltenu za industrijsko lastnino (BIL).

Vpis je ničen, če se ugotovi:

  • da topografija ni izvirna, ali
  • da prijave ni vložila upravičena fizična ali pravna oseba, ali
  • da je prijava vložena po preteku roka, ali
  • da slikovni vzorci ne omogočajo identifikacije topografije.

Obrazci in seznami