Skoči do osrednje vsebine

Urad za intelektualno lastnino

Urad za intelektualno lastnino deluje kot organ v sestavi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter je pri svojem delu samostojen. Na uradu opravljamo naloge s področja intelektualne lastnine, ki vključuje področje avtorskega prava in prava industrijske lastnine. Urad zastopa Republiko Slovenijo v Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino (WIPO), Evropski patentni organizaciji (EPO) in Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO). Pri izvajanju mednarodnih konvencij, ki jih je podpisala tudi Slovenija, na uradu sodelujemo z WIPO, EPO in nacionalnimi uradi drugih držav, s katerimi ima Slovenija sklenjene ustrezne sporazume. Z EUIPO sodelujemo pri vseh aktivnostih v zvezi z znamko EU in modelom Skupnosti ter približevanjem praks in orodij na področju znamk in modelov.

Glavne naloge urada so vodenje postopkov za podelitev patentov in dodatnih varstvenih certifikatov za zdravila in fitofarmacevtska sredstva ter postopkov za registracijo znamk, modelov, topografij polprevodniških vezij in geografskih označb, z izjemo tistih, ki se nanašajo na kmetijske pridelke, živila ter vina in druge proizvode iz grozdja in vina, vodenje registrov pravic industrijske lastnine, priprava strokovnih predlog sprememb in dopolnitev zakonskih predpisov s področja intelektualne lastnine, opravljanje informacijskih storitev v zvezi s pravicami industrijske lastnine, izdajanje dovoljenj za kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic in nadzor nad delovanjem kolektivnih organizacij, zastopanje Republike Slovenije pri tujih in mednarodnih organizacijah, ki delujejo na področju intelektualne lastnine, na podlagi pooblastil vlade, izdajanje Biltena za industrijsko lastnino. Na uradu opravljamo administrativno-tehnične naloge za poravnalni svet, ki deluje na podlagi Zakona o izumih iz delovnega razmerja in pred katerim naj bi se reševali spori med delodajalci in delojemalci v zvezi z izumi, ustvarjenimi v delovnem razmerju. Prav tako nudimo administrativno pomoč svetu za avtorsko pravo, mediatorjem pri reševanju sporov med kolektivnimi organizacijami avtorjev, reprezentativnimi združenji uporabnikov varovanih del, uporabnikom in imetnikom pravice ter v primeru alternativnega reševanja sporov pri večozemeljskih licencah med kolektivno organizacijo in ponudniki spletnih storitev ali enim ali več imetnikom pravic ali drugo kolektivno organizacijo.