Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Sektor za domače storitve izvaja naloge na področju storitev na nacionalnem nivoju, kot so poštne storitve (izvajanje univerzalne poštne storitve in Zakon o poštnih storitvah), storitve trgovine, kontrola cen (načrt uravnavanja reguliranih cen, nadzor nad cenami učbenikov, ki so edini za posamezni predmet oziroma strokovni modul v določenem razredu, letniku ali programu ter spremljanje cen naftnih derivatov).

Sektor prav tako izvaja naloge na področju področje pogrebne in pokopališke dejavnosti, nadzor nad izvajanjem Obrtnega zakona in javnih pooblastil po zakonu, nadzor nad pripravo MSP testov presoje predpisov na gospodarstvo drugih resornih ministrstev ter dovoljenja za uporabo besede Slovenija v imenu firme.

Področja in teme

 • Pogrebna in pokopališka dejavnost

  Pokopališka dejavnost obsega upravljanje in urejanje pokopališč in je v pristojnosti občin, ki z odlokom predpišejo pokopališki red, v katerem podrobneje določijo izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.

 • Trgovinska dejavnost

  Trgovina kot zelo pomembna gospodarska panoga ustvari skoraj 35 odstotkov prihodkov prodaje gospodarstva in zaposluje nekaj manj kot 18 odstotkov zaposlenih v slovenskem gospodarstvu ter se s tem uvršča med največje delodajalce v nacionalnem gospodarstvu. V zadnjih letih je doživela veliko sprememb in se temeljito preoblikovala.

 • Poštne storitve

  Poštne storitve so storitve, ki vključujejo sprejem, usmerjanje, prevoz in dostavo poštnih pošiljk. Trg poštnih storitev je v Sloveniji liberaliziran in si ga od 1. januarja 2011 delijo izvajalci, ki so navedeni v uradni evidenci Agencije za komunikacijska omrežja in storitve, kot neodvisnega regulatornega organa.

 • Blagovne rezerve

  Oblikovane državne blagovne rezerve omogočajo državi zagotavljanje potreb osnovne preskrbe prebivalcev in vzdrževanje ustrezne stopnje preskrbljenosti v času, ko je to nujno potrebno. To pomeni, da lahko država nemoteno funkcionira tudi pri večjih motnjah in nestabilnosti na trgih, ob naravnih nesrečah in v vojni ali denimo zaradi izpolnjevanja mednarodnih obveznosti Republike Slovenije na področju sproščanja obveznih rezerv nafte in naftnih derivatov.

 • Ocena vplivov predpisov na gospodarstvo

  Oceno vplivov predpisov na gospodarstvo, predvsem na mala in srednje velika podjetja, omogoča test za mala in srednja podjetja (MSP test). Namen testa je povečati zavedanje o kvalitativnih in kvantitativnih vplivih predpisov na gospodarstvo in posledično zmanjšati negativne vplive na gospodarstvo.