Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Agencija Republike Slovenije za okolje

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Agencija Republike Slovenije za okolje

Naslov: Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 478 40 00

E-naslov: is.vog@osra.pg

Datum prve objave kataloga: 12. 10. 2004

Datum zadnje spremembe: 3. 8. 2021

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=49

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Agencija Republike Slovenije za okolje.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Agencija za okolje (ARSO) je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije. Delovna področja opredeljuje Uredba o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS št. 58/03, 45/04, 86/04, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08- ZVis-F, 63/9, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12, 23/12, 82/12, 109/12, 24/13, 36/13, 51/13, 43/14, 91/14 in 35/15).

Agencija na podlagi Uredbe o organih v sestavi ministrstev opravlja:

 • upravne in strokovne naloge na področjih celovitega varstva okolja in naravnih dobrin, razen nalog, ki so v pristojnosti Direkcije Republike Slovenije za vode,
 • upravne in strokovne naloge varstva zraka in tal, naloge varstva voda v skladu s predpisi o varstvu okolja in ohranjanja narave, razen nalog, ki so v pristojnosti Direkcije Republike Slovenije za vode, ter naloge presoje vplivov na okolje,
 • upravne in strokovne naloge varstva pred hrupom in drugimi tveganji za okolje,
 • upravne in strokovne naloge ravnanja z odpadki, razen radioaktivnih odpadkov in nalog s področja čezmejnega pošiljanja odpadkov,
 • upravne in strokovne naloge ohranjanja narave, 
 • upravne in strokovne naloge spremljanja stanja okolja,
 • upravne in strokovne naloge spremljanja, analiziranja in napovedovanja vremena in podnebja ter snežnih plazov, opozarjanja na nevarne vremenske in lavinske razmere ter izvaja posebne meteorološke storitve za potrebe slovenske vojske, zračnega prometa, pomorstva, kmetijstva in drugih dejavnosti,
 • pravne in strokovne naloge spremljanja, analiziranja in napovedovanja hidroloških in oceanografskih procesov ter ocenjevanja stanja voda, opozarjanja na nevarne razmere in izredne pojave ter opravlja posebne hidrološke storitve za potrebe specializiranih uporabnikov,
 • upravne in strokovne naloge monitoringa in drugega evidentiranja seizmoloških, geoloških in drugih geofizikalnih pojavov, njihovih rajonizacij in kategorizacij, ocenjevanja potresne nevarnosti, varstva, zaščite in hitrega obveščanja o potresnih pojavih,
 • sodeluje pri izvajanju nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
 • vodi evidence s področja varstva okolja in monitoringa voda, 
 • izpolnjuje mednarodne obveznosti in opravlja naloge mednarodne izmenjave podatkov.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Urad za letalsko meteorologijo
Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana
01 478 40 48
is.vog@osra.pg

Urad za meteorologijo, hidrologijo in oceanografijo
Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana
01 478 40 48
is.vog@osra.pg

Urad za okoljska merjenja
Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana
01 478 40 48
is.vog@osra.pg

Urad za seizmologijo
Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana
01 478 40 00
is.vog@osra.pg

Urad za spremljanje vplivov na okolje
Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana
01 478 45 45
is.vog@osra.pg

Urad za stanje okolja
Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana
01 478 45 45
is.vog@osra.pg

Urad za varstvo okolja in narave
Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana
01 478 44 21
is.vog@osra.pg

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

mag. Metka Oder

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Agencija Republike Slovenije za okolje


Andrej Vuga

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Agencija Republike Slovenije za okolje

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Postopki

SEZNAM UPRAVNIH POSTOPKOV NA PODLAGI ZAKONA O VARSTVU OKOLJA IN PODZAKONSKIH PREDPISOV


Presoja vplivov na okolje

 • Sklep o ugotovitvah predhodnega postopka
 • Sklep o ugotovitvah predhodnega postopka v postopkih priprave DPN
 • Informacija o obsegu in vsebini poročila o vplivih izvedbe nameravanega posega na okolje


Okoljevarstvena soglasja

 • Pridobitev, sprememba in podaljšanje okoljevarstvenega soglasja
 • Prenos okoljevarstvenega soglasja na drugo osebo
 • Sklep o skladnosti PGD s projektnimi pogoji

Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje večjega obsega

 • Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega
 • Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje večjega obsega, sprememba in odvzem dovoljenja
 • Odločba o prenehanju veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja
 • Sklep o nameravani spremembi v obratovanju naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje večjega obsega


Okoljevarstveno dovoljenje za obrat

 • Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic
 • Prijava obrata
 • Okoljevarstveno dovoljenje za obrat, sprememba in odvzem dovoljenja
 • Odločba o prenehanju okoljevarstvenega dovoljenja in prenehanju oziroma dokončnem prenehanju obrata


Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic

 • Odločitev o verižnih učinkih


Okoljevarstveno dovoljenje za druge naprave (glede emisij snovi v vode, zrak in ravnanjem z odpadki) in dejavnosti

 • Okoljevarstveno dovoljenje za druge naprave, sprememba in odvzem dovoljenja
 • Odločba o prenehanju veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja za druge naprave


UPRAVNI AKTI PO PODZAKONSKIH PREDPISIH NA PODROČJIH ZRAKA, VODE, HRUPA, ODPADKOV


ZRAK

Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja

 • Pridobitev in sprememba okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave glede emisij snovi v zrak


Uredba o mejnih vrednostih emisije halogeniranih hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila

 • Okoljevarstveno dovoljenje in sprememba
 • Potrdilo o vpisu v evidenco HHOS naprav in v evidenco kemičnih čistilnic, sprememba in podaljšanje
 • Odločba o izbrisu iz evidence HHOS naprav in iz evidence kemičnih čistilnic

Uredba o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila

 • Okoljevarstveno dovoljenje, sprememba
 • Potrdilo o vpisu v evidenco HOS naprav, sprememba in podaljšanje
 • Odločba o izbrisu iz evidence HOS naprav

Uredba o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov oziroma izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov

 • Odločba o napravi de minimis
 • Odločba o spremembi načrta monitoringa za napravo de minimis

Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snovi

 • Potrdilo o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetij in sprememba
 • Izbris iz evidence pooblaščenih podjetij

Uredba o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv

 • Dovoljenje za odstopanje parnega tlaka motornega bencina, ki vsebuje etanol
 • Dovoljenje za dajanje na trg težkega kurilnega olja s povišano vsebnostjo žvepla izda dobavitelju, ki dostavlja težko kurilno olje za namen sežiga

Pravilnik o monitoringu fizikalno-kemijskih lastnosti tekočih goriv

 • Potrditev programa monitoringa lastnosti tekočih goriv izvajalcem monitoringa

Uredba o najvišjih vsebnostih hlapnih organskih spojin v določenih barvah in lakih ter proizvodih za ličenje

 • Dovoljenje za uporabo omejenih količin proizvodov, ki ne izpolnjujejo zahtev glede najvišjih vsebnosti HOS

VODE


Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo


 • Okoljevarstveno dovoljenje za emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, sprememba in odvzem dovoljenja
 • Odločba o prenehanju veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja za druge naprave
 • Odločba o o spremembi programa obratovalnega monitoringa


Uredba o emisiji nevarnih halogeniranih ogljikovodikov pri odvajanju odpadnih vod


 • Odločba o potrditvi programa zmanjšanja obremenjevanja okolja z odpadnimi vodam z ukrepi


Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo fitofarmacevtskih sredstev


 • Odločba o potrditvi programa zmanjšanja obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami z ukrepi

HRUP

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju


 • Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje vira hrupa, sprememba in odvzem dovoljenja

ODPADKI

Uredba o odpadkih


Okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov, sprememba dovoljenja in odvzem okoljevarstvenega dovoljenja

 • Potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov, sprememba potrdila, izbris iz evidence zbiralcev odpadkov
 • Potrdilo o vpisu v evidenco prevoznika odpadkov, sprememba potrdila, izbris iz evidence prevoznikov odpadkov
 • Potrdilo o vpisu v evidenco trgovcev, sprememba potrdila, izbris iz evidence trgovcev z odpadki
 • Potrdilo o vpisu v evidenco posrednikov, sprememba potrdila, izbris iz evidence posrednikov

Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami

 • Potrdilo o vpisu v evidenco načrtov oz. skupnih načrtov ravnanja z izrabljenimi gumami, spremembe načrtov in izbris iz evidence načrtov oz. skupnih načrtov ravnanja z izrabljenimi gumami
 • Odločba o količini izrabljenih gum, ki jih je dolžan v posameznem letu obvezno zbrati nosilec skupnega načrta, proizvajalec (proizvajalcem in nosilcem skupnega načrta)


Uredba o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest

 • Okoljevarstveno dovoljenje za odstranjevanje azbesta


Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji

 • Odločba o potrditvi načrta oz. skupnega načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji, sprememba načrta in izbris načrta oz. skupnega načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji iz evidence
 • Potrdilo o vpisu v evidenco proizvajalcev baterij in akumulatorjev, sprememba vpisa in izbris iz evidence proizvajalcev baterij in akumulatorjev


Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

 • Potrdilo o vpisu embalerja, pridobitelja blaga, proizvajalca embalaže in pridobitelja embalaže v evidenco individualnih sistemov ravnanja z odpadno embalažo, sprememba in izbris iz evidence individualnih sistemov ravnanja z odpadno embalažo


Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu

 • Okoljevarstveno dovoljenje za uporabo komposta ali pregnitega blata v kmetijstvu 

Uredba o odpadni električni in elektronski opremi

 • Potrdilo o vpisu v evidenco načrtov oz. skupnih načrtov ravnanja z OEEO, 
  sprememba načrta oz. skupnega načrta, izbris iz načrta oz. skupnega načrta
  ravnanja z OEEO
 • Potrdilo o vpisu v evidenco proizvajalcev, sprememba potrdila


Uredba o ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne  snovi

 • Odločba o vpisu proizvajalca, pridobitelja in uvoznika v evidenco proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov, izbris proizvajalca, pridobitelja ali uvoznika iz evidence proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov
 • Vpis skupnega načrta v evidenco načrtov ravnanja z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi
 • Okoljevarstveno dovoljenje za zbiranje odpadnih fitofarmacevtskih sredstev

Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami

 • Odločba o potrditvi načrta ali skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami in odločba o spremembi

Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili

 • Izbris iz evidence zavezancev za ravnanje z odpadnimi zdravili Odločba o potrditvi načrta ravnanja z odpadnimi zdravili ali spremembe skupnega načrta ravnanja z odpadnimi zdravili

Uredba o izrabljenih vozilih

 • Odločba o vpisu načrta oz. skupnega načrta ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili v evidenco, sprememba odločbe in izbris načrta oziroma skupnega načrta iz evidence načrtov ravnanja z izrabljenimi vozili

Uredba o pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora

 • Odločba o potrditvi načrta prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora, sprememba načrta

Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov

 • Okoljevarstveno dovoljenje za vnos , sprememba in odvzem dovoljenja

Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata

 • Okoljevarstveno dovoljenje za uporabo (vnos v tla) komposta ali digestata, ki ni proizvod, sprememba in odvzem dovoljenja

Uredba o odlagališčih odpadkov

 • Okoljevarstveno dovoljenje, sprememba in odvzem dovoljenja
 • Okoljevarstveno dovoljenje za zaprto odlagališče
 • Odločba o prenehanju okoljevarstvenega dovoljenja
 • Okoljevarstveno dovoljenje za skladiščenje kovinskega živega srebra

POOBLASTILA ZA IZVAJANJE PRVIH MERITEV IN OBRATOVALNEGA MONITORINGA

(odpadne vode, emisije snovi v zrak, viri hrupa, viri elektromagnetnega sevanja,
monitoring goriv, stanje površinskih in podzemnih voda, stanje tal, ocena
odpadka)

 • Pravilnik o monitoringu fizikalno-kemijskih lastnosti tekočih goriv
 • Pravilnik o monitoringu trajnostnih meril za biogoriva
 • Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda
 • Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda
 • Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa in o pogojih za njegovo izvajanje
 • Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje
 • Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode
 • Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal
 • Pravilnik o izdelavi ocene odpadka pred odlaganjem in ocene nevarnega odpadka pred sežiganjem ter o izvedbi kontrolne kemične analize odpadkov

OKOLJSKE DAJATVE

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida

 • Odločba o oprostitvi plačila okoljske dajatve
 • Odločba o prenehanju upravičenosti do oprostitve plačila okoljske dajatve

Trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov iz naprav

 • Dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov, sprememba, odvzem dovoljenja in odločba o prenehanju veljavnosti dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov
 • Odločba o izključitvi iz sistema trgovanja (male naprave) in odločba o ponovni vključitvi v sistem trgovanja
 • Odločba o izračunu količine emisij po uradni dolžnosti (male naprave)
 • Odločba o prilagoditvi dodeljene količine emisijskih kuponov
 • Odločba o podelitvi emisijskih kuponov in sprememba odločbe o emisijskih kuponih po uradni dolžnosti
 • Odločba o prenosu emisijskih kuponov
 • Odločba o ugotovitvi količine izpusta toplogrednih plinov, spremembe in prilagoditve (male naprave)
 • Odločba o ugotovitvi manjkajoče količine emisijskih kuponov
 • Odločba o višini penalov zaradi količine predanih emisijskih kuponov
 • Odločba o začasni prepovedi trgovanja z emisijskimi kuponi in odločba o ponovni dovolitvi trgovanja z emisijskimi kuponi
 • Odločba o razdelitvi emisijskih kuponov iz rezerve

Trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov iz letalske dejavnosti

 • Odločba o odobritvi načrta monitoringa emisij toplogrednih plinov in sprememba
 • Odločba o dodelitvi brezplačnih emisijskih kuponov
 • Odločba o razdelitvi emisijskih kuponov iz rezerve

UPRAVNI AKTI NA PODLAGI ZAKONA O OHRANJANJU NARAVE

 • Naravovarstveno soglasje
 • Procesni sklep v zvezi z izdajo naravovarstvenih soglasij
 • Dovoljenje za menjavo ali za prodajo nepremičnin v lasti države na zavarovanih območjih in na območjih naravnih vrednot
 • Predhodno soglasje k pravnim poslom v zvezi z upravljanjem nepremičnin v lasti države na zavarovanih območjih in območij naravnih vrednot
 • Dovoljenje za gojitev živali
 • Dovoljenje za naselitev tujerodnih vrst
 • Dovoljenje za doselitev tujerodnih vrst
 • Dovoljenje za zadrževanje živali v ujetništvu z namenom prikazovanja javnosti
 • Pooblastilo za izvajanje presoje tveganja za naravo
 • Dovoljenja za izvoz, uvoz, tranzit ali druga ravnanja z rastlinami ali živalmi, njihovimi deli ter izdelki iz rastlin ali živali, izdana na podlagi Uredb EU
 • Dovoljenje za ureditev naravne vrednote za ogledovanje in obiskovanje
 • Dovoljenje na področju mineralov in fosilov

UPRAVNI AKTI NA PODLAGI UREDB EU

Ravnanja z rastlinami ali živalmi, njihovimi deli ter izdelki iz njih

 • Dovoljenje za izvoz in uvoz
 • Potrdilo o ponovnem izvozu
 • Potrdilo za komercialna ravnanja
 • Potrdilo za selitev živih osebkov, odvzetih iz narave
 • Potrdilo o osebnem lastništvu
 • Potrdilo o zbirki vzorcev
 • Potrdilo o potujoči razstavi

UPRAVNI AKTI NA PODLAGI PODZAKONSKIH PREDPISOV PO ZAKONU O OHRANJANJU NARAVE

Ravnanja z zavarovanimi živalskimi in rastlinskimi vrstami

Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah

 • Dovoljenje za poškodovanje, zastrupitev, usmrtitev, odvzem iz narave, ujetje ali vznemirjanje živali
 • Dovoljenje za odstranitev, spremembo, poškodovanje ali uničenje struktur
 • Dovoljenje za zadrževanje zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah v ujetništvu
 • Dovoljenje za posedovanje mrtvih sesalcev in ptic
 • Dovoljenje za ponovno naselitev živalskih vrst

Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah

 • Dovoljenje za uničenje, odvzem iz narave, poškodovanje ali zbiranje rastlin
 • Dovoljenje za izkoriščanje rastlinskih vrst

Uredba o zavarovanih prosto živečih vrstah gliv

 • Dovoljenje za odvzem iz narave, uničenje ali poškodovanje podgobja in gob zavarovanih vrst gliv

Uredba o živalskem vrtu in živalskemu vrtu podobnem prostoru

 • Dovoljenje za prikazovanje živali v živalskem vrtu ali živalskemu vrtu podobnem prostoru
 • Pravilnik o označevanju živali prosto živečih vrst v ujetništvu

Odločba o vpisu ali izbrisu označevalcev v evidenco

 • Soglasje k ponovni označitvi živali prosto živečih vrst v ujetništvu

Pravilnik o izvedbi presoje tveganja za naravo in o pridobitvi pooblastila

 • Pooblastilo za izvajanje presoje tveganja za naravo

UPRAVNI AKTI NA PODLAGI ZAKONA O VARSTVU PODZEMNIH JAM

 • Dovoljenje za znanstveno raziskovalno in arheološko delo
 • Dovoljenje za izjeme od splošnih prepovedi, določenih z varstvenim režimom v jamah
 • Predhodno soglasje k arheološkim raziskovanjem
 • Soglasje k kulturni prireditvi oziroma verskemu obredu
 • Dovoljenja za poškodovanje ali uničenje jame
 • Dovoljenje za ureditev odprte jame
 • Dovoljenja za obratovanje odprte jame

Soglasje k dovoljenju po Zakonu o zdravstvenem varstvu rastlin

 • Soglasje k dovoljenju za vnos in uporabo tujerodnih vrst organizmov

Informacije javnega značaja

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Agencija Republike Slovenije za okolje
Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek 09.00 - 12.00
 • Sreda 09.00 - 12.00 14.00 - 16.00
 • Petek 09.00 - 12.00

Uradne ure po telefonu so v času poslovnega časa Agencije

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

Informacija o izdanih okoljevarstvenih dovoljenjih
Informacija o odpadni električni in elektronski opremi
Informacija o odpadnih baterijah in akumulatorjih
Informacija o odpadnih nagrobnih svečah
Informacija o pošiljkah odpadkov preko meje
Informacija o poročilih o vplivih na okolje


Katalogi informacij javnega značaja