Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Agencija Republike Slovenije za okolje

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Agencija Republike Slovenije za okolje

Naslov: Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 478 40 00

E-naslov: is.vog@osra.pg

Odgovorna oseba: mag. Jože Knez, generalni direktor

Datum prve objave kataloga: 12. 10. 2004

Datum zadnje spremembe: 12. 2. 2024

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=49

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Agencija Republike Slovenije za okolje.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Agencija za okolje (ARSO) je organ v sestavi Ministrstva za okolje, podnebje in energijo Republike Slovenije. Delovna področja opredeljuje Uredba o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19, 64/19, 64/21, 90/21, 101/21, 117/21, 78/21, 97/22 in 25/23).

Agencija na podlagi Uredbe o organih v sestavi ministrstev:

 1. opravlja naloge državne meteorološke, hidrološke, oceanografske in seizmološke službe,
 2. zagotavlja monitoring stanja tal, vode in zraka,
 3. opravlja naloge države v zvezi z obratovalnim monitoringom, razen monitoringa zaradi zmanjševanja tveganja za okolje, izdajanja pooblastil za izvajanje obratovalnega monitoringa, vodenja evidence izvajalcev obratovalnega monitoringa in preverjanja kakovosti obratovalnega monitoringa,
 4. opravlja naloge spremljanja stanja v zvezi z ravnanjem z odpadki in proizvajalčevo razširjeno odgovornostjo,
 5. opravlja upravne naloge v zvezi z odgovornostjo za preprečevanje oziroma sanacijo okoljske škode,
 6. izpolnjuje ali sodeluje pri izpolnjevanju mednarodnih obveznosti Republike Slovenije v povezavi z nalogami iz 1. do 5. točke in opravlja naloge mednarodne izmenjave podatkov o stanju in obremenitvah tal, vode in zraka.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Urad za letalsko meteorologijo
Andrej Hrabar, direktor
Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana
01 478 40 00
is.vog@osra.pg

Urad za meteorologijo, hidrologijo in oceanografijo
mag. Mojca Dolinar, direktorica
Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana
01 478 40 00
is.vog@osra.pg

Urad za okoljska merjenja
mag. Drago Groselj, direktor
Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana
01 478 40 00
is.vog@osra.pg

Urad za seizmologijo
dr. Andrej Gosar, direktor
Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana
01 478 40 00
is.vog@osra.pg

Urad za spremljanje vplivov na okolje
mag. Petra Ulamec, direktorica
Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana
01 478 40 00
is.vog@osra.pg

Urad za stanje okolja
dr. Nataša Sovič, direktorica
Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana
01 478 40 00
is.vog@osra.pg

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

mag. Metka Oder

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Agencija Republike Slovenije za okolje


Andrej Vuga

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Agencija Republike Slovenije za okolje

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Postopki

SEZNAM UPRAVNIH POSTOPKOV NA PODLAGI ZAKONA O VARSTVU OKOLJA IN PODZAKONSKIH PREDPISOV

Upravni postopki na podlagi Zakona o varstvu okolja

Odločanje o odgovornosti za preprečevanje oziroma sanacijo okoljske škode.

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Agencija Republike Slovenije za okolje
Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek

  od do

 • Sreda

  od do

  od do

 • Petek

  od do

Uradne ure po telefonu so v času poslovnega časa Agencije

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

Informacija o odpadni električni in elektronski opremi
Informacija o ravnanju z odpadno embalažo
Informacija o odpadnih baterijah in akumulatorjih
Informacija o odpadnih nagrobnih svečah


Katalogi informacij javnega značaja