GOV.SI

Katalog informacij javnega značaja: Agencija Republike Slovenije za okolje

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Agencija Republike Slovenije za okolje

Naslov: Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 478 40 00

E-naslov: gp.arso@gov.si

Datum prve objave kataloga: 12. 10. 2004

Datum zadnje spremembe: 20. 9. 2019

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=49

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Agencija Republike Slovenije za okolje.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Agencija RS za okolje (ARSO) je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije. Delovna področja opredeljuje Uredba o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS št. 58/03, 45/04, 86/04, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08- ZVis-F, 63/9, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12, 23/12, 82/12, 109/12, 24/13, 36/13, 51/13, 43/14, 91/14 in 35/15).

Agencija na podlagi Uredbe o organih v sestavi ministrstev opravlja:

 • upravne in strokovne naloge na področjih celovitega varstva okolja in naravnih dobrin, razen nalog, ki so v pristojnosti Direkcije Republike Slovenije za vode,
 • upravne in strokovne naloge varstva zraka in tal, naloge varstva voda v skladu s predpisi o varstvu okolja in ohranjanja narave, razen nalog, ki so v pristojnosti Direkcije Republike Slovenije za vode, ter naloge presoje vplivov na okolje,
 • upravne in strokovne naloge varstva pred hrupom in drugimi tveganji za okolje,
 • upravne in strokovne naloge ravnanja z odpadki, razen radioaktivnih odpadkov in nalog s področja čezmejnega pošiljanja odpadkov,
 • upravne in strokovne naloge ohranjanja narave, 
 • upravne in strokovne naloge spremljanja stanja okolja,
 • upravne in strokovne naloge spremljanja, analiziranja in napovedovanja vremena in podnebja ter snežnih plazov, opozarjanja na nevarne vremenske in lavinske razmere ter izvaja posebne meteorološke storitve za potrebe slovenske vojske, zračnega prometa, pomorstva, kmetijstva in drugih dejavnosti,
 • pravne in strokovne naloge spremljanja, analiziranja in napovedovanja hidroloških in oceanografskih procesov ter ocenjevanja stanja voda, opozarjanja na nevarne razmere in izredne pojave ter opravlja posebne hidrološke storitve za potrebe specializiranih uporabnikov,
 • upravne in strokovne naloge monitoringa in drugega evidentiranja seizmoloških, geoloških in drugih geofizikalnih pojavov, njihovih rajonizacij in kategorizacij, ocenjevanja potresne nevarnosti, varstva, zaščite in hitrega obveščanja o potresnih pojavih,
 • sodeluje pri izvajanju nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
 • vodi evidence s področja varstva okolja in monitoringa voda, 
 • izpolnjuje mednarodne obveznosti in opravlja naloge mednarodne izmenjave podatkov.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Sektor za analize podnebja in vodnega kroga
mag. Mojca Dolinar
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
01 478 40 88
gp.arso@gov.si

Sektor za hidrometrijo
mag. Roman Trček
Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana
01 478 44 88
gp.arso@gov.si

Sektor za inženirsko seizmologijo
Matjaž Godec
Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana
01 478 72 57
gp.arso@gov.si

Sektor za izdelke in storitve
Aleš Poredoš
Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana
01 478 41 44
gp.arso@gov.si

Sektor za kontrolo, tok in arhiv podatkov
dr. Damjan Dvoršek
Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana
01 478 44 60
gp.arso@gov.si

Sektor za meteorološke meritve
Stane Pajk
Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana
01 478 45 43
gp.arso@gov.si

Sektor za meteorološke, hidrološke in ocenografske napovedi
Andrej Hrabar
Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana
01 478 40 48
gp.arso@gov.si

Sektor za meteorološko, hidrološko in ocenografsko modeliranje
Jurij Jerman
Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana
01 478 41 43
gp.arso@gov.si

Sektor za potresna opazovanja
mag. Izidor Tasič
Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana
01 478 72 60
gp.arso@gov.si

Sektor za seizmologijo
mag. Mladen Živčić
Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana
01 478 72 57
gp.arso@gov.si

Sektor za vzdrževanje in razvoj merilnih mrež
mag. Bojan Černač
Vojkova cesta 1, 1000 Ljubljana
01 478 41 20
gp.arso@gov.si

Urad za meteorologijo in hidrologijo
Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana
01 478 40 48
gp.arso@gov.si

Urad za okoljska merjenja
Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana
01 478 41 47
gp.arso@gov.si

Urad za seizmologijo
Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana
01 478 40 00
gp.arso@gov.si

Urad za stanje okolja
Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana
01 478 41 15
gp.arso@gov.si

Urad za varstvo okolja in narave
Vojkova cesta 1a, 1000 Ljubljana
01 478 45 37
gp.arso@gov.si

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

mag. Metka Oder

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Agencija Republike Slovenije za okolje


Andrej Vuga

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Agencija Republike Slovenije za okolje

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Agencija Republike Slovenije za okolje
Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek 09.00 - 12.00
 • Torek
 • Sreda 09.00 - 12.00 14.00 - 16.00
 • Četrtek
 • Petek 09.00 - 12.00

Uradne ure po telefonu so v času delovnega časa Agencije

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 €,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 €,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 €,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 €,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 €,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 €,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 €,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

Informacija o izdanih okoljevarstvenih dovoljenjih
Informacija o odpadni električni in elektronski opremi
Informacija o odpadnih baterijah in akumulatorjih
Informacija o odpadnih nagrobnih svečah
Informacija o pošiljkah odpadkov preko meje
Informacija o poročilih o vplivih na okolje


Katalogi informacij javnega značaja