Skoči do osrednje vsebine

Register infrastrukture državne meteorološke, hidrološke, oceanografske in seizmološke službe

Smernice o omejitvah rabe prostora in vode v varovalnem območju referenčnih merilnih postaj

Zakon o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi določa, da sta raba prostora in posebna raba vode v varovalnem območju referenčnih merilnih postaj omejeni. Če se s postopki državnega ali občinskega prostorskega načrtovanja na teh območjih načrtujejo kakršne koli prostorske ureditve, mora pripravljavec prostorskega akta od Agencije za okolje pridobiti mnenje.

Pridobitev mnenja

V mnenju Agencija za okolje ugotovi, ali so bile spoštovane Splošne smernice omejitvah rabe prostora in posebne rabe voda v varovalnem območju referenčnih merilnih postaj, ki so del Državnega prostorskega reda.

Vzdrževalna dela v javno korist pa je treba načrtovati tako, da ne povzročijo trajnih motenj merjenja ali kakovostnega delovanja referenčnih merilnih postaj ali spremembo v trajnosti merjenja in dolgoletnih podatkovnih nizih (peti odstavek 7. člena ZDMHS).

Če vzdrževalnih del v javno korist ni mogoče izvesti na način iz prejšnjega stavka ali le z nesorazmernimi stroški, mora investitor vzdrževalnih del v javno korist pristojnemu organu povrniti stroške prilagoditve ali premestitve merilne postaje.

Referenčne postaje so vpisane v register infrastrukture državne meteorološke, hidrološke, oceanografske in seizmološke službe, ki ga vodi Agencija za okolje. V registru so zbrani podatki o vseh merilnih postajah ter drugih objektih in napravah za meteorološko, hidrološko, oceanografsko ter seizmološko opazovanje.

Število merilnih postaj

Merilne postaje za izvajanje meteorološkega opazovanja 280
Merilne postaje za izvajanje hidrološkega opazovanja na podzemnih vodah 139
Merilne postaje za izvajanje hidrološkega opazovanja na tekočih površinskih vodah 199
Merilne postaje za izvajanje hidrološkega opazovanja na stoječih površinskih vodah 4
Merilne postaje za izvajanje oceanografskega opazovanja 4
Merilne postaje za izvajanje seizmološkega opazovanja 37
Skupno število merilnih postaj 663