Skoči do osrednje vsebine

Register infrastrukture ARSO

Zakon o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi (Uradni list RS, št. 60/17, v nadaljevanju ZDMHS) v 8. členu določa, da Agencija Republike Slovenije (ARSO) za okolje vodi register infrastrukture službe. ZDMHS določa, da v infrastruktura službe sodijo referenčne in druge merilne postaje, objekti in naprave za sprejemanje podatkov na podlagi mednarodnih izmenjav podatkov ter naprave in tehnološki sistemi, namenjeni obdelavi podatkov, potrebnih za izvajanje službe. Register infrastrukture službe je torej evidenca objektov in naprav v upravljanju ARSO, ki služijo izvajanju državne meteorološke, hidrološke, oceanografske in seizmološke službe.

ZDMHS je določil, da ARSO register infrastrukture službe vzpostavi v 6 mesecih po uveljavitvi, vanj pa vpiše obstoječe objekte in naprave te infrastrukture.

Število merilnih postaj za izvajanje opazovanj na podlagi ZDMHS

Merilne postaje za izvajanje meteorološkega opazovanja 280
Merilne postaje za izvajanje hidrološkega opazovanja na podzemnih vodah 139
Merilne postaje za izvajanje hidrološkega opazovanja na tekočih površinskih vodah 199
Merilne postaje za izvajanje hidrološkega opazovanja na stoječih površinskih vodah 4
Merilne postaje za izvajanje oceanografskega opazovanja 4
Merilne postaje za izvajanje seizmološkega opazovanja 37
Skupno število merilnih postaj 663