Skoči do osrednje vsebine

Državni prostorski red se uporablja pri prostorskem načrtovanju, pri dovoljevanju in izvajanju posegov v prostor ter pri izvajanju drugih nalog urejanja prostora.

Temeljna pravila urejanja prostora

Državni prostorski načrt narekuje 21 temeljnih pravil:

 • sodelovanje in usklajevanje pri oblikovanju in sprejemanju odločitev glede prostorskega razvoja,
 • vrednotenje vplivov,
 • prevlada javne koristi,
 • racionalna raba prostora,
 • prepoznavnosti naselij in krajine,
 • urejanje prostora na območjih z omejitvami,
 • urejanje morja,
 • razvoj poselitve,
 • ureditveno območje naselja,
 • notranji razvoj naselja,
 • širitev ureditvenega območja naselja,
 • območje za dolgoročni razvoj naselja,
 • zagotavljanje zadostnih javnih površin v naselju,
 • načrtovanje družbene infrastrukture,
 • ohranjanje posamične poselitve,
 • načrtovanje prostorskih ureditev v drugih ureditvenih območjih,
 • načrtovanje gospodarske javne infrastrukture,
 • enote urejanja prostora,
 • določanje namenske rabe prostora,
 • določanje prostorskih izvedbenih pogojev in
 • merila za določanje gradbenih parcel stavb.
 • Vsebina temeljnih pravil je določena v Zakonu o urejanju prostora.

Podrobnejša pravila urejanja prostora

Podrobnejša pravila urejanja prostora izhajajo iz temeljnih pravil urejanja prostora. Sprejme jih Vlada z uredbo na predlog ministrstva, pristojnega za prostor in na podlagi mnenja komisije Vlade za prostorski razvoj. Pripravijo in sprejmejo se za območje celotne države, lahko pa tudi za manjše teritorialne in funkcionalne enote glede na prepoznavne značilnosti in potrebe tistega območja.

S podrobnejšimi pravili na ravni države zagotavljamo merila in kriterije ter minimalne standarde za kvalitetno urbanistično oblikovanje poselitvenih območij in krajine. Skrbimo da se skozi prostorsko načrtovanje v procesih priprave prostorskih aktov zagotavlja kakovostno in zdravo bivalno in delovno okolje.

Z njimi želimo ponuditi kvalitetna orodja občinam, ki jih bodo v svojem prostoru nadgradila in ki bodo prispevala k novim kvalitetnim naselbinskim vzorec s prepoznavno prostorsko identiteto.

Splošne smernice

Splošne smernice vnaprej pripravijo nosilci urejanja prostora vsak za svoje področje na podlagi mnenja Komisije vlade za prostorski razvoj in so del državnega prostorskega reda. Občine in načrtovalci jih morajo upoštevati v postopkih priprave prostorskih aktov.

Splošne smernice za razvoj poselitve vsebujejo pomembne usmeritve iz hierarhično višjih aktov (SPRS, PRS) s področja urejanja prostora.

Strokovne podlage in študije