Skoči do osrednje vsebine

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Prostor je v naši državi temelj za razvoj naroda in vsega prebivalstva države, za krepitev samobitnosti, za preudarno izkoriščanje prostorskih danosti ter za ohranitev krajinske pestrosti in naravne kakovosti. S spodbujanjem in usmerjanjem prostorskega razvoja težimo k razvoju in doseganju družbene blaginje in svobode posameznika ob hkratnem ohranjanju okolja, krajinske pestrosti in naravnih virov.

 • Javna razprava o osnutku Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 (15. januar - 15. marec 2020)

  Nastaja dokument, ki bo desetletja usmerjal prostorski razvoj v naši državi. Gre za krovni akt, ki skupaj z drugimi razvojnimi dokumenti določa dolgoročne usmeritve prostorskega razvoja države, daje izhodišča za regionalno in lokalno raven ter je osnova za usklajevanje interesov deležnikov. Osnutek Strategije je na podlagi daljšega procesa priprave, dopolnjevanj in usklajevanj pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.

  Vabljeni k sodelovanju v javni razpravi.

 • Državna meja

  Evidenca državne meje je temeljna evidenca o mejnih točkah, ki definirajo državno mejo Republike Slovenije s sosednjimi državami. Podatki služijo za grafični prikaz poteka državne meje in za uskladitev drugih prostorskih in nepremičninskih podatkov z državno mejo.

 • Topografski sistem

  Topografski sistem Republike Slovenije sestavljajo topografski podatki in karte, podatki daljinskega zaznavanja (aerofotografije, ortofoto), modeli višin in register zemljepisnih imen.

 • Državni koordinatni sistem

  Državni prostorski koordinatni sistem sestavljata horizontalni in vertikalni koordinatni sistem, ki sta v naravi vzpostavljeni z državnimi geodetskimi točkami in državnim omrežjem stalnih postaj za globalno določanje položaja. Slovenski državni prostorski koordinatni sistem je skladen s skupnim evropskim koordinatnim sistemom

 • Program projektov eProstor

  Program projektov eProstor (en prostor za vse) ima specifični cilj zagotoviti večjo preglednost in učinkovitost pri urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanju nepremičnin. Osnovni namen je pospešiti in izboljšati procese pri prostorskem načrtovanju, graditvi objektov in upravljanju z nepremičninami, kar je mogoče doseči s povezljivimi, enostavno dostopnimi in zanesljivimi zbirkami prostorskih podatkov.

 • Prostorski informacijski sistem

  Preko spletnega mesta prostorskega informacijskega sistema so dostopni podatki, ki se jih v sistemu vodi in vzdržuje v okviru spremljanja postopkov priprave prostorskih aktov, izdaje upravnih aktov s področja graditve objektov in masovnega zajema pripadajočih zemljišč stavb.

Iskalnik