Skoči do osrednje vsebine

Strategija prostorskega razvoja Slovenije

Strategija prostorskega razvoja Slovenije je strateški nacionalni dokument, ki bo za desetletja opredelil kakovosten prostorski razvoj naše države. Z njim opredeljujemo dolgoročne strateške cilje države in usmeritve razvoja dejavnosti v prostoru, ki bodo podlaga za usklajeno delovanje vseh deležnikov, ki sooblikujemo prostor in tako neposredno vplivamo na raven kakovosti življenja v državi.

S Strategijo prostorskega razvoja Slovenije krepimo uveljavljanje načela trajnostnega prostorskega razvoja. Razvojne zahteve po doseganju konkurenčnosti postavljamo v razmerje do racionalne rabe prostora, virov in energije. Naše aktivnosti so usmerjene k doseganju prostorske kohezije, k celovitemu reševanju prostorsko razvojnih izzivov, k trajnostnemu razvoju urbanih območij in podeželja; upoštevanju zahtev in potreb specifičnih območij; k medsebojni usklajenosti ciljev in ukrepov javnih politik z učinki na prostorski razvoj; k doseganju gospodarskih, okoljskih in družbenih ciljev, ki so osnovani na prostorskih potencialih območij in z njimi skladni; učinkoviti, trajnostni in inovativni rabi virov ter postopnem prehodu iz normativnega na participativen model upravljanja prostora.

Priprava Strategije prostorskega razvoja Slovenije je od samega začetka potekala kot posvetovalni proces, v katerem so sodelovali predstavniki deležnikov z vseh ravni načrtovanja in upravljanja s prostorom ter nevladne organizacije.