Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za naravne vire in prostor

Reorganizacija vlade

Ministrstvo za naravne vire in prostor je pristojno za delovno področje ohranjanja narave, upravljanja voda, sistemskega urejanja gospodarskih javnih služb, javnih služb ohranjanja narave, javnih služb urejanja voda, jedrske varnosti, varstva pred ionizirajočimi sevanji, opozarjanja in odprave posledic naravnih nesreč in investicij v okoljsko ter vodno infrastrukturo in naloge na področju prostorskega in urbanega razvoja, spremljanja stanja in trendov v prostoru, razvoja, spodbujanja in promocije urejanja prostora, zemljiške politike, državnega, regionalnega in občinskega prostorskega načrtovanja in graditve objektov ter rudarstva.

Za delovno področje varovanja okolja, celovite presoje vplivov na okolje, upravnih postopkov na področju okolja, javnih služb varstva okolja, ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi, podnebnih sprememb, ravnanja z odpadki in učinkovite rabe virov je pristojno Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Za delovno področje stanovanjske politike je pristojno Ministrstvo za solidarno prihodnost.

Novice

Dogodki

  do

Sestanek po Konvenciji o jedrski varnosti

Na sedežu Mednarodne agencije za atomsko energijo na Dunaju bo potekal pregledovalni sestanek po Konvenciji o jedrski varnosti. Sestanka se bodo udeležili predstavniki Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost.

 
Obrežje Krke, na levo brežino dolvodno od mostu obvoznice v neposredni bližini otoka (https://goo.gl/maps/dkUStrspDZnGo3tb8)

Pospešimo spremembe - Svetovni dan voda

Direkcija Republike Slovenije za vode, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave in VGP Novo mesto bodo na delu obrežnega pasu reke Krke bodo ponovno vzpostavili obrežno zarast, kar bo prineslo pozitivne spremembe tako v izboljšanjem stanju reke, kakor tudi izboljšanju biotske raznovrstnosti na tem območju.

 
Grand Hotel Plaza, Slovenska cesta 60, Ljubljana.

Okrogla miza Degradirana zemljišča - nov kapital za trajnostno gradnjo

Generalni direktor na Ministrstvu za naravne vire in prostor Georgi Bangiev se bo udeležil okrogle mize Slovenske tiskovne agencije (STA) in družbe Corwin "Degradirana zemljišča - nov kapital za trajnostno gradnjo".

  do
Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana (velika dvorana, 4. nadstropje).

Javna obravnava Načrta upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje 2022–2027

Ministrstvo za naravne vire in prostor organizira javno obravnavo Načrta upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje 2022–2027, Načrta upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja za obdobje 2022–2027, Programa ukrepov upravljanja voda in njihovega Okoljskega poročila skupaj z Dodatkom za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja.