Skoči do osrednje vsebine

Narava

Zakon o ohranjanju narave

Podzakonski akti

Zakon o Spominskem parku Trebče

Vode

Vodne pravice

Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah do 10MW

Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah nad 10MW

Gojenje morskih in sladkovodnih organizmov

Kopališča in naravna zdravilišča

Stekleničenje in proizvodnja pijač

Osnove plačil za koncesijo in cene vodnih povračil

Drugi koncesijski akti (namakanje, zasneževanje)

Splošno

Vodovarstvena območja

Vodna zemljišča

Odprava posledic naravnih nesreč

Prenehanje izkoriščanja uranove rude

Izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save

Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save

Urejanje prostora

Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor

Infrastruktura za prostorske informacije

Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije

Graditev

Zakon o graditvi objektov na mejnih prehodih

Denacionalizacija

Konvencije, protokoli