Skoči do osrednje vsebine

Reorganizacija vlade

Ministrstvo za naravne vire in prostor je pristojno za delovno področje ohranjanja narave, upravljanja voda, sistemskega urejanja gospodarskih javnih služb, javnih služb ohranjanja narave, javnih služb urejanja voda, jedrske varnosti, varstva pred ionizirajočimi sevanji, opozarjanja in odprave posledic naravnih nesreč in investicij v okoljsko ter vodno infrastrukturo in naloge na področju prostorskega in urbanega razvoja, spremljanja stanja in trendov v prostoru, razvoja, spodbujanja in promocije urejanja prostora, zemljiške politike, državnega, regionalnega in občinskega prostorskega načrtovanja in graditve objektov ter rudarstva.

Za delovno področje varovanja okolja, celovite presoje vplivov na okolje, upravnih postopkov na področju okolja, javnih služb varstva okolja, ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi, podnebnih sprememb, ravnanja z odpadki in učinkovite rabe virov je pristojno Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Za delovno področje stanovanjske politike je pristojno Ministrstvo za solidarno prihodnost.

Narava

Zakon o ohranjanju narave

Podzakonski akti

Zakon o Spominskem parku Trebče

Varstvo okolja

Odpadki

Splošna pravila ravnanja za odpadki

Obdelava ali čezmejne pošiljke odpadkov

Ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov

Obvezne gospodarske javne službe

Proizvajalčeva razširjena odgovornost

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja

Pravilniki

Podnebne spremembe

Ukrepi varstva okolja

Trgovanje s pravicami do emisije

Spremljanje stanja okolja

Okoljske dajatve

Emisije toplogrednih plinov sektorjev, ki niso vključeni v trgovanje s pravicami do emisije

Industrijsko onesnaževanje

Emisije in obvezno ravnanje

Dejavnost energetika: emisije snovi v zrak

Dejavnost energetika: emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod

Dejavnost proizvodnja in predelava kovin: emisije snovi v zrak

Dejavnost proizvodnja in predelava kovin: emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod

Dejavnost nekovinska in mineralna industrija: emisije snovi v zrak

Dejavnost nekovinska in mineralna industrija: emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod

Dejavnost kemična industrija

Dejavnost ravnanje z odpadki

Druge dejavnosti: emisije snovi v zrak

Druge dejavnosti: emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod

Predpisi za hlapne organske spojine

Varstvo voda

Ukrepi varstva okolja

Spremljanje stanja okolja

Javne službe varstva okolja

Okoljske dajatve

Zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami

Vode

Vodne pravice

Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah do 10MW

Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah nad 10MW

Gojenje morskih in sladkovodnih organizmov

Odvzem naplavin

Kopališča in naravna zdravilišča

Stekleničenje in proizvodnja pijač

Osnove plačil za koncesijo in cene vodnih povračil

Drugi koncesijski akti (namakanje, zasneževanje)

Splošno

Vodovarstvena območja

Vodna zemljišča

Biotehnologija

Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi

Kartagenski protokol

Odbori

Komisija

Zaprti sistemi

Sproščanje v okolje

Dajanje na trg

Čezmejno gibanje GSO

Register GSO

Dopolnilni protokol iz Nagoje in Kuala Lumpurja o odgovornosti in nadomestilih

Poraba sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo

Zakon o porabi sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo

Odprava posledic naravnih nesreč

Prenehanje izkoriščanja uranove rude

Izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save

Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save

Dimnikarske storitve

Državna meteorološka, hidrološka, oceanografska in seizmološka služba

Urejanje prostora

Planinske poti

Infrastruktura za prostorske informacije

Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije

Graditev

Zakon o graditvi objektov na mejnih prehodih

Stanovanja

Zakon o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja

Nepremičninsko posredovanje

Lastninjenje nepremičnin v družbeni lasti

Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti

Denacionalizacija

Konvencije, protokoli