Skoči do osrednje vsebine

Teme in projekti Ministrstva za naravne vire in prostor

Teme

 • Narava

  Biotska raznovrstnost, invazivne vrste, Natura 2000, naravni parki in rezervati, naravovarstveni nadzor, strategije, poročila in programi, velike zveri, vožnja v naravi

 • Prostor

  Urejanje prostora, urbani razvoj in zemljiška politika, geodezija

 • Vode

  Stanje voda, načrt upravljanja voda, oskrba s pitno vodo, kopalne vode, morsko okolje, zmanjševanje poplavne ogroženosti

 • Graditev

  Graditev vključuje projektiranje, dovoljevanje in gradnjo objektov, to je stavb in gradbeno inženirskih objektov. Objekt je s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih proizvodov, proizvodov in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi napravami, ki jih objekt potrebuje za svoje delovanje. Objekt je povezan s tlemi, če je temeljen ali s pomočjo gradbenih del povezan s tlemi na stalno določenem mestu in ga ni mogoče premakniti ali odstraniti brez škode za njegovo bistvo. Za objekt se štejeta tudi začasni objekt in grajeni objekt na drevesu, ki je namenjen opravljanju dejavnosti.

 • Rudarska pravica

  Rudarska pravica je pravica do raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin v gospodarske namene.

 • Mineralne surovine

  Mineralne surovine so pomemben dejavnik družbenega razvoja. So rudno bogastvo in kot naravni vir v lasti Republike Slovenije.

Projekti

 • Mesec prostora

  V teku

  Mesec prostora 2024 se bo pričel z obeležitvijo Svetovnega dne Habitata, 7. oktobra 2024 in zaključil s praznovanjem Svetovnega dne mest, 31. oktobra 2024.

 • Slovenija je med 5. in 8. decembrom 2023 gostila 23. Zasedanje držav pogodbenic Barcelonske konvencije – COP23 (angleško Contracting Parties - COP) in s tem prevzela dveletno predsedovanje Konvenciji o varovanju morja in obal Sredozemlja.

 • Slovenija je 27. oktobra 2022 Brigu v Švici na XVII. Alpski konferenci prevzela svoje četrto dvoletno predsedovanje Alpski konvenciji. Konference so se udeležili ministri držav pogodbenic in njihovi namestniki. Slovenijo je na konferenci zastopal minister Uroš Brežan

 • Digitalna povezanost prostora, okolja, vode in narave za zeleno lokacijo
  2021–2026

 • Slovenija je vključena v mednarodno pilotno aktivnosti za izvajanje ciljev in prednostnih nalog Teritorialne agende 2030 »Kako sektorske politike prispevajo k prostorskim (ne)ravnovesjem: Prostorski učinki politik«, v kateri sodeluje pet evropskih držav.

 • 15 partnerjev LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji v sodelovanju z različnimi sektorji - gozdarstvo, kmetijstvo, vodarstvo in drugimi ter deležniki prispeva k izboljšanju upravljanja Nature 2000 v Sloveniji ter izvaja konkretne akcije na terenu v osmih območjih Nature 2000.

 • Prostorski informacijski sistem (PIS) je informacijski sistem za podporo pri opravljanju nalog države in lokalnih skupnosti na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov, spremljanje stanja prostorskega razvoja in omogočanje javnosti, da se seznani s stanjem v prostoru. PIS vsebuje zbirke prostorskih podatkov, orodja ter storitve za podporo procesom na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov.