Skoči do osrednje vsebine

Rudarska pravica je pravica do raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin v gospodarske namene.

Rudarska pravica se glede na način in namen njenega izvajanja razvršča na:

 • rudarsko pravico za raziskovanje mineralnih surovin,
 • rudarsko pravico za izkoriščanje mineralnih surovin.

Rudarska pravica za raziskovanje je pravica, ki se jo pridobi z dovoljenjem za raziskovanje določene vrste mineralne surovine na določenem raziskovalnem prostoru.

Rudarska pravica za izkoriščanje je pravica, ki se jo pridobi na podlagi izdanega rudarskega koncesijskega akta s koncesijo za izkoriščanje določene vrste mineralne surovine na določenem pridobivalnem prostoru.

Raziskovanje mineralnih surovin

Raziskovanje mineralnih surovin je izvedba del, katerih namen je ugotoviti obstoj, položaj in obliko ležišč mineralnih surovin, njihovo kakovost in količino ter pogoje za njihovo izkoriščanje.

Pred začetkom raziskovanja mineralnih surovin v določenem raziskovalnem prostoru se mora na način in pod pogoji, ki jih določa Zakon o rudarstvu (ZRud-1), pridobiti rudarsko pravico v obliki dovoljenja za raziskovanje mineralne surovine.

Dovoljenje za raziskovanje je odločba, s katero se dovoli raziskovanje določene vrste mineralne surovine določeni pravni ali fizični osebi na določenem raziskovalnem prostoru in za določeno časovno obdobje.

Raziskovalni prostor je z naravnimi ali umetnimi črtami omejen del zemeljske površine, določene z dovoljenjem za raziskovanje, ki v globino ni omejen.

Postopek izdaje dovoljenja za raziskovanje mineralne surovine na določenem raziskovalnem prostoru je podrobneje opredeljen s storitvijo Izdaja dovoljenja za raziskovanje mineralne surovine.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za naravne vire in prostor

Izkoriščanje mineralnih surovin

Izkoriščanje mineralnih surovin je izvedba del, katerih namen je pridobivanje, obogatitev in uskladiščenje mineralnih surovin.

 • Pridobivanje mineralnih surovin vključuje vsa potrebna dela, da se pride do mineralne surovine z odkopavanjem njenega ležišča ali vrtanjem vanj, da se ležišče mineralne surovine pripravi za izkopavanje oziroma črpanje, da se mineralno surovino izkoplje oziroma da se njeno črpanje izvede in da se mineralno surovino pripelje na obogatitev oziroma vključi v predelavo.
 • Obogatitev mineralnih surovin vključuje vsa potrebna dela, da se pridobljeno mineralno surovino predela v uporabno obliko in kakovost, kar se doseže z drobljenjem, sejanjem in ločevanjem po fizikalnih postopkih ter s postopki obdelave.
 • Skladiščenje mineralnih surovin vključuje vsa potrebna dela za hranjenje mineralnih surovin v trdnem, razsutem, tekočem ali plinastem stanju tako na površini kot pod zemljo na način, da le‑te čim manj izgube na obliki in kakovosti.

Pred začetkom izkoriščanja mineralnih surovin v določenem pridobivalnem prostoru se mora na način in pod pogoji, ki jih določa Zakon o rudarstvu, pridobiti rudarsko pravico, ki jo v obliki koncesije za izkoriščanje mineralne surovine izda ministrstvo, pristojno za rudarstvo.

Rudarsko pravico za izkoriščanje se jo pridobi na podlagi izdanega rudarskega koncesijskega akta s koncesijo za izkoriščanje določene vrste mineralne surovine na določenem pridobivalnem prostoru.

Rudarski koncesijski akt je predpis, ki predstavlja odločitev Republike Slovenije, da bo proti plačilu in pod določenimi pogoji podelila koncesijo za izkoriščanje določene vrste mineralne surovine določeni pravni ali fizični osebi na določenem pridobivalnem prostoru.

Pridobivalni prostor je z naravnimi ali umetnimi črtami omejen del zemeljske površine in globine pod njo, določene z rudarskim koncesijskim aktom.

Rudnik (rudarski obrat) je z zemljiščem omejeno področje na površini ali pod njo, kjer se izkorišča mineralne surovine.

Rudniški prostor je prostor na površini in pod zemljo, sestavljen iz zemljišča, namenjenega izkoriščanju mineralnih surovin in pristopnega zemljišča.

Pristopno zemljišče je zemljišče, preko katerega je možen pristop do pridobivalnega prostora in na kateremu nosilec rudarske pravice izvrši nujno potrebne posege v prostor za izkoriščanje mineralnih surovin.

Površinski kop je rudnik s površinskim izkoriščanjem mineralne surovine.

Vrtina, namenjena izkoriščanju ogljikovodikov in geotermičnih energetskih virov, je točkovni površinski kop s podzemnim izkoriščanjem mineralne surovine.

Postopek izdaje koncesije za izkoriščanje mineralne surovine na določenem pridobivalnem prostoru je podrobneje opredeljen s storitvijo Izdaja koncesije za izkoriščanje mineralne surovine.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za naravne vire in prostor

Opustitev izkoriščanja mineralnih surovin

Opustitev izkoriščanja mineralnih surovin vključuje vsa potrebna dela, ki jih je potrebno izvesti z namenom sanacije okolja, degradiranega zaradi pridobivanja, bogatenja in skladiščenja mineralnih surovin ter vzpostavitve prejšnjega stanja ali drugačne sanacije, če vzpostavitev v prejšnje stanje ni možna, da se po zapustitvi rudnika vzpostavi za opravljanje drugih dejavnosti primerna raba prostora.

V primeru, da se nosilec rudarske pravice za izkoriščanje iz katerega koli razloga odloči popolno in trajno opustiti izvajanje rudarskih del, mora pri tem upoštevati določbe koncesijske pogodbe, na podlagi katere je postal nosilec rudarske pravice za izkoriščanje.

Popolno in trajno opustitev izvajanja rudarskih del mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine:

 • prijaviti pristojni rudarski inšpekciji najmanj petnajst dni pred ustavitvijo del in
 • pri ministrstvu, pristojnem za rudarstvo, hkrati vložiti vlogo za izdajo dovoljenja za opustitev rudarskih del.

Postopek opredeljuje storitev Izdaja dovoljenja za opustitev rudarskih del.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za naravne vire in prostor

Odločba o prenehanju pravic in obveznosti rudarske pravice za izkoriščanje

Po pridobitvi in pravnomočnosti dovoljenja za opustitev rudarskih del mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine:

 • z zapiralnimi deli izvesti dokončno sanacijo okolja in odpraviti posledice, ki so nastale pri izvajanju rudarskih del.
 • na območjih, kjer posledic ni mogoče v celoti sanirati oziroma odpraviti, izvesti ukrepe zavarovanja, da se izključi nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter možni povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.

Šele po dokončanih zgoraj opredeljenih aktivnostih (zapiralna dela oziroma dokončna sanacija okolja) nosilec rudarske pravice za izkoriščanje lahko pri ministrstvu, pristojnem za rudarstvo, vloži zahtevo za izdajo odločbe o prenehanju pravic in obveznosti rudarske pravice za izkoriščanje.

Postopek opredeljuje storitev Izdaja odločbe o prenehanju pravic in obveznosti rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine.

Izbris nosilca rudarske pravice

Pravice in obveznosti nosilca rudarske pravice za izkoriščanje prenehajo s pravnomočno odločbo o prenehanju pravic in obveznosti. Odločba je pogoj za izbris nosilca rudarske pravice za izkoriščanje iz rudarskega registra, ki ga po uradni dolžnosti izvede ministrstvo, pristojno za rudarstvo.

Pred izvedbo izbrisa mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine:

 • izročiti Geološkemu zavodu Slovenije rudarske načrte, merske knjige in drugo dokumentacijo o stanju rudarskih del, ki se nanašajo na izkoriščanje mineralne surovine. Geološki zavod iz te dokumentacije pridobi podatke, ki jih uporabi za izdelavo državne geološke karte in izmed njih izbere gradivo, ki se mora v skladu s predpisi, ki urejajo arhivsko gradivo, hraniti trajno.

Z dnem izbrisa nosilca rudarske pravice za izkoriščanje iz rudarskega registra se šteje, da je rudnik, v katerem so se pred izbrisom izvajala rudarska dela, zaprt.

Po izbrisu nosilca rudarske pravice za izkoriščanje iz rudarskega registra preneha pristojnost rudarskega inšpektorja za opravljanje inšpekcijskega nadzora na območju, na katerem leži zaprt rudnik.

Regulirane rudarske storitve

Regulirane rudarske storitve po Zakonu o rudarstvu (ZRud-1) so storitve, ki se opravljajo v zvezi z:

 • rudarskim projektiranjem (izdelovanjem in revidiranjem rudarskih projektov),
 • tehničnim vodenjem rudarskih del ter z njim povezanim zagotavljanjem zdravstva in varstva pri delu in varstva pred ionizirajočimi sevanji.

Regulirane rudarske storitve, ki se opravljajo v zvezi z rudarskim projektiranjem lahko opravljajo samo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo z ZRud-1 predpisane pogoje za odgovornega rudarskega projektanta, imajo opravljen strokovni izpit in so vpisani v imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu.

Regulirane rudarske storitve, ki se opravljajo v zvezi s tehničnim vodenjem rudarskih del, lahko opravljajo samo osebe, ki izpolnjujejo s tem zakonom predpisane pogoje za tehničnega vodjo rudarskih del, vodjo tehničnih služb in nadzorno tehnično osebje, imajo opravljen strokovni izpit in so vpisani v imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu.

Državljani držav pogodbenic, ki želijo občasno opravljati regulirane rudarske storitve v Republiki Sloveniji, morajo pri ministrstvu, pristojnem za rudarstvo, vložiti pisno prijavo. Glede obveznosti prijave, vsebine prijave in podaljševanja prijave ter drugih določb, ki jih ta zakon ne ureja posebej, se uporabljajo določbe Zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za infrastrukturo

Državljani tretjih držav, lahko opravljajo regulirane rudarske storitve v Republiki Sloveniji samo pod pogojem materialne vzajemnosti in če so njihove pridobljene kvalifikacije enakovredne tistim, ki se zahtevajo za slovenske državljane. Materialna vzajemnost obstaja, če državljan Republike Slovenije v državi državljana tretje države lahko opravlja regulirano rudarsko storitev pod enakimi ali podobnimi pogoji, pod katerimi ga lahko opravljajo v Republiki Sloveniji državljani tretje države.

Preverjanje usposobljenosti za samostojno opravljanje poklicnih nalog s področja reguliranih rudarskih storitev se preverja s strokovnimi izpiti. Evidenca o opravljenih strokovnih izpitih se vodi v imeniku pooblaščenih oseb v rudarstvu. Pogoje in način vpisa v imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu ureja storitev Vpis v imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za naravne vire in prostor

Strateški dokumenti

 • Državna rudarska strategija - Gospodarjenje z mineralnimi surovinami je temeljni dokument, s katerim se določajo cilji, usmeritve in pogoji za usklajeno raziskovanje in izkoriščanje oz. gospodarjenje z mineralnimi surovinami v Republiki Sloveniji, ob upoštevanju posebnosti in razširjenosti posameznih mineralnih surovin v posameznih območjih in potreb trga po njihovem gospodarskem izkoriščanju.

 • Nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda (Strategija) bo določila leto prenehanja rabe premoga za proizvodnjo električne energije v Sloveniji in strategijo pravičnega prehoda dveh slovenskih regij, ki sta močno zaznamovani s premogovništvom – Savinjsko-Šaleške (SAŠA) regije in Zasavske regije.

Povezane teme

 • Mineralne surovine

  Mineralne surovine so pomemben dejavnik družbenega razvoja. So rudno bogastvo in kot naravni vir v lasti Republike Slovenije.