Skoči do osrednje vsebine

Pri oskrbi z energijo upoštevamo skupna prizadevanja  za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v ozračje. Edini sprejemljivi dolgoročni cilj za Slovenijo je brezogljična energetika. Zgolj tako bomo lahko zagotovili čim manjše posledice na kakovost življenja ljudi in drugih organizmov na Zemlji.

Zanesljivost oskrbe z energijo

Zanesljiva oskrba predstavlja pomemben temelj uspešne in trajnostno naravnane energetske politike. Pri tem ne gre samo za zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo, temveč tudi za zagotavljanje zanesljivih storitev.

Za zanesljivo oskrbo je treba zagotoviti dobro razvita in zanesljiva omrežja in čezmejne povezave, primerno razpršitev virov in dobavnih poti ter določeno mero samooskrbe in skladiščenja, kjer je to okoljsko in ekonomsko upravičeno. Glede na velikost Slovenije zadostnosti ponudbe energije, energentov in storitev ne moremo ugotavljati zgolj znotraj Slovenije, ampak upoštevati tudi ponudbo, povpraševanje in razvitost trgov v širši regiji. Slovenija je v energetskem smislu skoraj v 50 % odvisna od uvoza. Uvažamo vsa fosilna goriva za promet, kar vsekakor vpliva na njihovo zanesljivost. Prehod na trajnostne in obnovljive vire energije moramo izpeljati še preden bodo zaloge fosilnih goriv izčrpane. Zato morajo vse odločitve v slovenski energetiki težiti k oskrbi z energijo iz trajnostnih in obnovljivih virov. Naš cilj je zmanjšati uvozno odvisnost na najmanjšo sprejemljivo raven.

Konkurenčnost oskrbe z energijo

Konkurenčna oskrba z energijo je temeljni element konkurenčnosti gospodarstva. Nadaljnji razvoj enotnega energetskega trga v EU in dobro delujočega, učinkovitega domačega energetskega trga je  ključnega pomena za  konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Na končno ceno energije vplivajo tudi davki, prispevki, omrežnine in morebitna regulacija cene energenta. Za doseganje konkurenčnosti moramo zagotavljati ravnotežje med kvaliteto in stroški oskrbe. Oskrba z energijo iz nizkoogljičnih virov je tako dolgoročno cenejša v primerjavi z energijo iz fosilnih virov, ki bo vključevala eksterne stroške.