Skoči do osrednje vsebine

Nacionalni energetski in podnebni načrt

Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN), ang. Integrated National Energy and Climate Plan, je akcijsko strateški dokument, ki bo za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določal cilje, politike in ukrepe na petih razsežnostih energetske unije:
• razogljičenje (emisije TGP in OVE),
• energetska učinkovitost,
• energetska varnost,
• notranji trg ter
• raziskave, inovacije in konkurenčnost.

Zakonodajni okvir

Zakonodajni temelj za nov način upravljanja z energijo Unije in pripravo celovitih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov (NEPN) (ang. Integrated National Energy and Climate Plans) držav članic EU predstavlja Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov.

Slovenija mora NEPN pripraviti in predložiti Evropski komisiji do 31. decembra 2019.

Postopek priprave

V okviru priprave NEPN se v letu 2019 izvajajo številne aktivnosti, med drugim:

  • osvežitev in priprava potrebnih strokovnih podlag s strani konzorcija institucij pod vodstvom Instituta »Jožef Stefan«, ki zagotavlja strokovno in tehnično podporo,
  • široka posvetovanja z vsemi deležniki glede priprave NEPN, ki bodo potekala usklajeno s pripravo Dolgoročne strategije o zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov,
  • iterativni proces posvetovanj z Evropsko komisijo, v katerem bo slednja državam članicam podala priporočila glede NEPN v luči doseganja ciljev na ravni EU,
  • izvedba celovite presoje vplivov na okolje,
  • regionalno posvetovanje, v katerega bodo vključene najmanj sosednje države,
  • politična razprava in sprejem odločitev glede ciljev do leta 2030 (s pogledom do leta 2040).

Vse informacije glede priprave osnutka NEPN in omenjenih aktivnosti so na voljo na spletni strani NEPN.

Iskalnik