Skoči do osrednje vsebine

Učinkovita raba energije pomeni uporabo sodobnih tehnologij in ukrepov, ki zahtevajo manj energije za doseganje enakih ciljev in ima pomembno vlogo pri energetski prihodnosti vsakega posameznika in družbe. Učinkovita raba energije je ključna v boju proti podnebnim spremembam in pri razvoju v trajnostno in nizkoogljično družbo.

Prednosti učinkovite rabe energije

Z učinkovitejšo rabo energije bomo potrebovali manj energije in hkrati ustvarili nova delovna mesta. Gre za delovno intenzivne investicije, pri katerih se uporabljajo proizvodi v pretežni meri domače proizvodnje (gradbeni material, stavbno pohištvo), zato je ustvarjena dodana vrednost na enoto investicije med največjimi in zato največji generator rasti bruto domačega proizvoda. Ukrepi učinkovite rabe energije so zmagovalni (tako imenovani win-win) ukrepi, ki predstavljajo priložnost za naš razvoj in imajo velike pozitivne makroekonomske učinke.

Energetska učinkovitost je med stroškovno najbolj učinkovitimi ukrepi za doseganje ciljev zmanjševanja emisij toplogrednih plinov (TGP) in doseganja večjega deleža obnovljivih virov energije (OVE) v rabi bruto končne energije. Za gospodinjstva je energetska učinkovitost ključna tudi za obvladovanje življenjskih stroškov, krepitev kupne moči in izboljšanje kakovosti bivanja, tudi v luči prilagajanja na podnebne spremembe.

Cilji energetske učinkovitosti

Slovenija ima do leta 2030 zastavljen nacionalni cilj izboljšati energetsko učinkovitost za vsaj 35 % glede na osnovni scenarij iz leta 2007 (v skladu z Direktivo o energetski učinkovitosti). Z zagotavljanjem sistematičnega izvajanja sprejetih politik in ukrepov to pomeni, da končna raba energije v letu 2030 ne bo presegla 54,9 TWh (4.717 ktoe). Preračunano na raven primarne energije pa raba leta 2030 ne bo presegla 73,9 TWh (6.356 ktoe).

Učinkovita raba energije ima izjemno pomembno vlogo v celotni verigi dodane vrednosti v energetiki, zato spodbujamo ukrepe učinkovite rabe energije na vseh področjih; pri proizvodnji, prometu in končni rabi energije.

  • Energetska prenova stavb

    V Evropski uniji je v skupni porabi energije delež porabe energije stavb kar 40 odstotkov. Zaradi tega sta ukrepa zmanjšanje porabe energije in raba energije iz obnovljivih virov v stavbnem sektorju pomembna za zmanjšanje energetske odvisnosti Evropske unije in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Označevanje energetske učinkovitosti

Energetska učinkovitost stavb je označena z energetsko izkaznico, ki poleg razreda energetske učinkovitosti (lestvica od A do G) vsebuje tudi priporočila za večjo energijsko varčnost ter potrošnikom preko informacije o porabi energije omogoča primerjati cene in najemnine za stanovanjske objekte.

Porabo energijo znižujemo tudi z uporabo energijsko varčnejših gospodinjskih aparatov in drugih izdelkov, povezanih z energijo. Ti izdelki so označeni z energijsko nalepko, ki prikazuje energijski razred in porabo energije. Energijsko nalepko pri nakupih upošteva kar 85 % evropskih potrošnikov.