Skoči do osrednje vsebine

Izdaja koncesije za izkoriščanje mineralne surovine

Rudarska pravica za izkoriščanje je pravica, ki se jo pridobi na podlagi izdanega rudarskega koncesijskega akta s koncesijo za izkoriščanje določene vrste mineralne surovine na določenem pridobivalnem prostoru.

Rudarska pravica za izkoriščanje je pravica, ki se jo pridobi na podlagi izdanega rudarskega koncesijskega akta s koncesijo za izkoriščanje določene vrste mineralne surovine na določenem pridobivalnem prostoru.

Koncesija za izkoriščanje se za določeni pridobivalni prostor podeli na podlagi poprej izdanega rudarskega koncesijskega akta in na njegovi podlagi izvedenega javnega razpisa za izbor nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.

Rudarski koncesijski akt izda vlada na predlog ministrstva, pristojnega za rudarstvo. Ministrstvo predlaga vladi izdajo rudarskega koncesijskega akta:

 • na podlagi ocene, da obstaja potreba po izkoriščanju določene vrste mineralne surovine na določenem območju, ali
 • na podlagi vloge pravne ali fizične osebe o zainteresiranosti za podelitev rudarske pravice za izkoriščanje določene vrste mineralne surovine na določenem pridobivalnem prostoru.

V posebnih primerih se lahko koncesija podeli tudi brez javnega razpisa ob izpolnjevanju pogojev iz 34. člena Zakona o rudarstvu (ZRud-1).

Z namenom poenotenja prakse in pospešitve postopkov je minister za infrastrukturo, ki je bil v času izdaje pristojen za rudarstvo, izdal sistemsko pojasnilo  glede izpolnjevanja pogoja »v pisni obliki in overjene dane pravice izvajati rudarska dela na zemljišču« v upravnih postopkih po 34., 46., 50., 51. in 60. členu Zakona o rudarstvu (ZRud-1).

Pogoji za pridobitev

Rudarsko pravico za izkoriščanje mineralne surovine lahko na način in pod pogoji, ki jih določa Zakon o rudarstvu (ZRud-1), pridobi pravna ali fizična oseba:

 • ki ima sedež v državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije ter v državah članicah Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (v nadaljnjem besedilu: države pogodbenice) oziroma je državljan države pogodbenice, in
 • ki ni iz države pogodbenice, ampak iz tretje države, vendar samo, če je izpolnjen pogoj materialne vzajemnosti. Šteje se, da je ta pogoj izpolnjen, če ima interesent, ki je iz tretje države, sedež oziroma bivališče v Republiki Sloveniji in v svoji državi lahko opravlja dejavnost pod enakimi ali podobnimi pogoji, pod katerimi lahko opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji. V primeru sedeža pravne osebe oziroma bivališča fizične osebe v več tretjih državah se pri ugotavljanju vzajemnosti upošteva pravni red tiste države, ki je najstrožji.

Rudarske pravice za izkoriščanje z namenom vbrizgavanja in shranjevanja ogljikovega dioksida po Zakonu o rudarstvu ni mogoče pridobiti.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev ministrstvo, pristojno za rudarstvo, pridobi po uradni dolžnosti.

Opis postopka - vložitev vloge za izdajo rudarske pravice

Zainteresirana pravna ali fizična oseba za izdajo rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine na določenem pridobivalnem prostoru vloži vlogo pri ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo, ki mora vsebovati:

 1. firmo, poslovni naslov, matično in davčno številko, če gre za pravno osebo ali samostojnega podjetnika, ter podatke iz 2. točke  za zakonitega zastopnika pravne osebe ali samostojnega podjetnika,
 2. ime, priimek, naslov stalnega in začasnega prebivališča, če ga ima, enotno matično številko občana ali drugo nacionalno identifikacijsko številko in državo rojstva, če gre za fizično osebo, ki ni samostojni podjetnik,
 3. podatke o prostorskem aktu, namenjenem rudarstvu, s katerim se ureja območje predlaganega pridobivalnega prostora, v skladu s 151. členom Zakona o rudarstvi (ZRud-1),
 4. navedbo pogoja iz drugega odstavka 34. člena ZRud-1, ki ga uveljavlja, kadar gre za pridobitev rudarske pravice brez javnega razpisa,
 5. predlog imena pridobivalnega prostora,
 6. predlog pridobivalnega prostora, vključno z navedbo parcelnih številk, katastrske občine in občine, v kateri je posamezna parcela,
 7. navedbo nadmorske višine predlagane najgloblje točke izkoriščanja po rudarskem projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje,
 8. navedbo vrste mineralne surovine za izkoriščanje,
 9. navedbo, ali se namerava izvajati površinsko ali podzemno izkoriščanje mineralne surovine, predvidene vrste odkopne metode ter navedbo, ali gre za nov ali predčasno opuščen pridobivalni prostor,
 10. predlagan čas trajanja koncesije,
 11. navedbo količine mineralne surovine, ki se skladno z rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje lahko izkoristi v predlaganem pridobivalnem prostoru,
 12. navedbo načina izvajanja sanacije, rekultivacije in vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja v pridobivalnem prostoru po končanem izkoriščanju in
 13. navedbo dejavnosti, ki se bodo opravljale v zvezi s pridobljeno mineralno surovino.

Vlagatelj mora vlogi priložiti:

 1. geodetski načrt, ki ga izdela pooblaščeno geodetsko podjetje in zanj izda certifikat geodetskega načrta, s prikazom in navedbo koordinat točk, ki pridobivalni prostor omejujejo, podanih v državnem koordinatnem sistemu, kadar v pridobivalni prostor niso vključene samo parcele v celoti, in navedbo površine pridobivalnega prostora,
 2. rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje,
 3. če je zemljiška parcela obremenjena s hipoteko ali drugo pravico, soglasje imetnika take pravice, da se na parceli lahko podeli rudarska pravica,
 4. soglasje obstoječega nosilca rudarske pravice, kadar je za predlagani pridobivalni prostor ali njegov del že podeljena rudarska pravica za raziskovanje ali izkoriščanje, nameravano izkoriščanje pa se nanaša na mineralne surovine, ki jih obstoječi nosilec rudarske pravice ne raziskuje ali izkorišča.

Na podlagi prejete vloge ministrstvo objavi javni razpis, če so izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 35. člena ZRud-1.

Javni razpis za izbor nosilca rudarske pravice za izkoriščanje ogljikovodikov se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in uradnem glasilu Evropske unije najmanj 90 dni pred iztekom roka, določenega za prijavo na razpis. Javni razpis za izbor nosilca rudarske pravice za izkoriščanje drugih mineralnih surovin se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije najmanj 30 dni pred iztekom roka, določenega za prijavo na razpis.

Šteje se, da javni razpis uspe, če prijavo odda najmanj en upravičeni prijavitelj. Takemu prijavitelju ministrstvo, pristojno za rudarstvo, izda odločbo o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.

Stroški

Višina upravne takse

Skladno s tarifno številko 78 Zakona o upravnih taksah se pri pristojnem organu za vlogo in odločbo za pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje:

 • ogljikovodikov plača upravna taksa v znesku 700,00 EUR;
 • ostalih mineralnih surovin plača upravna taksa v znesku 400,00 EUR; 

Podračun za plačilo upravne takse

Pri plačilu upravne takse se navedejo naslednji podatki:

 • številka vplačilnega podračuna: 01100-1000315637,
 • sklic: 11 25607-7111002-ššššššLL, pri čemer je ššššššLL 8-mestna številka, in sicer 6-mestna številka šššššš in 2-mestna številka LL.

Številka ššššššLL ni obvezna in je namenjena lažji identifikaciji plačnika in namena plačila, kadar nalog za plačilo izda organ. V primeru plačila upravne takse brez izdanega plačilnega naloga jo lahko plačnik zaradi svoje evidence plačil oblikuje sam, npr. kot zaporedno številko plačila in letnico tekočega leta (npr. 00000121, 00000221... ali 00012021, 00022021...) ipd., vendar tako, da je iz namena plačila jasno razvidno, na katero zadevo (vloge) se plačilo takse nanaša. 

Namen plačila: pri namenu plačila navedite vrsto vloge, ime pridobivalnega prostora, na katerega se plačilo nanaša in ime občine oziroma občin, v kateri oziroma katerih se pridobivalni prostor nahaja, npr. Vloga za izkoriščanje apnenca v pridobivalnem prostoru _______, v občini ______.

Opis postopka - dva ali več upravičenih prijaviteljev

Kadar prijavo na javni razpis za izdajo rudarske pravice za izkoriščanje oddata dva ali več upravičenih prijaviteljev, se skladno z 42.a členom ZRud-1 postopek izbora nosilca rudarske pravice za izkoriščanje izvede kot dražba, na kateri prijavitelji z veljavnimi prijavami na javni razpis konkurirajo za nosilca rudarske pravice za izkoriščanje s svojimi ponudbami o višini plačila rudarske koncesnine na enoto pridobljene mineralne surovine v raščenem stanju.

Dražba za izbor nosilca rudarske pravice za izkoriščanje se začne z vabilom, ki ga ministrstvo, pristojno za rudarstvo, pošlje z osebno vročitvijo vsem upravičenim prijaviteljem.

V primeru, ko je prijavitelj fizična oseba, ki ni samostojni podjetnik, se lahko dražbe udeleži sam, ali od njega pooblaščena oseba. V primeru, da je prijavitelj pravna oseba ali samostojni podjetnik, se dražbe lahko udeleži zakoniti zastopnik prijavitelja ali od njega pooblaščena oseba. V primeru, da se dražbe udeleži pooblaščenec prijavitelja, lahko dražbi prisostvuje tudi prijavitelj ali njegov zakoniti zastopnik.

Dražbo vodi komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za rudarstvo.

Dražba se prične s predstavitvijo predmeta draženja, izklicne višine ponudbe, stopnje dvigovanja ponudbe in pravil draženja, draženje pa se začne v trenutku, ko to jasno naznani član komisije, ki vodi dražbo.

Izklicna višina ponudbe je koncesnina na enoto mineralne surovine, izražena v točkah, kot jo določa predpis iz 53. člena ZRud-1 , stopnja dvigovanja ponudbe pa znaša 10 odstotkov te vrednosti.

Komisija o poteku dražbe piše zapisnik, v katerem navede tudi podatke o upravičenih prijaviteljih, ki se dražbe niso udeležili, prisotnih upravičenih prijaviteljih (dražiteljih) in njihovih ponudbah ter ugotovitev, katera ponudba je najugodnejša in kdo jo je podal.

Šteje se, da je dražba uspela, če je bila na njej dana vsaj ena veljavna ponudba, ali če je višina rudarske koncesnine na enoto pridobljene mineralne surovine v raščenem stanju določena na način iz devetega ali desetega odstavka 42.a člena ZRud-1.

Po končani dražbi odloči o nosilcu rudarske pravice za izkoriščanje ministrstvo, pristojno za rudarstvo, z odločbo, ki jo vroči izbranemu dražitelju in vsem ostalim upravičenim prijaviteljem.

Sklepanje koncesijske pogodbe

Izbrani nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora z ministrstvom, pristojnim za rudarstvo, skleniti koncesijsko pogodbo.

V primeru, da izbrani nosilec rudarske pravice za izkoriščanje ni lastnik zemljišča, ki ga opredeljuje pridobivalni prostor, mora pred sklepanjem koncesijske pogodbe z lastnikom zemljišča skleniti pravni posel z namenom pridobiti pravico izvajati rudarska dela na zemljišču, razen v primeru podzemnega izkoriščanja, če iz rudarskega projekta izhaja, da zaradi izkoriščanja ne bo vplivov na zemljišče.

Sklepanje koncesijske pogodbe se začne na predlog imetnika odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice, ki ga ta vloži na ministrstvo, pristojno za rudarstvo. Predlogu mora skladno s 44. členom ZRud-1 priložiti:

 • revidiran rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje v dveh izvodih in
 • dokazilo o pravici izvajati rudarska dela na zemljišču.

Skladno s 1. alinejo drugega odstavka 101. člena ZRud-1 morajo biti tudi v rudarskem projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje upoštevane določbe prostorskega akta, namenjenega rudarstvu. V zvezi s tem 151. člen ZRud-1 izrecno določa, da so prostorski akti, namenjeni rudarstvu tisti prostorski akti po Zakonu o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09), s katerimi je za območje urejanja kot namenska raba prostora določena raba za namen izkoriščanja določene vrste mineralnih surovin. Skladno s 106. členom ZRud-1 za skladnost rudarskega projekta s prostorskim aktom jamči in odgovarja odgovorni rudarski projektant.

Ko ministrstvo, pristojno za rudarstvo, po opravljenem preverjanju zahtev iz 45. člena ZRud-1 ugotovi, da je rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje izdelan v skladu z zahtevami zakona in da izbrani nosilec rudarske pravice za izkoriščanje razpolaga z dokazilom o pravici izvajati rudarska dela na zemljišču, pripravi predlog koncesijske pogodbe. Predlog koncesijske pogodbe v imenu Republike Slovenije podpiše minister, pristojen za rudarstvo, ministrstvo pa nato vse izvode pošlje z osebno vročitvijo v podpis izbranemu nosilcu rudarske pravice za izkoriščanje.

Čas veljavnosti rudarske pravice začne teči z dnem, ko koncesijsko pogodbo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Finančne obveznosti nosilca rudarske pravice za izkoriščanje

Nosilec rudarske pravice z dnem uveljavitve koncesijske pogodbe postane zavezanec za plačevanje rudarske koncesnine in rudarske sanacnine.

Odmero rudarske koncesnine in rudarske sanacnine ureja Uredba o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo, vrednost točke pa usklajuje Vlada Republike Slovenije. Vrednost za leto 2023 je določana z Odlokom o določitvi vrednosti točke za odmero rudarske koncesnine.

Prenehanje koncesije

Koncesija za izkoriščanje mineralne surovine preneha s prenehanjem koncesijske pogodbe. Koncesijska pogodba preneha:

 • s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
 • z razdrtjem koncesijske pogodbe,
 • z odvzemom rudarske pravice za izkoriščanje,
 • z ugasnitvijo rudarske pravice za izkoriščanje,
 • s sklenitvijo koncesijske pogodbe s prevzemnikom rudarske pravice, v primeru prenosa rudarske pravice.