Skoči do osrednje vsebine

Izdaja odločbe o prenehanju pravic in obveznosti rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine

Po pridobitvi in pravnomočnosti dovoljenja za opustitev rudarskih del mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine izvesti zapiralna dela oziroma dokončno sanacijo okolja. Potem pa vložiti zahtevo za izdajo odločbe o prenehanju pravic in obveznosti rudarske pravice za izkoriščanje.

Po zaključenem postopku pridobitve in pravnomočnosti dovoljenja za opustitev rudarskih del mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine izvesti zapiralna dela oziroma dokončno sanacijo okolja. Sledi vložitev zahteve za izdajo odločbe o prenehanju pravic in obveznosti rudarske pravice za izkoriščanje.

Opis postopka

Po pridobitvi in pravnomočnosti dovoljenja za opustitev rudarskih del mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine:

  • z zapiralnimi deli izvesti dokončno sanacijo okolja in odpraviti posledice, ki so nastale pri izvajanju rudarskih del.
  • na območjih, kjer posledic ni mogoče v celoti sanirati oziroma odpraviti, izvesti ukrepe zavarovanja, da se izključi nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter možni povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.

Zapiralna dela se lahko izvajajo samo na podlagi potrjenega projekta za izvedbo sanacije okolja.

Po dokončanih zgoraj opredeljenih aktivnostih (zapiralna dela oziroma dokončna sanacija okolja) nosilec rudarske pravice za izkoriščanje pri ministrstvu, pristojnem za rudarstvo vloži zahtevo za izdajo odločbe o prenehanju pravic in obveznosti rudarske pravice za izkoriščanje.

Po prejemu zahteve s priloženo dokumentacijo in predpisanimi dokazili ministrstvo, pristojno za rudarstvo, določi datum tehničnega pregleda, na katerem komisija ugotovi, ali je sanacija okolja izvršena oziroma ali izvedeni ukrepi zadoščajo.

Če se na tehničnem pregledu ugotovi, da določene rudniške gradnje niso odstranjene, se lahko takšne gradnje ohranijo, če nosilec rudarske pravice za izkoriščanje predloži pisno stališče pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti, da samoupravna lokalna skupnost obstoju takšnih gradenj ne nasprotuje in jih bo prevzela v svoj prostorski akt. V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za takšno gradnjo se ne glede na določbe predpisov, ki urejajo graditev, ne odmerja nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora.

Če komisija pri tehničnem pregledu ugotovi pomanjkljivosti, v zapisniku opozori nanje nosilca rudarske pravice za izkoriščanje in določi rok, v katerem jih mora odpraviti.

Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora do poteka roka iz prejšnjega odstavka obvestiti ministrstvo, pristojno za rudarstvo, ali je pomanjkljivosti odpravil in mu o tem predložiti dokazila.

Po opravljenem tehničnem pregledu ministrstvo, pristojno za rudarstvo:

  • izda odločbo o prenehanju pravic in obveznosti ali
  • zavrne izdajo odločbe o prenehanju pravic in obveznosti, če ugotovi, da ima izvedena sanacija okolja takšne pomanjkljivosti, zaradi katerih predstavlja nevarnost za zdravje ali življenje ljudi, promet, sosednje objekte ali okolje, pri čemer pa pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti.

Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje, ki mu je bila zahteva za izdajo odločbe o prenehanju njegovih pravic in obveznosti zavrnjena, lahko ponovno vloži takšno zahtevo, ko odpravi napake, ugotovljene na tehničnem pregledu oziroma izvede sanacijo v skladu s predpisi, do izdaje takšne odločbe pa mora v rudniškem prostoru zagotoviti izvajanje takšnih vzdrževalnih in drugih del, s katerimi se izključi nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter možni povzročitelji onesnaževanja okolja.

Odločba, izdana v postopku za prenehanje pravic in obveznosti se nosilcu rudarske pravice za izkoriščanje vroči osebno ter pošlje v vednost rudarski inšpekciji in samoupravni lokalni skupnosti, na katere območju leži rudnik.

Stroški

Skladno z Zakonom o upravnih taksah (ZUT) se:

  • za vložitev zahteve za izdajo odločbe o prenehanju pravic in obveznosti rudarske pravice za izkoriščanje pri pristojnem organu plača upravna taksa v višini 22,60 EUR (tarifna številka 1 in 3),
  • za izvedbo tehničnega pregleda plača upravna taksa od opravljene delovne ure v višini 8,00 EUR (tarifna številka 79). Taksa se zaračuna za vsako celo ali začeto delovno uro za vsakega člana komisije za tehnični pregled, ki sodeluje pri tehničnem pregledu. Prav tako gredo v breme stranke potni stroški uradnih oseb, saj se postopek uvede na zahtevo stranke.

Številka računa za plačilo upravnih taks za Ministrstvo za naravne vire in prostor je:

  • 01100-1000315637, sklic na št. 11 25607-7111002-ššššššLL

pri čemer je ššššššLL 8-mestna številka, in sicer 6-mestna številka šššššš in 2-mestna številka LL.

Številka ššššššLL ni obvezna in je namenjena lažji identifikaciji plačnika in namena plačila, kadar nalog za plačilo izda organ. V primeru plačila upravne takse jo lahko plačnik zaradi svoje evidence plačil oblikuje sam, npr. kot zaporedno številko plačila in letnico tekočega leta (npr. 00000121, 00000221... ali 00012021, 00022021...) ipd.

Predhodne obveznosti nosilca rudarske pravice

V primeru, da se nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine odloči za popolno in trajno opustitev izvajanja rudarskih del, mora pred vložitvijo zahteve za izdajo odločbe o prenehanju pravic in obveznosti rudarske pravice prehodno pridobiti dovoljenje za opustitev rudarskih del

Postopek opredeljuje storitev "Izdaja dovoljenja za opustitev rudarskih del".

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za naravne vire in prostor