Skoči do osrednje vsebine

Izdaja dovoljenja za raziskovanje mineralne surovine

Rudarska pravica za raziskovanje je pravica, ki se jo pridobi z dovoljenjem za raziskovanje določene vrste mineralne surovine na določenem raziskovalnem prostoru.

Rudarska pravica za raziskovanje je pravica, ki se jo pridobi z dovoljenjem za raziskovanje določene vrste mineralne surovine na določenem raziskovalnem prostoru.

Dovoljenje za raziskovanje je odločba, s katero se dovoli raziskovanje določene vrste mineralne surovine določeni pravni ali fizični osebi na določenem raziskovalnem prostoru in za določeno časovno obdobje.

Dovoljenje za raziskovanje se lahko izda samo na podlagi poprej izvedenega javnega razpisa.

Odločitev o izvedbi javnega razpisa sprejme ministrstvo, pristojno za rudarstvo:

 • na podlagi ugotovitve o interesu gospodarsko utemeljenega izkoriščanja mineralne surovine ali
 • na podlagi vloge, ki jo pri ministrstvu, pristojnem za rudarstvo, vloži posamezna zainteresirana pravna ali fizična oseba.

Pogoji za pridobitev

Dovoljenje za raziskovanje mineralne surovine lahko na način in pod pogoji, ki jih določa Zakon o rudarstvu (ZRud-1), pridobi pravna ali fizična oseba:

 • ki ima sedež v državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije ter v državah članicah Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (v nadaljnjem besedilu: države pogodbenice) oziroma je državljan države pogodbenice, in
 • ki ni iz države pogodbenice, ampak iz tretje države, vendar samo, če je izpolnjen pogoj materialne vzajemnosti. Šteje se, da je ta pogoj izpolnjen, če ima interesent, ki je iz tretje države, sedež oziroma bivališče v Republiki Sloveniji in v svoji državi lahko opravlja dejavnost pod enakimi ali podobnimi pogoji, pod katerimi lahko opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji. V primeru sedeža pravne osebe oziroma bivališča fizične osebe v več tretjih državah se pri ugotavljanju vzajemnosti upošteva pravni red tiste države, ki je najstrožji.

Dovoljenja za raziskovanje z namenom vbrizgavanja in shranjevanja ogljikovega dioksida po Zakonu o rudarstvu ni mogoče pridobiti.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev ministrstvo, pristojno za rudarstvo, pridobi po uradni dolžnosti.

Opis postopka - vložitev vloge za izdajo rudarske pravice

Zainteresirana pravna ali fizična oseba za objavo javnega razpisa za izdajo dovoljenja za raziskovanje mineralne surovine vloži vlogo pri ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo, v kateri:

 1. navede firmo, poslovni naslov, matično in davčno številko, če gre za pravno osebo ali samostojnega podjetnika,
 2. navede ime, priimek, naslov stalnega in začasnega prebivališča, če ga ima, enotno matično številko občana ali drugo nacionalno identifikacijsko številko in državo rojstva, če gre za fizično osebo, ki ni samostojni podjetnik,
 3. navede vrsto mineralnih surovin, ki jih želi raziskovati,
 4. navede predlog imena raziskovalnega prostora,
 5. navede številko, katastrsko občino in občino zemljiških parcel, na katere se vloga nanaša,
 6. priloži geodetski načrt, ki ga izdela pooblaščeno geodetsko podjetje in zanj izda certifikat geodetskega načrta, s prikazom in navedbo koordinat točk, ki raziskovalni prostor omejujejo, podanih v državnem koordinatnem sistemu, kadar v raziskovalni prostor niso vključene samo parcele v celoti, in navedbo površine raziskovalnega prostora,
 7. navede količino in vrsto raziskovalnih del, ki jih namerava izvesti,
 8. navede predlog obdobja, za katero naj se izda dovoljenje za raziskovanje, v skladu s prvim odstavkom 27. člena Zakona u rudarstvu (ZRud-1).

Na podlagi prejete vloge ministrstvo objavi javni razpis, če so izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 25. člena ZRud-1.

Javni razpis za izdajo dovoljenja za raziskovanje ogljikovodikov se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in uradnem glasilu Evropske unije najmanj 90 dni pred iztekom roka, določenega za prijavo na razpis. Javni razpis za izdajo dovoljenja za raziskovanje drugih mineralnih surovin se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije najmanj 30 dni pred iztekom roka, določenega za prijavo na razpis.

Šteje se, da javni razpis uspe, če prijavo odda najmanj en upravičeni prijavitelj. Takemu prijavitelju ministrstvo, pristojno za rudarstvo, izda odločbo o izbiri kandidata za nosilca dovoljenja za raziskovanje.

Stroški

Višina upravne takse

Skladno s tarifno številko 78 Zakona o upravnih taksah se pri pristojnem organu za vlogo in odločbo za pridobitev rudarske pravice za raziskovanje:

 • ogljikovodikov plača upravna taksa v znesku 700,00 EUR;
 • ostalih mineralnih surovin plača upravna taksa v znesku 400,00 EUR; 

Podračun za plačilo upravne takse

Pri plačilu upravne takse se navedejo naslednji podatki:

 • številka vplačilnega podračuna: 01100-1000315637,
 • sklic: 11 24309-7111002-ššššššLL, pri čemer je ššššššLL 8-mestna številka, in sicer 6-mestna številka šššššš in 2-mestna številka LL.

Številka ššššššLL ni obvezna in je namenjena lažji identifikaciji plačnika in namena plačila, kadar nalog za plačilo izda organ. V primeru plačila upravne takse brez izdanega plačilnega naloga jo lahko plačnik zaradi svoje evidence plačil oblikuje sam, npr. kot zaporedno številko plačila in letnico tekočega leta (npr. 00000121, 00000221... ali 00012021, 00022021...) ipd., vendar tako, da je iz namena plačila jasno razvidno, na katero zadevo (vloge) se plačilo takse nanaša. 

Namen plačila: pri namenu plačila navedite vrsto vloge, ime pridobivalnega prostora, na katerega se plačilo nanaša in ime občine oziroma občin, v kateri oziroma katerih se pridobivalni prostor nahaja, npr. Vloga za raziskovanje apnenca v pridobivalnem prostoru _______, v občini ______.

Opis postopka - dva ali več upravičenih prijaviteljev

Kadar prijavo na javni razpis za izdajo dovoljenja za raziskovanje oddata dva ali več upravičenih prijaviteljev, se skladno z 25.a členom ZRud-1 postopek izbora nosilca rudarske pravice za raziskovanje izvede kot dražba, na kateri kandidati konkurirajo za nosilca dovoljenja za raziskovanje s svojimi ponudbami o višini plačila nadomestila za raziskovanje mineralnih surovin. 

Dražba za izbor nosilca rudarske pravice za raziskovanje se začne z vabilom, ki ga ministrstvo, pristojno za rudarstvo, pošlje z osebno vročitvijo vsem upravičenim prijaviteljem.

V primeru, ko je prijavitelj fizična oseba, ki ni samostojni podjetnik, se lahko dražbe udeleži sam, ali od njega pooblaščena oseba. V primeru, da je prijavitelj pravna oseba ali samostojni podjetnik, se dražbe lahko udeleži zakoniti zastopnik prijavitelja ali od njega pooblaščena oseba. V primeru, da se dražbe udeleži pooblaščenec prijavitelja, lahko dražbi prisostvuje tudi prijavitelj ali njegov zakoniti zastopnik.

Dražbo vodi komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za rudarstvo.

Dražba se prične s predstavitvijo predmeta draženja, izklicne višine ponudbe, stopnje dvigovanja ponudbe in pravil draženja, draženje pa se začne v trenutku, ko to jasno naznani član komisije, ki vodi dražbo.

Izklicna višina ponudbe znaša 0 točk na hektar, stopnja dvigovanja ponudbe pa 500 točk na hektar, pri čemer se za vrednost točke upošteva vrednost točke po predpisu, ki ureja plačilo rudarske koncesnine.

Komisija o poteku dražbe piše zapisnik, v katerem navede tudi podatke o upravičenih prijaviteljih, ki se dražbe niso udeležili, prisotnih upravičenih prijaviteljih (dražiteljih) in njihovih ponudbah ter ugotovitev, katera ponudba je najugodnejša in kdo jo je podal.

Šteje se, da je dražba uspela, če je bila na njej dana vsaj ena veljavna ponudba, ali če je višina nadomestila za raziskovanje mineralnih surovin določena skladno z devetim ali desetim odstavkom 25.a člena ZRud-1.

Po končani dražbi odloči o izbiri kandidata za nosilca dovoljenja za raziskovanje ministrstvo, pristojno za rudarstvo, z odločbo, ki jo vroči izbranemu kandidatu in vsem ostalim upravičenim prijaviteljem.

Prenehanje dovoljenja

Dovoljenje za raziskovanje mineralne surovine preneha:

 • s potekom časa, za katerega je bilo izdano,
 • s prenehanjem pravne osebe ali s smrtjo fizične osebe kot nosilca dovoljenja za raziskovanje,
 • z odvzemom dovoljenja s strani ministrstva, pristojnega za rudarstvo.