Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za rudarstvo v skladu z veljavnimi predpisi s področja rudarstva, z Državno rudarsko strategijo in drugimi strateškimi dokumenti izvajamo upravne naloge in ukrepi na področju rudarstva.

V sektorju pripravljamo predloge, predpise in strateške dokumente s področja  rudarstva. Ob tem sodelujemo pri izdelavi strokovnih podlag ter pri usklajevanju stališč resorjev in drugih deležnikov pri pripravi državnih prostorskih dokumentov. Pripravljamo predloge državne rudarske strategije, spremljamo delo izvajalca rudarske javne službe, vodimo upravne postopke s področja dela zakona, ki ureja rudarstvo, spremljamo plačila rudarskih koncesnin in rezervacij za sanacijo, vodimo register pooblaščenih oseb v rudarstvu, spremljamo in analiziramo poslovanje zapiralnih del Rudnika Trbovlje - Hrastnik in opravljamo strokovno-upravna dela za komisijo za strokovne izpite v rudarstvu.

Upravni postopki potekajo v zvezi s: 

 • pridobitvijo dovoljenj za raziskovanje mineralnih surovin,
 • pridobitvijo koncesij za izkoriščanje mineralnih surovin,
 • skladnostjo z dokumenti urejanja prostora,
 • podaljšanjem časa veljavnosti rudarske pravice za izkoriščanje,
 • prenosom rudarske pravice za izkoriščanje,
 • plačevanjem rudarske koncesnine ter zagotavljanjem in plačevanjem rezerviranih sredstev za sanacijo,
 • pridobivanjem mineralne surovine ob izvajanju gradbenih del in melioracij,
 • popolno in trajno opustitvijo izvajanja rudarskih del. 

Izvajamo tudi prekrškovne postopke, strokovne izpite ter vodimo imenik pooblaščenih oseb za področje rudarstva. 

Teme

 • Rudarska pravica

  Rudarska pravica je pravica do raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin v gospodarske namene.