Skoči do osrednje vsebine

Izdaja dovoljenja za opustitev rudarskih del

V primeru, da se nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine odloči za popolno in trajno opustitev izvajanja rudarskih del, mora pridobiti dovoljenje za opustitev rudarskih del.

V primeru, da se nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine odloči za popolno in trajno opustitev izvajanja rudarskih del, mora pridobiti dovoljenje za opustitev rudarskih del. Pri tem mora upoštevati določbe koncesijske pogodbe.

Opis postopka

Popolno in trajno opustitev izvajanja rudarskih del mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje hkrati:

  • prijaviti pristojni rudarski inšpekciji najmanj 15 dni pred ustavitvijo del in
  • pri ministrstvu, pristojnem za rudarstvo, vložiti vlogo za izdajo dovoljenja za opustitev rudarskih del.

Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, po prejemu vloge preveri plačevanje rudarske koncesnine in rezerviranih sredstev za sanacijo.

Če ministrstvo ugotovi:

  • da ni zadržkov za uvedbo postopka izdaje dovoljenja za opustitev izvajanja rudarskih del, s sklepom, zoper katerega ni pritožbe, imenuje komisijo za tehnični pregled in določi datum tehničnega pregleda,
  • da so zadržki za uvedbo postopka izdaje dovoljenja za opustitev izvajanja rudarskih del, vlogo zavrne.

Pristojna komisija za tehnični pregled na kraju samem:

  • preveri razloge za opustitev rudarskih del,
  • ugotovi zaloge ali vire mineralnih surovin,
  • ugotovi ali so izpolnjeni pogoji za opustitev del.

Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora komisiji predložiti rudarsko tehnično dokumentacijo, na osnovi katere je izvajal rudarska dela in sprejel odločitev za prenehanje izkoriščanja mineralnih surovin.

V kolikor ministrstvo, pristojno za rudarstvo, na podlagi zapisnika komisije za tehnični pregled ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za opustitev rudarskih del, izda dovoljenje za opustitev rudarskih del. Odločba, izdana v postopku izdaje dovoljenja za opustitev rudarskih del, se nosilcu rudarske pravice za izkoriščanje vroči osebno ter pošlje v vednost rudarski inšpekciji in samoupravni lokalni skupnosti, na katere območju leži rudnik.

V kolikor ministrstvo, pristojno za rudarstvo, na podlagi zapisnika komisije za tehnični pregled ugotovi, da niso izpolnjeni pogoji za opustitev rudarskih del, izdajo dovoljenja za opustitev rudarskih del zavrne.

Stroški

Skladno z Zakonom o upravnih taksah (ZUT) se:

  • za vložitev vloge za izdajo dovoljenja za opustitev rudarskih del  pri pristojnem organu plača upravna taksa v višini 22,60 EUR (tarifna številka 1 in 3),
  • za izvedbo tehničnega pregleda plača upravna taksa od opravljene delovne ure v višini 8,00 EUR (tarifna številka 79). Taksa se zaračuna za vsako celo ali začeto delovno uro za vsakega člana komisije za tehnični pregled, ki sodeluje pri tehničnem pregledu. Prav tako gredo v breme stranke potni stroški uradnih oseb, saj se postopek uvede na zahtevo stranke.

Številka računa za plačilo upravnih taks za Ministrstvo za naravne vire in prostor je:

  • 01100-1000315637, sklic na št. 11 25607-7111002-ššššššLL

pri čemer je ššššššLL 8-mestna številka, in sicer 6-mestna številka šššššš in 2-mestna številka LL.

Številka ššššššLL ni obvezna in je namenjena lažji identifikaciji plačnika in namena plačila, kadar nalog za plačilo izda organ. V primeru plačila upravne takse jo lahko plačnik zaradi svoje evidence plačil oblikuje sam, npr. kot zaporedno številko plačila in letnico tekočega leta (npr. 00000121, 00000221... ali 00012021, 00022021...) ipd.

Nadaljnje obveznosti nosilca rudarske pravice

Po pravnomočnosti dovoljenja za opustitev rudarskih del mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje izvesti zapiralna dela oziroma dokončno sanacijo okolja in odpraviti posledice, ki so nastale pri izvajanju rudarskih del. Potem mora vložiti zahtevo za izdajo odločbe o prenehanju pravic in obveznosti rudarske pravice za izkoriščenje.

Postopek opredeljuje storitev "Izdaja odločbe o prenehanju pravic in obveznosti rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine".