Skoči do osrednje vsebine

Državna rudarska strategija

Državna rudarska strategija - Gospodarjenje z mineralnimi surovinami je temeljni dokument, s katerim se določajo cilji, usmeritve in pogoji za usklajeno raziskovanje in izkoriščanje oz. gospodarjenje z mineralnimi surovinami v Republiki Sloveniji, ob upoštevanju posebnosti in razširjenosti posameznih mineralnih surovin v posameznih območjih in potreb trga po njihovem gospodarskem izkoriščanju.

Osnovni cilj državne rudarske strategije je gospodarjenje, ki vodi k zagotavljanju mineralnih surovin ter ohranjanju dostopnosti naravnih virov sedanji in prihodnji generaciji po načelih trajnostnega razvoja.

Strategija vsebuje smernice, ki lajšajo takšno oskrbo. Temeljno načelo trajnostnega razvoja pri gospodarjenju z mineralnimi surovinami je uravnoteženost med gospodarskimi, okoljevarstvenimi in družbenimi vidiki. Gospodarski vidik zajema racionalno gospodarjenje (raziskave, izkoriščanje, oskrba in sanacije) z namenom zagotavljanja družbi potrebnih mineralnih surovin, ob povečevanju dodane vrednosti, ter varovanje dostopa do mineralnih surovin. Okoljevarstveni vidik je zmanjšanje negativnih vplivov izkoriščanja na okolje.

Strategija vsebuje naslednja poglavja:

  • uvodno, uporabljeni pojmi, ozadje (predvsem stanje in izzive, pregled evropskih politik in strategij ter nacionalni zakonski okvir);
  • razvojne možnosti in analizo uravnotežene oskrbe z mineralnimi surovinami;
  • cilje strategije (optimizacija postopkov pridobivanja dovoljenja za raziskovanje in koncesije za izkoriščanje mineralne surovine, zmanjšanje števila nelegalnih kopov, povečanje saniranih površin in približevanje trajnostni oskrbi z mineralnimi surovinami – potencialni prostor za izkoriščanje);
  • izvajanje državne rudarske strategije (predvsem načela in pogoji, ukrepi in izvajanje strategije za doseganje ciljev, kazalci stanja okolja v povezavi z rudarstvom, organizacija mreže lokacij pridobivanja mineralnih surovin za gradbeništvo – oskrba s kameni agregati, akcijski plan in literatura);
  • priloge (analiza uravnotežene oskrbe z mineralnimi surovinami za gradbeništvo za obdobje 1983 – 2015, akcijski plan, kazalci stanja okolja v povezavi z rudarstvom, omilitveni ukrepi in analiza plačil z vidika višine koncesnin za navedeno leto).

Sprejetje strategije

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 18. 10. 2018 sprejela "Državno rudarsko strategijo - Gospodarjenje z mineralnimi surovinami", ki opredeljuje temeljne cilje ter ukrepe za usklajeno gospodarjenje z mineralnimi surovinami.