Skoči do osrednje vsebine

Izhodišča in strokovne podlage priprave Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050

Izhodišča za pripravo Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050

Izhodišča za pripravo Strategije (66. Člen ZUREP-2) so pripravljena na podlagi spremljanja, analize in ocene stanja v prostoru, Poročila o prostorskem razvoju Slovenije (MOP, 2016) ter aktivnega sodelovanja udeležencev pri urejanju prostora in širše strokovne in zainteresirane javnosti. Vsebujejo ugotovitve iz Poročila o prostorskem razvoju in iz drugih gradiv - analize in ocene stanja prostorskega razvoja ter predloge za spremembe in dopolnitve Strategije.

Poročilo o prostorskem razvoju 2016

Poročilo o prostorskem razvoju Slovenije 2016 je pomembna strokovna podlaga in spremni dokument za pripravo Strategije prostorskega razvoja Slovenije.  Nastalo je kot rezultat prizadevanj Direktorata za prostor, graditev in stanovanja za vzpostavitev sistema spremljanja stanja prostorskega razvoja. Poročilo poudarja značilnosti prostorskega razvoja v Sloveniji, izpostavlja pojave in procese, ki slovenski prostor preoblikujejo, vplivajo na razporeditev prebivalcev in delovnih mest ter podaja priporočila za prenovo Strategije. Poročilo je nastajalo skozi daljše obdobje, v njem so uporabljeni tudi rezultati več strokovnih in raziskovalnih nalog.

Poročilo o prostorskem razvoju 2021

Poročilo o prostorskem razvoju Slovenije 2021 vsebuje analizo stanja in trendov prostorskega razvoja, analizo izvajanja Strategije prostorskega razvoj Slovenije in drugih prostorskih aktov v časovnem obdobju od 2014 – 2020 ter predloge oz. priporočila za nadaljnji prostorski razvoj države. Nabor in pregled kazalnikov je sestavni del Poročila. V njem je predstavljen nabor kazalnikov, ki so bili uporabljeni pri izdelavi Poročila in njihov natančnejši pregled.

Poročilo je po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izdelal Urbanistični inštitut Republike Slovenije.

Usmeritve fokusnih tematskih skupin za pripravo Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050

Usmeritve fokusnih tematskih skupin so pomembna strokovna podlaga za pripravo Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050. Podajajo usmeritve za pet tematskih področij Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050, in sicer za:

  1. funkcionalna urbana območja,
  2. prostorske možnosti za nizkoogljično družbo,
  3. podeželje in zeleno infrastrukturo,
  4. gorska in obmejna območja ter
  5. morje in obalo. 

Zaključki in usmeritve fokusnih tematskih skupin so rezultat interaktivnega dela predstavnikov ministrstev, lokalnih skupnosti, regionalne ravni, strokovne javnosti in nevladnih organizacij ter sodelavcev zunanjih strokovnih inštitucij Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, podjetja Boson d.o.o., Biotehniške fakultete in Filozofske fakultete.

Vsebinske tematske razprave prvih štirih fokusnih skupin so potekale v oktobru in novembru 2016 v obliki individualnih delavnic posameznih fokusnih tematskih skupin in na posvetu 13. decembra 2016 v obliki skupne delavnice vseh štirih fokusnih tematskih skupin. Tematska obravnava morja in obale v procesu prenove SPRS je potekala v maju 2017 in v avgustu 2017.

Model prostorskega razvoja Slovenije

Model prostorskega razvoja Slovenije 2050 je strokovna podlaga, ki je bila izdelana  v okviru priprave Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050.  Podaja predstavo o možni materializaciji vizije in ciljev prostorskega razvoja SPRS 2050 in okvir za določanje prostorske razporeditve posameznih prostorskih sistemov, rabe prostora in prostorskih struktur na strateški ravni. Zasnovan je na sočasnem razvoju treh ključnih sistemov: (1) poselitve, (2) gospodarske javne infrastrukture ter (3) krajine in zelene infrastrukture. Pri vseh treh so upoštevani družbeni, gospodarski in okoljski vidiki razvoja. Pri zasnovi modela so bile upoštevane omejitve in možnosti nabora ukrepov na osnovi dosedanjih izkušenj, delavnic z resorji in javnih predstavitev.

Model prostorskega razvoja Slovenije in rezultati posvetovanj  so bili v skladu z 66. členom ZUreP-2 podlaga za pripravo »dolgoročnega koncept prostorskega razvoja«, osrednjega poglavja Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050.

Priprava in javna posvetovanja o Modelu prostorskega razvoja Slovenije 2050, 15. september 2017 in 14. november 2017 

Strateška presoja vplivov na okolje

Za Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 2050 je treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje. Sestavni del postopka je tudi izvedba presoje sprejemljivosti izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja. Izhodišča za izdelavo okoljskega poročila so bila izdelana v novembru 2017. Okoljsko poročilo za osnutek SPRS 2050, ki se javno razgrinja, je bilo zaključeno v decembru 2019.

Strateško vrednotenje Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050

Vzporedno s pripravo Strategije prostorskega razvoja Slovenije poteka strateško vrednotenje dokumenta pod vodstvom Biotehniške fakultete, Oddelka za krajinsko arhitekturo.

Strateško vrednotenje podaja oceno konsistentnosti in celovitosti ciljev, ukrepov in usmeritev Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 ter presojo skladnosti ciljev sektorskih politik s cilji prostorskega razvoja Slovenije za področja družbene infrastrukture in poselitve, gospodarski in regionalni razvoj, okolje, promet in trajnostno mobilnost, kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo ter energetiko in rudarstvo, kar je razvidno iz vmesnega poročila strateškega vrednotenja.

Končno poročilo strateškega vrednotenja nadgradi vmesno poročilo z opisom metodologije vrednotenja ter oceno prispevka ciljev in ukrepov Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 k prostorski koheziji.