Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za okolje in prostor objavlja strokovna gradiva, iz katerih izhajajo usmeritve za pet tematskih področij Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050:

  • funkcionalna urbana območja
  • prostorske možnosti za nizkoogljično družbo
  • podeželje in zelena infrastruktura
  • gorska in obmejna območja
  • morje in obala

Strokovna gradiva so rezultat interaktivnega dela predstavnikov ministrstev, lokalnih skupnosti, regionalne ravni, strokovne javnosti in nevladnih organizacij na podlagi vnaprej pripravljenih gradiv, ki so jih za posamezno tematsko področje izdelali sodelavci zunanjih strokovnih inštitucij Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, podjetja Boson d.o.o., Biotehniške fakultete in Filozofske fakultete.

Vsebinske tematske razprave prvih štirih fokusnih skupin so potekale v oktobru in novembru 2016 v obliki individualnih delavnic posameznih fokusnih tematskih skupin in na posvetu 13. decembra 2016 v obliki skupne delavnice vseh štirih fokusnih tematskih skupin. Tematska obravnava morja in obale v procesu prenove SPRS je potekala v maju 2017 in v avgustu 2017.

Poročila in gradiva prve faze dela tematskih fokusnih skupin iz oktobra in novembra 2016

Ministrstvo za okolje in prostor je po treh javnih posvetovanjih, na katerih so bila potrjena izhodišča za prenovo SPRS, pripravljena SWOT analiza, oblikovana vizija ter cilji prostorskega razvoja Slovenije, organiziralo poglobljeno tematsko obravnavo štirih ključnih tem SPRS: funkcionalnih urbanih območij, prostorskih možnosti za nizkoogljično družbo, podeželja in zelene infrastrukture, ter gorskih in obmejnih območij.

Za vsako od navedenih tematskih področij je bil izbran zunanji izvajalec, ki je na podlagi objavljenih strokovnih gradiv, nacionalnih ali mednarodnih raziskovalnih nalog ter drugih relevantnih strokovnih dokumentov pripravil izhodiščno strokovno gradivo z vprašanji za delavnico. Vsa strokovna gradiva, vključno s poročili z delavnic, na tem mestu javno objavljamo. Na delavnice so bili vabljeni deležniki z nacionalne in lokalne ravni, regionalne razvojne agencije, interesna združenja in nevladne organizacije ter predstavniki raziskovalnih in izobraževalnih institucij. Za vsako področje je bila pripravljena po ena delavnica.

Namen in cilji fokusnih skupin so bili prispevati k oblikovanju večnivojsko usklajenega osnutka SPRS (medsektorsko, državno – regionalno – lokalno, vključno s stroko in nevladnim sektorjem). Rezultati razprav bodo vključeni v osnutek nove Strategije prostorskega razvoja Slovenije, temeljnega strateškega dokumenta za usmerjanje prostorskega razvoja države.

Poročila in gradiva iz druge faze dela fokusnih tematskih skupin iz decembra 2016

Ministrstvo za okolje in prostor je 13. decembra 2016 v Kongresnem centru Brdo pri Kranju organiziralo posvet v okviru procesa prenove Strategije prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) s poglobljeno obravnavo ciljev in ukrepov za uresničevanje ciljev prostorskega razvoja na različnih območjih Slovenije ter poglobljeno obravnavo dveh izbranih tem SPRS - o vlogi funkcionalnih urbanih območij in sistemu zelene infrastrukture.

Posvet je potekal v obliki celodnevne delavnice, na kateri je sodelovalo 75 deležnikov, in je predstavljal nadaljevanje dela tematskih fokusnih skupin, ki so potekale v oktobru in novembru 2016.

Spodaj objavljena strokovna gradiva in poročilo so rezultat interaktivnega dela tematskih fokusnih skupin, v katerih so sodelovali predstavniki ministrstev, lokalnih skupnosti, regionalne ravni, strokovne javnosti in nevladnih organizacij. Delo je potekalo na podlagi vnaprej pripravljenih gradiv, ki so jih za posamezno tematsko področje izdelali sodelavci zunanjih strokovnih inštitucij,  Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, podjetja Boson d.o.o., Biotehniške fakultete in Filozofske fakultete.

Poročila in gradiva dela fokusne skupine morje in obala iz maja in avgusta 2017

Ministrstvo za okolje in prostor je 29. maja 2017 v okviru procesa prenove Strategije prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) organiziralo prvo delavnico fokusne skupine za tematski sklop "morje in obala". Namen razprave tematske fokusne skupine je bila podrobnejša obravnava vloge morja in z njim funkcionalno povezanega obalnega območja v okviru prostorskega razvoja države kot podlaga za opredelitev strateških vsebin v dolgoročni viziji, ciljih ter usmeritvah za prostorski razvoj Slovenije (SPRS 2030 / 2050).

Razprava v tematski fokusni skupini je potekala na podlagi vnaprej pripravljenega gradiva in ključnih razvojnih vprašanj, ki jih je pripravil MOP, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja ob upoštevanju (1) usmeritev veljavnih predpisov na strateški ravni, ki določajo obravnavo mora in obale, (2) usmeritev SPRS (2004) za morje in obalo ter (3) pregleda razvojnih ciljev resorjev na podlagi njihovih razvojnih dokumentov. Delavnice so se udeležili predstavniki obalnih občin, regionalne razvojne agencije, resorjev, strokovnih institucij in nevladnih organizacij. V razpravi so bili podrobneje obravnavani prednosti in slabosti ter priložnostih in nevarnostih na območju slovenskega morja in obale (SWOT analiza), vizija za morje in obalo, strateške usmeritve za razvoj dejavnosti na morju, konflikti in sinergije ter razvojni potenciali morja in obale.