Skoči do osrednje vsebine

Koraki priprave Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 in vključevanje javnosti

Shema korakov priprave

Izhodišča za pripravo Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050

 • Prvo javno posvetovanje o izhodiščih za pripravo SPRS 2050, 22. maj 2015

  Ministrstvo za okolje in prostor je 22. maja 2015 v Mestnem muzeju v Ljubljani organiziralo javno posvetovanje o izhodiščih za prenovo Strategije prostorskega razvoja Slovenije.
  Dogodek, na katerem so bila obravnavana izhodišča za pripravo Strategije prostorskega razvoja Slovenije (SPRS), skupaj s Poročilom o stanju prostorskega razvoja ter procesni načrt vključevanja javnosti v proces prenove SPRS, predstavlja prvi korak celovito zastavljenega posvetovalnega procesa prenove SPRS.
  Z njim smo na Ministrstvu za okolje in prostor želeli že v najzgodnejši fazi pridobiti čim več relevantnih mnenj in predlogov, ki bodo upoštevana kot vsebinski prispevek pri nadaljnjem strokovnem delu.
  Prenova SPRS je načrtovana kot proces, v okviru katerega želimo doseči uskladitev prostorsko relevantnih sektorskih politik in drugih javnih interesov. Skozi niz posvetovalnih dogodkov in aktivnosti želimo odpreti možnosti za odprto razpravo, preveritev vsebinskih in interesnih izhodišč, predvsem pa uskladitev pogledov o prostorski viziji države kot podlago za pripravo vsebinsko usklajenega dokumenta, ki bo sprejet in podprt s strani vseh relevantnih deležnikov.
  Poročilo z javnega posvetovanja o izhodiščih za prenovo Strategije prostorskega razvoja Slovenije - SPRS predstavlja glavne vsebinske poudarke posvetovanja, predvsem pa rezultate razprave, ki je sledila predstavitvam dokumentov. Namen poročila je po eni strani seznaniti zainteresirane deležnike in javnost o rezultatih posvetovanja, po drugi strani pa pripombe in predlogi udeležencev posvetovanja, ki so povzeti v poročilu, vključiti v obravnavano v nadaljnjem postopku prenove SPRS.
  Poročila

Vizija prostorskega razvoja Slovenije

Cilji prostorskega razvoja Slovenije

Javna posvetovanja o Modelu prostorskega razvoja Slovenije 2050, 15. september 2017 in 14. november 2017

Model prostorskega razvoja Slovenije 2050 je za namen priprave Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 izdelal zunanji izvajalec  - Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo. V okviru izvedbe javnega naročila sta bila izvedena dva javna posvetovanja, ki se ju je udeležil širok krog deležnikov.

S predlogom modela prihodnjega prostorskega razvoja in široko razpravo o njem smo želeli preveriti in prikazati možnosti uresničitve vizije in ciljev v prostoru, olajšati prepoznavanje sinergij in konfliktov med usmeritvami znotraj prostorske politike ter v soočenju z drugimi (resornimi) politikami. Model prostorskega razvoja in njegovo uresničevanje je na eni strani odvisno od izvajanja politik kot so prometna, stanovanjska, vzgojno izobraževalna, zdravstvena, kmetijska, okoljska, politika razvoja javne uprave, na drugi strani pa nanje – politike morajo biti z izbranim modelom skladne – vpliva. hkrati pa tudi vpliva na politike kot so promet, stanovanja, šolstvo, zdravstvo, javna uprava, tudi na kmetijsko in okoljsko politiko. Poleg tega je model prostorskega razvoja na državni ravni tudi izhodišče in okvir za strategije (vizije, cilje, prostorske načrte) na nižjih ravneh (regije in občine).

Model prostorskega razvoja in končno gradivo

Sodelovanje deležnikov v okviru fokusnih tematskih skupin za pripravo Strategije prostorskega razvoja Slovenije, od oktobra 2016 do avgusta 2017

Ministrstvo za okolje in prostor je po treh javnih posvetovanjih, na katerih so bila potrjena izhodišča za prenovo SPRS, pripravljena SWOT analiza, oblikovana vizija ter cilji prostorskega razvoja Slovenije, organiziralo poglobljeno tematsko obravnavo štirih ključnih tem SPRS: funkcionalnih urbanih območij, prostorskih možnosti za nizkoogljično družbo, podeželja in zelene infrastrukture, ter gorskih in obmejnih območij. Namen in cilji fokusnih skupin so bili prispevati k oblikovanju večnivojsko usklajenega osnutka SPRS (medsektorsko, državno – regionalno – lokalno, vključno s stroko in nevladnim sektorjem). Rezultati razprav so vključeni v osnutek nove Strategije prostorskega razvoja Slovenije, temeljnega strateškega dokumenta za usmerjanje prostorskega razvoja države.

Javna razprava o osnutku Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050, od 15. januarja do 27. marca 2020

V javni razpravi se je na osnutek Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 odzvalo več kot 100 različnih organizacij, ustanov in zainteresiranih posameznikov ter naslovilo svoje pripombe, mnenja, razmišljanja in pohvale na različna vsebinska poglavja dokumenta.

Osnovne informacije o poteku in rezultatih javne razprave so predstavljene v Poročilu o javni razpravi.

Od osnutka do predloga Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050

Na Ministrstvu za okolje in prostor je po zaključku obravnave zbranih pripomb potekala priprava končnega predloga Resolucije o prostorskem razvoju Slovenije 2022 za potrditev na Vladi RS in sprejem v Državnem zboru. Konec aprila je bilo pripravljeno vladno gradivo in posredovano v medresorsko usklajevanje. S predlogom Strategije je bil zaključen tudi postopek celovite presoje vplivov na okolje, katerega sestavni del je bila tudi izvedba presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe Strategije na varovana območja. Okoljsko poročilo z dodatkom na varovana območja je bilo zaključeno v aprilu 2022, ko je bila pridobljena tudi odločba pristojnega ministrstva o sprejemljivosti vplivov izvedbe Strategije na okolje.

Predhodni posvetovalni dogodki o prenovi strateških prostorskih usmeritev države