Skoči do osrednje vsebine

Osnutek Strategije prostorskega razvoja Slovenije predstavili združenjem občin in regionalnih agencij

  • Ministrstvo za okolje in prostor

V okviru javne obravnave osnutka Strategije prostorskega razvoja Slovenije in osnutka Okoljskega poročila je Ministrstvo za okolje in prostor organiziralo sestanek z združenji občin (Zveza občin Slovenije – ZOS, Skupnost občin Slovenije - SOS, Zvezo mestnih občin Slovenija) in Gospodarskim interesnim združenjem regionalnih razvojnih agencij - GIZ RRA. Sestanka se je udeležilo 9 predstavnikov omenjenih združenj.

Po predstavitvi osnutka dokumenta je stekla razprava, v kateri je bilo pohvaljeno odpiranje v čezmejni prostor, hkrati pa nujnost usklajevanja dokumentov na tej ravni. Pohvaljena je bila tudi podrobnejša razdelava usmeritev na ravni širših mestnih območij, kjer pa na določenih območjih pogrešajo jasnejši prikaz nekatere ključne infrastrukture, npr. daljinskih kolesarskih in regionalnih železniških povezav.  Med usmeritvami pogrešajo bolj podrobne usmeritve  za turistična območja, vprašanja pa so bila tudi glede nabora storitev splošnega in splošnega gospodarskega pomena v središčih. Med izzivi za izvajanje usmeritev je bil izpostavljen problem medresorskega povezovanja in usklajenosti, ki se ne sme prenašati na lokalno raven ali na raven regionalnega prostorskega plana. Podan je bil predlog, da se v dokumentu opredeli funkcionalna območja, kot podlaga za celovito prostorsko in razvojno planiranje. Kot primer so bila navedena območja Haloz in Pohorja ter koridorji rek, ki pa jih dokument že vključuje.

Jutri, 6. 2. 2020, se bodo pripravljavci strategije sestali še s predstavniki nosilcev urejanja prostora.

Objavljen osnutek Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 skupaj z Okoljskim poročilom in ostalimi gradivi

Predstavitev iz novinarske konference (.pdf)