Skoči do osrednje vsebine

Prostor je omejena naravna dobrina, s katero je treba ravnati izjemno skrbno in celovito. Je ogledalo družbe, saj vse naše ravnanje - ekonomsko, družbeno in individualno - pušča sledi v prostoru. Odseva kulturo, identiteto in stanje duha v družbi, našo preteklost in možnosti za prihodnost. V njem se odraža uspešnost gospodarskega in socialnega razvoja ter kakovost upravljanja s prostorskimi potenciali. Odločanje o gradnji in rabi prostora je podrejeno spoštovanju pravil, ki zagotavljajo varstvo prostora kot ključnega vira za razvoj skupnosti.

Skupna izhodišča za nadaljnji razvoj v prostoru so zagotavljanje dostojnega stanovanja za vsakogar; preureditev naselji v smislu nove socialne in prostorske kohezije in večje stopnje družbenih interakcij ter zagotavljanje pogojev za vsakdanje življenje v historičnih urbanih središčih. Prav tako so skupna izhodišča omejevanje razpršene gradnje in varovanje nepozidanega prostora; ogrevanje, hlajenje in osvetljevanje stavb brez nadaljnjega uničevanja okolja; varovanje nacionalne, regionalne in lokalne prepoznavnosti prostora, arhitekture in krajine ter zagotavljanje razvoja sodobne arhitekture.

Trajnostni prostorski razvoj je temeljno načelo in vodilo, ki mu sledimo pri usmerjanju prostorskega razvoja v Sloveniji. Izhajamo iz tega, da je prostor omejena dobrina, ki terja skrbno usklajevanje javnih koristi in zasebnih interesov ter dolgoročno naravnano prostorsko načrtovanje.

Prenova Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050

Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050 bo temeljni dolgoročni prostorsko razvojni dokument Republike Slovenije s cilji, prioritetami in zasnovo prostorskega razvoja do leta 2050, ki bo vključevala izzive prihodnjega razvoja družbe, ter  s srednjeročnim, akcijskim delom za obdobje 2014 - 2020, ki bo vključeval podrobnejše kvantificirane cilje v navezavi na izvajanje kohezijske politike v novem programskem obdobju. 

Iskalnik