Skoči do osrednje vsebine

V postopkih državnega prostorskega načrtovanja umeščamo v prostor prostorske ureditve državnega pomena (na primer ceste, železnice, plinovode, daljnovode, elektrarne in podobno), skupaj s pobudnikom in investitorjem v okviru sodelovanja in usklajevanja z nosilci urejanja prostora in javnostjo.

Z državnim prostorskim načrtovanjem (DPN) se določijo načrtovane prostorske ureditve, območje državnega prostorskega načrtovanja, prostorski izvedbeni pogoji za projektiranje na tem območju in usmeritve za določitev namenske rabe prostora v občinskih prostorskih izvedbenih aktih za to območje.

Državno prostorsko načrtovanje poteka ali s postopkom priprave in sprejetjem državnega prostorskega načrta (DPN) ali z združenim postopkom načrtovanja in dovoljevanja.

Javne objave, razgrnitve in seznanitve

Arhiv javnih objav

Arhiv javnih razgrnitev in seznanitev (arhivska spletna stran)

Navodila, priporočila in smernice nosilcev urejanja prostora za pripravo državnih prostorskih načrtov

Splošne smernice

Splošne smernice vnaprej pripravijo nosilci urejanja prostora vsak za svoje področje na podlagi mnenja Komisije vlade za prostorski razvoj in so del državnega prostorskega reda. Občine in načrtovalci jih morajo upoštevati v postopkih priprave prostorskih aktov.

Splošne smernice za razvoj poselitve vsebujejo pomembne usmeritve iz hierarhično višjih aktov (SPRS, PRS) s področja urejanja prostora.