GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Sektor načrtuje razvoj in izvaja naloge ravnanja z nepremičnim premoženjem, to je pridobivanja, razpolaganja, upravljanja in najemanja nepremičnega premoženja ter gradnje in vzdrževanja nepremičnin. Vodi evidence nepremičnin, skrbi za vpis v uradne evidence nepremičnin, daje smernice za prostorske načrte lokalnih skupnosti, izvaja investicijske projekte za gradnjo in vzdrževanje nepremičnin, vodi postopke v zvezi s spornimi pravnimi razmerji. Opravlja finančne in materialno-tehnične naloge v zvezi z nepremičninami in skrbi za gospodarjenje z gozdovi.

Sektor za gospodarjenje z nepremičninami je notranjeorganizacijska enota Direktorata za logistiko.