Skoči do osrednje vsebine

Urejanje prostora na regionalni ravni je ključnega pomena za skladen regionalni in uravnotežen prostorski razvoj države. Instrument prostorskega načrtovanja na regionalni ravni je regionalni prostorski plan - prostorski strateški akt, s katerim se država in občine na podlagi Strategije prostorskega razvoja Slovenije, njenega akcijskega programa, drugih razvojnih aktov države in razvojnih ciljev EU dogovorijo in uskladijo o prostorskem razvoju posamezne razvojne regije in določijo bistvene razvojne priložnosti in usmeritve za občinske prostorske akte.

Vsebina regionalnega prostorskega plana

Regionalni prostorski plan določa cilje in prednostne naloge prostorskega razvoja ter vsebuje usmeritve za prostorski razvoj regije, predvsem usmeritve za razvoj poselitve, gospodarske javne infrastrukture in urejanje krajine z ohranjanjem krajinske identitete. Med drugim opredeljuje mesta, druga urbana naselja oz. morebitna druga naselja, ki so pomembna za razvoj regije, določa širša mestna, podaja zasnove omrežij družbene infrastrukture, gospodarske javne infrastrukture, stanovanjskih območij in zelenega sistema regije ter določa prednostna območja za razvoj posameznih dejavnosti, ki so pomembne za regije in povezave s sosednjimi območji.

Ključna vloga regionalnega prostorskega plana je, da se z njim občine uskladijo in določijo zasnove prostorskih ureditev lokalnega pomena, ki segajo na območje več občin ali vplivajo na razvoj več občin kot so prednostna razvojna območja za stanovanjsko oskrbo, večja nakupovalna središča, infrastrukturna vozlišča in prostorske ureditve, namenjene urejanju skupnega javnega potniškega prometa, območja za objekte družbene infrastrukture in prostorske ureditve, ki so neposredno namenjene opravljanju lokalnih gospodarskih javnih služb s področja varstva okolja.

Umestitev urejanja prostora na regionalni ravni v politiko skladnega regionalnega razvoja in sistem urejanja prostora

Regionalno prostorsko planiranje se je v Sloveniji začelo uvajati leta 2018 z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017; v nadaljnjem besedilu ZUreP-2). Zaradi odsotnosti izvajanja lokalne samouprave na ravni regij se ta opira na sistemske rešitve politike skladnega regionalnega razvoja države.

Regionalni prostorski plani se pripravljajo na ravni razvojnih regij. To so funkcionalne ozemeljske celote, določene s predpisi, ki urejajo skladen regionalni razvoj. V Sloveniji obstaja 12 razvojnih regij.

Regionalni prostorski plan je podlaga za pripravo regionalnega razvojnega programa in mora biti sprejet pred njim ali sočasno z njim. Je tudi podlaga za izvedbo postopka državnega prostorskega načrtovanja, saj se v njih uskladijo zasnove prostorskih ureditev. Regionalni prostorski plan nadomešča strateški del sedanjih občinskih prostorskih načrtov.

Priporočila za pripravo regionalnih prostorskih planov

Model povezovanja prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni

Celovit pristop na območje (placebased) je možen le ob ustrezni povezavi prostorskega načrtovanja z razvojnim načrtovanjem na regionalni ravni, ki podprt z dobrim sodelovanjem deležnikov in administrativnih ravni omogoča razvoj, ki je tudi prostorsko racionalen, usklajen in omogoča doseganje razvojnih sinergij in prebojev. Vzpostavitev regij kot administrativne ravni ni pogoj, temveč so možne tudi druge, dogovorne oblike povezovanja in upravljanja na regionalni ravni.

Zato smo skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktoratom za regionalni razvoj ob sodelovanju Združenja regionalnih razvojnih agencij (RRA GIZ) in Ministrstva za javno upravo sofinancirali izvajanje raziskave z naslovom: »Model povezovanja prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni« v okviru Ciljnega raziskovalnega programa "CRP 2016" v letu 2016.

Usmeritve za pripravo strategije razvoja regije za obdobje 2021-2027 s področja prostorskega in urbanega razvoja

V procesu priprave Regionalnih razvojnih programov za novo programsko obdobje 2021-2027 smo pripravili Usmeritve za pripravo strategije razvoja regije za obdobje 2021-2027 s področja prostorskega in urbanega razvoja, ki za vsako posamezno razvojno regijo poleg bistvenih usmeritev na področju prostorskega in urbanega razvoja vključujejo tudi priporočila za izdelavo ocene stanja, sezname sprejetih prostorskih aktov in prostorskih aktov v pripravi ter seznam priporočenih strokovnih podlag.

Priprava navodila za vsebino, obliko in način priprave regionalnega prostorskega plana

Na ministrstvu smo ocenili, da za pripravo regionalnega prostorskega plana potrebujemo jasna in enotna navodila, zato smo v letu 2019 Urbanističnemu inštitutu poverili pripravo navodila o vsebini in obliki regionalnega prostorskega plana skupaj z ilustrativnimi / vzorčnimi prikazi ter pripravo navodila glede načina priprave regionalnega prostorskega plana

Še pred dokončanjem naloge smo  o predlaganih rešitvah 6. 11. 2019 razpravljali v širšem krogu strokovnjakov, s predstavniki strokovne javnosti (večja podjetja, ki sedaj pripravljajo OPN), s predstavniki interesnih združenj občin (SOS, ZOS in ZMOS) in združenja regionalnih razvojnih agencij (RRA GIZ) ter s predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstva za javno upravo. V okviru delavnice je potekala ločena razprava glede vsebine in oblike regionalnega prostorskega plana ter glede načina priprave le tega.

Iskalnik