Skoči do osrednje vsebine

Izvajamo aktivnosti priprave regionalnih prostorskih načrtov in priprave Pomorskega prostorskega načrta.

Koordiniramo in izvajamo aktivnosti promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora s poudarki na urbanem razvoju in razvoju v krajini.

Teme

 • Alpska konvencija

  Alpska konvencija je mednarodna pogodba, ki so jo sklenile alpske države (Avstrija, Francija, Italija, Liechtenstein, Monako, Nemčija, Slovenija in Švica) ter Evropska unija, z namenom spodbujanja trajnostnega razvoja na območju Alp. Predstavlja načelno obvezo za podporo politiki zaščite in povečanju sodelovanja na šestih prednostnih področjih: prebivalstvo in kultura, ukrepanje na področju podnebnih sprememb, ohranjanje in vrednotenje biotske raznovrstnosti in krajine, ozelenitev gospodarstva, spodbujanje trajnostnega prometa, izvajanje vodilne vloge v okviru Strategije Evropske unije za alpsko regijo (EUSALP).

 • Državni prostorski red

  Državni prostorski red se uporablja pri prostorskem načrtovanju, pri dovoljevanju in izvajanju posegov v prostor ter pri izvajanju drugih nalog urejanja prostora.

 • Mednarodno sodelovanje na področju urbanega in prostorskega razvoja

  V mestih danes živi večina svetovnega prebivalstva, mesta so središče gospodarskih, kulturnih in družbenih aktivnosti.

 • Mesta in druga urbana naselja

  Slovenska mesta so zaposlitvena, izobraževalna, upravna, kulturna in storitvena središča ter imajo ključno vlogo v uravnoteženem razvoju države. V njih živi 50 odstotkov prebivalcev Slovenije in dela več kot 90 odstotkov vseh zaposlenih.

 • Teritorialni dialog z mesti

  S tako imenovanim teritorialnim dialogom z mesti širimo razpravo o vlogi, pomenu slovenskih mest in njihovih priložnostih za trajnostni razvoj ter povezujemo različne deležnike urbanega razvoja med seboj.

 • Trajnostne urbane strategije

  Za uspešen razvoj mest ter celovito načrtovanje in izvajanje naložb v mestih so trajnostne urbane strategije (TUS).

 • Urejanje prostora na regionalni ravni

  Urejanje prostora na regionalni ravni je ključnega pomena za skladen regionalni in uravnotežen prostorski razvoj države. Instrument prostorskega načrtovanja na regionalni ravni je regionalni prostorski plan, prostorski strateški akt, s katerim se država in občine na podlagi Strategije prostorskega razvoja Slovenije, njenega akcijskega programa, drugih razvojnih aktov države in razvojnih ciljev EU dogovorijo in uskladijo o prostorskem razvoju posamezne razvojne regije in določijo bistvene razvojne priložnosti in usmeritve za občinske prostorske akte.

Projekti

 • Slovenija je vključena v mednarodno pilotno aktivnosti za izvajanje ciljev in prednostnih nalog Teritorialne agende 2030 »Kako sektorske politike prispevajo k prostorskim (ne)ravnovesjem: Prostorski učinki politik«, v kateri sodeluje pet evropskih držav.

 • Projekt Pilot MOP

  Zaključen

  Pilotni projekt za implementacijo prostorske in gradbene zakonodaje (Pilot MOP), preizkuša izvedljivost, povezanost in povezljivost nalog, ki jih predpisujeta prostorska in gradbena zakonodaja ter hkrati predstavlja osnovo za pripravo projektov v naslednji finančni perspektivi 2021–2027.

 • Mesec prostora

  V teku

  Mesec prostora 2024 se bo pričel z obeležitvijo Svetovnega dne Habitata, 7. oktobra 2024 in zaključil s praznovanjem Svetovnega dne mest, 31. oktobra 2024.