Skoči do osrednje vsebine

Dobra podlaga za uspešen razvoj mest in celovit pristop k načrtovanju ter izvajanju naložb v mestih so trajnostne urbane strategije in spremljanje razvoja mest.

Celovit pristop je ključen za doseganje trajnostnega razvoja in za uspešno vključevanje javnosti in drugih deležnikov v razvojne procese mest. Za načrtovanje razvoja mest in izvajanje naložb v njih zato priporočamo izdelavo celovitih strategij urbanega razvoja. V njih mesta oziroma občine določijo celostne ukrepe za spopadanje z gospodarskimi, okoljskimi, podnebnimi, demografskimi in socialnimi izzivi, s katerimi se mesto in njegovo zaledje srečujeta. Ključni del takih dokumentov je tudi načrt, kako lahko zastavljene cilje dosežemo, glede na razpoložljiva finančna sredstva in človeške vire.

Trajnostne urbane strategije in kohezijska politika

Izdelana trajnostna urbana strategija za urbano območje je eden od pogojev za pridobitev evropskih kohezijskih sredstev v obdobju med leti 2014 in 2020, ki so namenjena mestom za njihove celovite ukrepe trajnostnega urbanega razvoja. Do sredstev za trajnostni urbani razvoj je v Sloveniji upravičenih 11 mestnih občin: Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj, Slovenj Gradec in Velenje. Da bi občine pravočasno in čim bolj učinkovito pripravile takšno strategijo je Ministrstvo za okolje in prostor leta 2014 vzpostavilo neposreden dvosmerni dialog z mesti. Tako so vse mestne občine do leta 2016 pripravile in sprejele trajnostne urbane strategije na podlagi smernic Ministrstva za okolje in prostor. V strategijah so občine opredelile svojo razvojno vizijo, cilje, ukrepe in način izvajanja strategije. Vsebine so obravnavale z vključevanjem javnosti in drugih pomembnih deležnikov. Proces priprave strategije je povezal delovanje in sodelovanje deležnikov znotraj mestne uprave ter spodbudil tudi sodelovanje in povezovanje med mesti. V izvedbenih načrtih k trajnostnim urbanim strategijam so mestne občine kasneje opredelile konkretne ukrepe, ki bodo prispevali k uresničevanju zastavljenih ciljev v strategiji, ključne projekte in predvideno financiranje projektov. S tem so zadostile glavnemu pogoju za dostop do evropskih kohezijskih sredstev za urbani razvoj.  

Spremljanje razvoja mest

Za uspešno načrtovanje razvoja mest, pripravo in izvajanje strategij je pomembno, da razvoj mest spremljamo. Javno dostopna orodja, ki so nam lahko v pomoč pri načrtovanju razvoja mest:

  • Referenčni okvir za trajnostna mesta,
  • Standardizirani kazalniki za spremljanjem trajnostnega razvoja mesta - ISO standard 37120,
  • Kazalniki Ekonomske komisije Združenih narodov.

Referenčni okvir za trajnostna mesta

Na zahtevo evropskih ministrov pristojnih za urbani razvoj je pod okriljem Evropske komisije nastal Referenčni okvir za evropska trajnostna mesta (Reference Framework for European Sustainable Cities (RFSC)). Gre za interaktivno spletno orodje namenjeno mestom in občinam kot pripomoček pri delu na področju celovitega trajnostnega razvoja mest.

Referenčni okvir za evropska trajnostna mesta (RFSC) je zbirka treh različnih spletnih orodij, ki uporabnikom ponujajo:

  1. Praktično pomoč pri vključevanju načel trajnostnega razvoja v politike in ukrepe razvoja mest na različnih ravneh, od soseske do širših mestnih območij in velemest. Uporabljate ga lahko pri oblikovanju raznih strategij in projektov trajnostnega urbanega razvoja kot so na primer urbano in prostorsko načrtovanje, strateški razvojni načrti, projekti urbane prenove, okoljski projekti, in podobno.
  2. Podporo pri preverjanju skladnosti že obstoječih strategij in projektov z vizijo EU, kakšno naj bi bilo trajnostno in celovito mesto.
  3. Pomoč pri spremljanju napredka uresničevanja strategij v določenem obdobju s širokim naborom razpoložljivih kazalnikov.

RFSC poleg tega ponuja tudi posebne kazalnike pri soočanju z izzivi razvoja v ogroženih mestnih soseskah ter možnost za izmenjavo izkušenj in učenje drug od drugega. Zainteresiranim mestom nudi pomoč pri usposabljanju in sodelovanju s partnerji po vsej Evropi.

RFSC spletno orodje je na razpolago vsem evropskim mestom in lokalnim skupnostim brezplačno in brez obveznosti. S prijavo lahko pridobite poln dostop do spletnega orodja. Dodatne informacije lahko dobite na Sekretariatu RFSC na: info@rfsc.eu.

Standardizirani kazalniki za spremljanjem trajnostnega razvoja mesta - ISO standard 37120

Leta 2014 je bil objavljen ISO standard 37120 – standardizirani kazalniki za spremljanje trajnostnega razvoja mesta. Z uporabo standarda lahko spremljate doseganje zastavljenih ciljev v posameznem mestu in se primerjate z mesti po celem svetu.

Kazalniki Ekonomske komisije Združenih narodov

Ekonomska komisija Združenih narodov (v angleškem jeziku) je pripravila nabor kazalnikov (v angleškem jeziku), ki naslavljajo glavne izzive srednje velikih mest, zlasti v tranzicijskih državah v regiji UNECE.