Skoči do osrednje vsebine

Dobra podlaga za uspešen razvoj mest ter celovito načrtovanje in izvajanje naložb v mestih so trajnostne urbane strategije in spremljanje razvoja mest.

Celovito delovanje je ključno za doseganje trajnostnega razvoja in za uspešno vključevanje javnosti in drugih deležnikov v razvojne procese mest. Za načrtovanje razvoja mest in izvajanje naložb v njih zato priporočamo izdelavo celovitih strategij urbanega razvoja. V njih mesta oziroma občine določijo celostne ukrepe za spopadanje z gospodarskimi, okoljskimi, podnebnimi, demografskimi in socialnimi izzivi, s katerimi se mesto in njegovo zaledje srečujeta. Ključni del takih dokumentov je tudi načrt, kako lahko zastavljene cilje dosežemo glede na razpoložljiva finančna sredstva in človeške vire.

Trajnostne urbane strategije in kohezijska politika

Izdelana trajnostna urbana strategija za urbano območje je bila eden od pogojev za pridobitev evropskih kohezijskih sredstev v obdobju 2014­–2020, ki so namenjena mestom za njihove celovite ukrepe trajnostnega urbanega razvoja. Do sredstev za trajnostni urbani razvoj je v Sloveniji upravičenih 11 mestnih občin: Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj, Slovenj Gradec in Velenje. Da bi občine pravočasno in čim bolj učinkovito pripravile takšno strategijo, je Ministrstvo za okolje in prostor leta 2014 vzpostavilo neposredni dvosmerni dialog z mesti. Tako so vse mestne občine do leta 2016 pripravile in sprejele trajnostne urbane strategije na podlagi smernic Ministrstva za okolje in prostor. V strategijah so občine opredelile svojo razvojno vizijo, cilje, ukrepe in način izvajanja strategije. Vsebine so obravnavale z vključevanjem javnosti in drugih pomembnih deležnikov. Proces priprave strategije je povezal delovanje in sodelovanje deležnikov znotraj mestne uprave ter spodbudil tudi sodelovanje in povezovanje med mesti. V izvedbenih načrtih k trajnostnim urbanim strategijam so mestne občine pozneje opredelile konkretne ukrepe, ki bodo prispevali k uresničevanju zastavljenih ciljev v strategiji, ključne projekte in predvideno financiranje projektov. S tem so izpolnile glavni pogoj za dostop do evropskih kohezijskih sredstev za urbani razvoj.  

Spremljanje razvoja mest

Za uspešno načrtovanje razvoja mest, pripravo in izvajanje strategij je pomembno, da razvoj mest spremljamo. Javno dostopna orodja, ki so nam lahko v pomoč pri načrtovanju razvoja mest:

  • Referenčni okvir za evropska trajnostna mesta,
  • standardizirani kazalniki za spremljanje trajnostnega razvoja mesta–ISO standard 37120,
  • kazalniki Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo.

Referenčni okvir za trajnostna mesta

Na zahtevo evropskih ministrov, pristojnih za urbani razvoj, je pod pokroviteljstvom Evropske komisije nastal Referenčni okvir za evropska trajnostna mesta (angleško Reference Framework for European Sustainable Cities - RFSC). Gre za interaktivno spletno orodje, namenjeno mestom in občinam kot pripomoček pri delu na področju celovitega trajnostnega razvoja mest.

RFSC je zbirka treh različnih spletnih orodij, ki uporabnikom ponujajo:

  1. praktično pomoč pri vključevanju načel trajnostnega razvoja v politike in ukrepe za razvoj mest na različnih ravneh, od soseske do širših mestnih območij in velemest. Uporabljate ga lahko pri oblikovanju raznih strategij in projektov trajnostnega urbanega razvoja, kot so urbano in prostorsko načrtovanje, strateški razvojni načrti, projekti urbane prenove, okoljski projekti in podobno;
  2. podporo pri preverjanju skladnosti že obstoječih strategij in projektov z vizijo EU, kakšno naj bi bilo trajnostno in celovito urejeno mesto;
  3. pomoč pri spremljanju napredka uresničevanja strategij v določenem obdobju s širokim naborom razpoložljivih kazalnikov.

RFSC poleg tega ponuja tudi posebne kazalnike pri spoprijemanju z izzivi razvoja v ogroženih mestnih soseskah ter možnost za izmenjavo izkušenj in učenje drug od drugega. Zainteresiranim mestom nudi pomoč pri usposabljanju in sodelovanju s partnerji po vsej Evropi.

Spletno orodje RFSC je na voljo vsem evropskim mestom in lokalnim skupnostim brezplačno in brez obveznosti. S prijavo lahko pridobite poln dostop do spletnega orodja. Dodatne informacije lahko dobite na sekretariatu RFSC na: info@rfsc.eu.

Standardizirani kazalniki za spremljanjem trajnostnega razvoja mesta - ISO standard 37120

Leta 2014 je bil objavljen ISO standard 37120, standardizirani kazalniki za spremljanje trajnostnega razvoja mesta. Z uporabo standarda lahko spremljate doseganje zastavljenih ciljev v posameznem mestu in se primerjate z mesti po vsem svetu.

Kazalniki Ekonomske komisije Združenih narodov

Ekonomska komisija Združenih narodov (vsebina v angleškem jeziku) za Evropo je pripravila nabor kazalnikov (vsebina v angleškem jeziku), ki obravnavajo glavne izzive srednje velikih mest, zlasti v tranzicijskih državah v regiji UNECE.