Skoči do osrednje vsebine

Urbani razvoj obsega razvoj mest in urbanih območij kot nosilcev gospodarskega in družbenega razvoja. Koncentracija dejavnosti in prebivalcev prinaša okoljske in družbene izzive, na katere bomo odgovorili le z bolj trajnostnimi in učinkovitimi načini bivanja in delovanja. Mesta prihodnosti so pametna mesta, v katerih bomo zagotavljali zdravo življenjsko okolje, raznolike storitve, dostopna stanovanja in učinkovito mobilnost ter omogočali zelene dejavnosti, ki odgovarjajo na nove potrebe družbe.

V mestnih in urbanih območjih dela kar 90 odstotkov vseh zaposlenih v Sloveniji. Zaradi visoke gostote prebivalstva in dejavnosti se tu ponuja priložnost za razvoj najbolj trajnostnih oblik bivanja. Z dobrim upravljanjem, usmerjenim v trajnostne oblike načrtovanja in pametne zelene rešitve, so mesta in urbana območja odlični prostori za kakovostno življenje, delovanje podjetij in nove naložbe.

Ohranjanje naravnih virov in notranji razvoj mest

Naravno okolje v mestih in urbanih območjih je visoko obremenjeno, mesta so velik porabnik virov in energije. Urbani razvoj je zato eno od ključnih področij, na katerih izvajamo ukrepe trajnostnega razvoja. Posebno pozornost posvečamo ohranjanju kakovosti naravnih virov, predvsem vode, zraka in tal, tudi z rešitvami krožnega gospodarstva.

Najbolj si prizadevamo za strnjena in funkcionalna mesta. Spodbujamo jih, da za razvoj bolje izkoristijo svoje notranje površine in s tem preprečujejo izgubo kmetijskih ter drugih zelenih površin na obrobjih.

Zato smo v finančni perspektivi 2014–2020 namenili 117 milijonov evrov za celovito urbano prenovo v mestnih občinah. Ta bo pripomogla k učinkovitejši izrabi prostora in dvigu kakovosti bivalnega okolja v mestih ter prispevala k njihovi konkurenčnosti.

K visokemu ogljičnemu odtisu mest največ prispevajo stavbe in promet, vsako področje približno 40 odstotkov. Pri gradnji stavb zato spodbujamo trajnostne in energetsko varčne pristope, z ukrepi za trajnostno mobilnost pa izboljšujemo učinkovitost prometa v mestih ter povezave z zaledjem in med večjimi mesti.

Kakovost bivanja v mestih

Ob prizadevanjih za vzdržen razvoj in prilagajanje podnebnim spremembam moramo v mestih zagotavljati tudi kakovostno urbano okolje za bivanje, delo in preživljanje prostega časa. Za to je potrebna dobra dostopnost storitev in primernih stanovanj ter široka ponudba družbenih dejavnosti. Vse to lahko omogočimo s kakovostnim urbanizmom, oblikovanjem dovolj javnih odprtih in zelenih prostorov ter uporabo inovativnih pristopov in tehnologij.

Sodobno upravljanje mest

Za medsebojno usklajevanje raznolikih dejavnosti, ki potekajo in se stikajo v mestih, je pomembno dobro upravljanje. Ključen je celovit pristop, ki upošteva gospodarske, okoljske, družbene, pa tudi funkcionalne in tehnološke vidike delovanja mest ter temelji na sodelovanju različnih strok, uporabnikov in prebivalcev.

  • Portal za slovenska mesta - mesta.si

    Na portalu, ki je namenjen občinskim upravam, prostorskim načrtovalcem in drugim akterjem na področju urbanega razvoja, lahko najdete dodatne informacije o aktualnih razpisih in dogodkih ter poglobljene vsebine o urbanih trendih.

Dokumenti

Nacionalna raven

Evropska unija

 Mednarodna raven

Teritorialno sodelovanje

Druge koristne povezave

Študije