Skoči do osrednje vsebine

Prek teritorialnega dialoga z mesti širimo razpravo o vlogi, pomenu in priložnostih slovenskih mest za trajnostni razvoj ter povezujemo različne deležnike urbanega razvoja med seboj.

Teritorialni dialog z mesti

Intenzivnejši dialog s predstavniki mest na področju urbanega razvoja je leta 2014 vzpostavilo in vodi Ministrstvo za okolje in prostor. Aktivnosti je spodbudila evropska kohezijska politika za obdobje med leti 2014 in 2020, ki posebej poudarja pomen trajnostnega urbanega razvoja znotraj Evropske unije in del kohezijskih sredstev namenja izključno mestom za celovite ukrepe trajnostnega urbanega razvoja. Na ministrstvu je bil najprej vzpostavljen neposreden dvosmerni dialog z mesti, ki so bila predvidena za izvajanje ukrepov kohezijske politike, zato da bi pravočasno in čim bolj učinkovito pripravila trajnostne urbane strategije ter pridobila kohezijska sredstva. Razpravo o vlogi in pomenu mest pa se širi tudi med ostale deležnike urbanega razvoja.

Urbani forum

Ministrstvo za okolje in prostor skupaj z Združenjem mestnih občin Slovenije že vse od leta 2015 pripravlja dogodke v okviru slovenskega  'Urbanega foruma'. S tem se čim bolj razširja razprava o vlogi, pomenu in priložnostih slovenskih mest za trajnostni razvoj, njihovo vlogo pri razvoju države, spodbujanju novih priložnosti za zeleno rast, razvoj novih znanj in inovativnih pristopov.

Letno potekata dva dogodka – spomladanski urbani forum je z obravnavo aktualnih strateških tem razvoja mest, izmenjavo izkušenj in mreženjem največji tovrstni letni dogodek v Sloveniji. Povezuje župane in predstavnike mestnih in drugih občin, ministrstev, regionalnih razvojnih agencij, gospodarstva, institucij in združenj, strokovnjake povezanih strokovnih področij, nevladne organizacije ter širšo javnost in medije. Jesenski urbani forum je namenjen aktualnim strokovnim temam razvoja mest in konkretnim izvedbenim vprašanjem. Urbani forum je tako platforma za dialog in povezovanje med mesti, državo in drugimi deležniki urbanega razvoja v Sloveniji.

Dosedanji Urbani forumi

Urbani forum 2020 - Mesta kot generator trajnostnega in digitalnega razvoja Slovenije: Trajnostna mobilnost in razvoj pametnih mest

Jesenski Urbani forum 2019 - Celovito urejanje potniškega prometa: pomen železniškega prometa za trajnostni razvoj, mobilnost in mesta

Urbani forum 2019 – Potenciali in razvojne prioritete mest: celostno upravljanje in trajnostne rešitve

Jesenski urbani forum 2018– Zelene površine v mestih in ustvarjanje dodane vrednosti

Urbani forum 2018– Slovenska mesta: pametna, zelena in varna

Jesenski Urbani Forum 2017 – Urbana prenova – identiteta in prepoznavnost mest

Urbani forum 2017 - Krožno gospodarstvo v mestih in podporni instrumenti

Jesenski Urbani Forum 2016 - Inovativni projekti za urbani razvoj Slovenije

Urbani forum 2016 - Pametna mesta - Partnerstva za zeleno rast

Posvet  2015 - Pametna participacija za pametna mesta: izkušnje mest pri pripravi TUS

Urbani forum 2015 - Pametna mesta za trajnostni razvoj Slovenije in zeleno rast

Poročila z Urbanih forumov