Skoči do osrednje vsebine

Logotip projekta Pilot MOP
Pilotni projekt za implementacijo prostorske in gradbene zakonodaje (Pilot MOP), preizkuša izvedljivost, povezanost in povezljivost nalog, ki jih predpisujeta prostorska in gradbena zakonodaja ter hkrati predstavlja osnovo za pripravo projektov v naslednji finančni perspektivi 2021–2027.

Namen in cilji projekta

Osnovni namen projekta je povezati lokalno, regionalno in državno raven na področju prostorskega načrtovanja, opremljanja stavbnih zemljišč in upravljanja z nepremičninami ter s primeri dobre prakse spodbuditi občine in razvojne regije, da na podlagi enotnih meril in standardov vzpostavijo kakovostnejše podatke o prostoru ter zagotovijo infrastrukturo za prostorske podatke na lokalni in regionalni ravni, ki je povezana z obstoječo infrastrukturo za prostorske podatke na državni ravni. Le standardizirani in povezljivi prostorski podatki bodo lahko ustrezna podlaga za potrebe prostorske, zemljiške in davčne politike v Sloveniji, za spremljanje doseganja ciljev trajnostnega razvoja ter kot taki omogočili kakovostno in strokovno utemeljeno podporo pri odločanju o prostorskem razvoju.

S projektom želimo:

  • nadgraditi sodelovanje med državo, regijami in občinami na področju uporabe in povezovanja prostorskih podatkov;
  • vzpostaviti regionalne podatkovne centre in testno uporabiti sodobne napredne tehnologije pri zagotavljanju topografskih podatkov;
  • usposobiti strokovnjake s področja prostorskega načrtovanja, zemljiške politike in upravljanja z nepremičninami na državni, regionalni in lokalni ravni;
  • vzpostaviti infrastrukturo in podporo načrtovalskim procesom na državni, regionalni in lokalni ravni;
  • testirati metode in navodila za posamezne prostorske akte, vključno s tehničnimi pravili za vključitev v prostorski informacijski sistem (PIS);
  • izdelati predloge oz. vzorčne primere posameznih prostorskih aktov;
  • vzpostaviti evidence prostorskih podatkov;
  • preveriti uporabnost prostorskih podatkov v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja in pri nadzoru drugih posegov v prostor.

Testne preveritve v sklopu posameznih nalog se bodo izvajale na območjih izbranih občin in razvojnih regij, in sicer v okviru štirih vsebinskih in enega organizacijsko-podpornega področja: