Skoči do osrednje vsebine

Projekt Pilot MOP - vzpostavitev prostorskega planiranja na regionalni ravni

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v okviru Direktorata za prostor, graditev in stanovanja izvaja pilotni projekt za implementacijo prostorske in gradbene zakonodaje (Pilot MOP). Pilotni projekt predstavlja preizkus izvedljivosti, povezanosti in povezljivosti nalog, ki jih predpisuje prostorska in gradbena zakonodaja.

Ilustracija Vizija prostorskega razvoja Jugovzhodne Slovenije iz osnutka Regionalne zasnove prostorskega razvoja

Vizija prostorskega razvoja Jugovzhodne Slovenije iz osnutka Regionalne zasnove prostorskega razvoja | Avtor: Jelka Hudoklin, ACER Novo mesto d.o.o.

V okviru projekta Pilot MOP testne Regionalne razvojne agencije (RRA), in sicer: RRA Koroška d. o. o., Razvojni center Novo mesto (RRA Jugovzhodna Slovenija) in Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija (ICRA, mrežna RRA Goriška) izvajajo naloge v okviru področja Zagotovitev podatkov za vzpostavitev prostorskega planiranja na regionalni ravni (področje 1 pilotnega projekta). Pri izvedbi nalog z recenzentsko svetovalno vlogo sodeluje tudi Projektna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, Združenja regionalnih razvojnih agencij Slovenije, Urbanističnega inštituta Republike Slovenije, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorata za regionalni razvoj, Statističnega urada Republike Slovenije ter Urada za makroekonomske analize in razvoj.

V Sloveniji smo leta 2017 z Zakonom o urejanju prostora uvedli regionalno prostorsko planiranje, s katerim želimo na podlagi enotne uporabe razpoložljivih podatkov o prostoru na območju razvojne regije spodbuditi načrtovanje trajnostnega in racionalnega razvoja. Cilj področja 1 pilotnega projekta je preveriti izvedljivost priprave regionalnih prostorskih planov (RPP), rezultati in ugotovitve pa bodo podlaga za sistemsko uvedbo regionalnega prostorskega planiranja v Sloveniji.

Testne regije so v okviru izvajanja zastavljenih nalog že preverile participativni pristop kot način organizacije pri pripravi RPP, pregledale in ovrednotile obstoječa gradiva ter določile nujne podatke in strokovne podlage, potrebne za RPP. V izvajanju je izdelava osnutka Izhodišč za pripravo RPP. V prihodnje načrtujemo izvedbo posveta z vsemi občinami in njihovimi združenji na temo uvajanja regionalnega prostorskega planiranja v Sloveniji.