Skoči do osrednje vsebine

Področje 3: Vzpostavitev evidence stavbnih zemljišč na lokalni ravni in ukrepi zemljiške politike

Ukrepi zemljiške politike so bili do uveljavitve nove prostorske zakonodaje (ZUreP-2) pomanjkljivo urejeni. Da bi občine lahko izpolnjevale svoje poglavitne naloge urejanja prostora, kot so: prostorsko načrtovanje, načrtovanje komunalne opreme, ugotavljanje dejanskega stanja v prostoru, gospodarjenje z zemljišči v javnem interesu in izvajanje ukrepov zemljiške politike, morajo poznati fond že izkoriščenih stavbnih zemljišč in fond nepozidanih stavbnih zemljišč ter njihove značilnosti. Poznati morajo tudi potrebne vložke v razvoj stavbnih zemljišč in sicer do takšne stopnje, da bodo dejansko omogočale gradnjo za načrtovani namen. S projektom Pilot MOP želimo pripraviti pogoje in podlage za vzpostavitev nove evidence prostorskih podatkov – evidence stavbnih zemljišč (ESZ) na lokalni ravni in priporočila za izvajanje tistih ukrepov zemljiške politike pri katerih je prostorska zakonodaja prinesla največ novosti.

Pričakovani rezultati:

  • metodologija za vzpostavitev in vzdrževanje ESZ na lokalni ravni ter njena vzpostavitev na izbrani testni občini;
  • testni zapis podatkov ESZ na lokalni ravni v ESZ na državni ravni;
  • zasnova metodologije za določitev in vzdrževanje evidence razvrednotenih območij;
  • priporočila in navodila za izvajanje ukrepov zemljiške politike (izdaja soglasja za spreminjanje mej, izvajanje upravnih komasacij, uvedba takse na neizkoriščena zemljišča, priprava načrta preskrbe s stavbnimi zemljišči in podobno)