Skoči do osrednje vsebine

Področje 1: Zagotovitev podatkov za vzpostavitev prostorskega planiranja na regionalni ravni

V Sloveniji se s prostorsko zakonodajo uvaja regionalno prostorsko planiranje. Država (resorji) in občine morajo v okviru priprave regionalnih prostorskih planov (v nadaljevanju RPP) dogovoriti in uskladiti zasnove prostorskih ureditev, dogovorjene rešitve pa morajo upoštevati pri nadaljnjem načrtovanju in izvedbi prostorskih ureditev.

V projektu PILOT MOP – področje RPP sodelujeta  2 skupini deležnikov:

  • regionalne razvojne agencije, ki izvajajo testiranje v sestavi: RRA Koroška, Razvojni center Novo mesto (RRA JV Slovenija) in Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija - ICRA (RRA Goriška) na podlagi prijave na poziv ministrstva dne 25. 10. 2019 in
  • projektna skupina z recenzentsko svetovalno vlogo v sestavi: predstavniki Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), Združenja regionalnih razvojnih agencij Slovenije (RRA GIZ), Urbanističnega inštituta Republike Slovenije (UIRS), Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorata za regionalni razvoj (MGRT, DRR), Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) ter Urada za makroekonomske analize in razvoj (UMAR).

Pričakovani rezultati:

S projektnim pristopom pri uvajanju RPP želimo optimizirati proces njegove priprave za vse udeležence, ki bi morali pri pripravi RPP aktivno sodelovati ter racionalizirati vsebino RPP.

Rezultati in ugotovitve v projektu Pilot MOP – Področje RPP bodo lahko podlaga za sistematično uvedbo regionalnega prostorskega planiranja v Sloveniji. S projektom želimo:

  • poenotiti način priprave, vsebino in obliko RPP;
  • opredeliti terminske, kadrovske in finančne pogoje za pripravo RPP;
  • preizkusiti pripravo RPP z vidika sistemske uvedbe regionalnega prostorskega planiranja kot kontinuiranega procesa;
  • pripraviti metodologijo za pripravo in izdelavo RPP;
  • pripraviti vzorčni primer RPP na izbranih testnih razvojnih regijah.

Rezultati