Skoči do osrednje vsebine

Področje 2: Zagotovitev podatkov urejanja prostora na lokalni ravni

Z uvedbo občinskih prostorskih načrtov (OPN) je bil narejen prvi korak k poenotenju občinskih prostorskih aktov v Sloveniji. Če želimo implementirati vse instrumente prostorskega načrtovanja in zemljiške politike, mora biti OPN pripravljen na način, da bi se lahko v največji meri povezoval in prilagajal spremembam v katastru nepremičnin. V okviru projekta Pilota MOP želimo narediti korak naprej k vzpostaviti prostorskih aktov, na podlagi katerih bi bilo za vsako zemljiško parcelo mogoče podati informacijo o veljavnosti prostorskih aktov in veljavnih prostorskih izvedbenih pogojih. Prav tako je potrebno najti način, da se podatki ki nastajajo v na novo urejenih evidencah drugih resorjev, vključijo v sistem priprave prostorskih aktov. S tem bi zagotoviti, da v prihodnosti ne bi prihajalo do neusklajenosti z nosilci urejanja prostora.

Pričakovani rezultati:

  • priročnik za izvedbo postopka tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora;
  • navodila za uporabo podatkov hidrografije in vodnih zemljišč, prometne infrastrukture ter predloga TVKZ v okviru priprave OPN, ki so testirana na izbrani občini;
  • navodila in usmeritve za pripravo grafičnega izvedbenega dela OPN z vzorčnimi primeri;
  • vzorčni primer strokovne podlage za poselitvena območja;
  • priporočila za vodenje podatkov v evidenci lokacijskih preveritev.