Skoči do osrednje vsebine

Presoja prostorske in okoljske dokumentacije

Splošne smernice s področja upravljanja z vodami

 • PRILOGA 1 - Usmeritve za izdelavo hidrološko hidravlične študije
 • PRILOGA 2 - Tehnična navodila izdelovalcem hidrološko hidravličnih študij (HHŠ) za
  oddajo vektorskih podatkovnih slojev poplavnih (erozijskih) območij
 • PRILOGA 3 - Navodilo za pripravo presoje vpliva posega na vodnem in
  priobalnem zemljišču ter območju presihajočih jezer na stanje
  površinskih voda, Podatki o vodnih telesih površinskih voda
 • PRILOGA 4 - Navodilo za pripravo strokovne podlage za fazo primerjave variant v zvezi z območji, ogroženimi zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, v postopkih priprave državnih prostorskih načrtov za linijske objekte gospodarske javne infrastrukture (30. 7. 2018)
 • PRILOGA 5 - Navodilo za pripravo ocene vpliva posega na podzemno vodo
 • PRILOGA 6 - Usmeritve za načrtovanje ureditev na vodnih in priobalnih
  zemljiščih vodotokov z vidika preprečevanja poslabšanja
  ekološkega stanja voda

Zadnja sprememba:

3. 2. 2023 je bila posodobljena Priloga 5 Splošnih smernic s področja upravljanja z vodami - Navodilo za pripravo ocene vpliva posega na podzemno vodo. Prilogi 5 je bilo dodano poglavje III (Vsebina poenostavljene ocene vpliva načrtovanega posega na podzemno vodo), obstoječi poglavji I (Izhodišča) in II (Vsebina ocene vpliva načrtovanega posega na podzemno vodo) pa sta bili smiselno dopolnjeni.

Januar 2022 - Dopolnitev Splošnih smernic

5. 2. 2020 – dodana nova smernica 1.I. 3 (usmeritev za razvoj dejavnosti na morju in v obalnem pasu morja), odstranjena smernica 1.III.9 (objekti merilne mreže, namenjene monitoringu podzemnih voda, pristojnost ARSO), uvedba evidentirane posebne rabe voda: dopolnitev smernice 1.III.8 in dodana nova smernica 2.5, novelacija v skladu z veljavno prostorsko in gradbeno zakonodajo ter ažuriranje navedenih podzakonskih aktov.

30. 7. 2018 - spremenjene Splošne smernice (Smernica 14) in dodana nova priloga (Priloga 4)

Usmeritve - kolesarske steze ob vodotokih

Usmeritve s področja upravljanja z vodami za pripravo gozdnogospodarskih načrtov

Zadnja sprememba:

11. 2. 2020 - odstranjena usmeritev II.12 (objekti merilne mreže, namenjene monitoringu podzemnih voda, pristojnost ARSO), popravljeni usmeritvi I.12 (vodovarstvena območja) in I.15 (ažurirana navedba dostopnosti strokovnih podlag), novelacija v skladu z veljavno prostorsko in gradbeno zakonodajo ter ažuriranje navedenih podzakonskih aktov.

Arhiv / prejšnje različice dokumenta