GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

 • Letošnji konec junija in začetek julija nista prizanašala z dežjem in tako smo na SO Drava opravili vrsto intervencijskih del. Največje škode so bile gorvodno od sotočja z Glažuto, na dolžini ca 2,4 km. Erozijske škode so nastale tudi na odseku med sotočjem z Glažuto in naseljem Mislinjo. Na povirju Mislinje, kjer je ponekod cesto popolnoma odneslo, smo odpirali pretočnost struge, obenem pa vzpostavljali prevoznost ceste. Na Studenčnici in Grajeni na Ptuju smo morali odstranjevati podrto drevje, na Rogoznici pa material z usada, ki je deloma zasipal strugo.

 • Odločitev Evropske unije po povečani proizvodnji in rabi energije iz obnovljivih virov (direktiva o spodbujanju rabe energije iz obnovljivih virov) je pomemben korak pri uresničevanju potrebe po zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in pri spodbujanju varnosti preskrbe z energijo, hkrati pa je pomembno gibalo razvoja proizvodnje električne energije iz vodnih virov v evropski regiji in zato tudi v državah povodja Donave. Hkrati so evropske in tudi podonavske države zavezane k varovanju okolja, torej izvajanju zakonodaje, povezane z vodo, naravo in drugimi okoljskimi temami. Na področju stanja voda je osrednjega pomena vodna direktiva, saj prispeva k ravnovesju okoljskih in razvojnih interesov sodobne evropske družbe.

 • Zadrževalnik Vogršček je objekt vodne infrastrukture v lasti Republike Slovenije, zgrajen v letih 1986 - 1989, z namenom zadrževanja vode za potrebe namakanja kmetijskih površin, za zadrževanje poplavnih valov, bogatenje podtalnice in zagotavljanje ekološko sprejemljivega pretoka Vogrščka. Nahaja se na jugozahodnem robu Vipavske doline, v imenu lastnika pa z njim upravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode. Danes je objavila javno naročilo za sanacijo pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti.

Aktualno

 • Sestanek delovne skupine za zagotovitev dolgoročnih vodnih virov za vodooskrbo Slovenske Istre in Krasa

  Danes se je na Direkciji RS za vode sestala delovna skupina za zagotovitev dolgoročnih vodnih virov za vodooskrbo Slovenske Istre in Krasa, ki jo vodi direktor DRSV, Tomaž Prohinar. Cilj skupine je poiskati in povezati vodne vire, ki bodo zagotovili dolgoročno in stabilno vodooskrbo z vodo v Slovenski Istri in na Krasu tudi v primerih, če pride do ogroženosti in izpada katerega izmed obstoječih vodnih virov, kot se je to zgodilo v nedavnem primeru reke Rižane.

 • Projekt protipoplavne ureditve porečja Gradaščice stopa v etapo 1A

  Direkcija za vode je objavila razpis za oddajo javnega naročila: Projektiranje in gradnja projekta »PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE – ETAPA 1A«. Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.

 • Projekt Frisco 2.1 se preveša v zaključno fazo

  Vse aktivnosti projekta Frisco 2.1 potekajo gladko in po začrtanih časovnih planih. Trenutno smo na sredini gradbenih del na hrvaški strani, kjer sanirajo poškodovane betonske dele pregrade in zamenjujejo izrabljene kovinske zapornice ter opremo za njihovo upravljanje. Prav tako v telo pregrade nameščajo akcelerografe, piezometre in inklinometre, ki so na slovenski strani že nameščeni.

Dogodki

 • Remont zapornic čez Rinžo v Kočevju

  Obveščamo vas, da bo zaradi remonta zapornic čez Rinžo v Kočevju, prehod popolnoma zaprt v obdobju od 19. 08. 2019 do 3. 9. 2019.
  Uporabnike prosimo za razumevanje.