GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

 • Danes so se v Hotizi na otvoritveni konferenci zbrali partnerji projekta FRISCO 2.2. »Čezmejno usklajeno zmanjšanje poplavne ogroženosti - Gradbeni ukrepi na porečju reke Mure«, ki so se jim pridružili še predstavniki lokalne skupnosti, povezane strokovne organizacije in zainteresirana javnost. Predstavniki Direkcije Republike Slovenije za vode in hrvaški partner Hrvatske vode so predstavili namen projekta ter aktivnosti, ki so bile že izvedene, in načrte za prihodnost. Srečanja sta se udeležila tudi župan Občine Lendava Janez Magyar in Dražen Crnčec, župan občine Sveti Martin na Muri.

 • Sipina v Zlatoličju

  V drugi polovici septembra smo na Direkciji RS za vode pričeli z vzdrževalnimi deli na sipini Zlatoličje na levem bregu reke Drave nasproti naselja Zlatoličje. Sipina se je namreč močno zarasla z grmičevjem in drevesno zarastjo, kar je zmanjševalo prevodnost korita v primeru nastopa visokih voda. Z odstranitvijo zarasti in muljastih naplavin smo vzpostavili golo prodišče.

 • V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, so izdali odločitvi o finančni podpori za projekta za ohranjanje naravne in kulturne dediščine na porečju Drave, ki sta del Programa upravljanja območij Natura 2000.

Aktualno

 • Odziv Direkcije RS za vode na napoved županov občin slovenske Istre glede vodnega vira

  Novico, ki jo navajajo mediji, da so se župani občin slovenske Istre odločili, da bodo postopek izbire dodatnega vodnega vira vzeli v svoje roke, smo na Direkciji RS za vode sprejeli z obžalovanjem. Dejstvo je namreč, da smo na zadnjem srečanju delovne skupine, katere naloga je poiskati dolgoročni in stabilni vir ne samo za slovensko Istro, temveč tudi za Kras in ilirskobistriško območje, kjer so sedeli župani in predstavniki vseh desetih občin tega področja ter direktorji vseh treh javnih podjetij za vodooskrbo, dosegli soglasje k predlogu variant v projektni nalogi, ki jo je pripravila Direkcija RS za vode, za iskanje rešitve zagotovitve dolgoročnega vodnega vira za to območje. Rešitev se išče že desetletja, resnost vprašanja pa se je pokazala prav ob izrednem dogodku, ki je grozil z onesnaženjem vodnega vira slovenske Istre.

 • Dela na Rogoznici

  V sklopu sanacijskega programa po poplavah maja 2018, Direkcija RS za vode na Rogoznici izvaja obojestransko čiščenje naplavin od mosta v Brstju do mosta na Dornavski cesti. Dela potekajo na dolžini cca 900m in bodo zaključena sredi oktobra.

 • Vodooskrba slovenske Istre, Krasa in ilirskobistriškega območja

  Danes se je znova sestala delovna skupina za zagotovitev dolgoročnih vodnih virov za vodooskrbo slovenske Istre, Krasa in ilirskobistriškega območja, ki zajema Mestno občino Koper in Občine Izola, Piran, Ankaran, Divača, Hrpelje – Kozina, Komen, Sežana, Miren – Kostanjevica in Ilirska Bistrica.

Podatki s področja upravljanja z vodami