Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Pomemben je prispevek vsakega izmed nas

  Svetovni dan Zemlje, ki ga obeležujemo 22. aprila, letos nosi sporočilo Obnovimo Zemljo. Sporočilo vabi ljudi k razmisleku, kaj lahko vsak izmed nas prispeva k obnovi ekosistema Zemlje. Na državah sveta pa je, da spodbujajo zelene tehnologije, trajnostno gospodarstvo in inovacije, ki bodo prispevale k ublažitvi podnebnih sprememb.

 • »Voda je neizmerna sila in energija, ki si je človek ne more podrediti.«

  Organizacija združenih narodov (OZN) je 22. marec razglasila za svetovni dan voda z namenom, da opozori svetovno javnost na pomen vodnih virov in na nujnost dobrega gospodarjenja z njimi. Letošnje sporočilo dneva voda nas s pozivom »Cenimo vodo« (»Valuing Water«) opozarja na ustreznejše vrednotenje vode in na pravilen odnos do te dobrine, brez katere ne bi bilo življenja.

 • Ustvarjamo ravnotežje med varovanjem življenj ter imetja in ohranjanjem narave

  Direktor Direkcije Republike Slovenije za vode (DRSV) Roman Kramer je na novinarski konferenci predstavil dosežke in realizirane ukrepe v preteklem letu ter načrt aktivnosti direkcije v prihodnje. V luči letošnjega sporočila ob Svetovnem dnevu voda - Cenimo vodo, pa je opozoril na to, da imamo vodo žal za samoumevno in s tem zmanjšujemo njeno vrednost, čeprav brez nje ne bi mogli preživeti.

 • Začasna prekinitev delovanja aplikacije vodne knjige in pregledovalnikov zaradi sistemskega vzdrževanja

  Zaradi sistemskega vzdrževanja danes ne bodo delovale naše aplikacije vodne knjige in pregledovalniki - Atlas voda.

 • Uspešna sinergija med ukrepi zmanjševanja poplavne ogroženosti in doseganja okoljskih ciljev na Dravinji kot navdih

  Dne 22. marca praznujemo Svetovni dan voda, zato želimo v mesecu marcu na Direkciji Republike Slovenije za vode še posebej opozoriti, kako pomembno je skrbno načrtovanje ukrepov, ki sledijo temeljnim ciljem spoštovanju narave, skrbi za varno in kvalitetno življenje prebivalcev na poplavnih območjih in ohranjanju dobrega stanja voda.

 • Sonaravne ureditve reke Vipave na območju meandra Brje

  Aktivnosti Direkcije Republike Slovenije za vode na projektu »Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini – VIPava«

 • Poziv lastnikom vseh priobalnih zemljišč ob vodotokih v Sloveniji

  Direkcija Republike Slovenije za vode poziva lokalne skupnosti, lastnike in najemnike priobalnih zemljišč ob vodotokih v Sloveniji, zlasti v naseljih in ob kmetijskih zemljiščih, k skrbnemu in gospodarnemu ravnanju v času otoplitve ozračja, ko obstaja možnosti večjih padavin in naraščanja vodostajev.

 • Sistem sanacijskih naprav na dnu Blejskega jezera skrbno pregledan

  Direkcija Republike Slovenije za vode je za potrebe izboljšanja stanja Blejskega jezera poleti 2020 opravila pregled in obsežno podvodno ter geodetsko snemanje sistema sanacijskih naprav v jezeru. Zaradi slabšanja kakovosti jezerske vode, cvetenja jezera in vse večje onesnaženosti je bilo nujno preveriti stanje cevovodov in natege, ki skrbijo za splakovanje in prezračenost predvsem spodnjih plasti Blejskega jezera. Za ta namen je bilo opravljenih kar 90 potopov.

 • Napoved za plačilo vodnega povračila in podatki za izračun plačila za koncesijo za leto 2020

  Zavezanci za plačilo vodnega povračila morajo do 31. 1. 2021 pri Direkciji Republike Slovenije za vode vložiti Napoved za plačilo vodnega povračila. Koncesionarji morajo podatke za izračun plačila za koncesijo predložiti do roka, kot ga določa posamezna Uredba o koncesiji oziroma koncesijska pogodba.

 • Uspešna bilateralna spletna delavnica z deležniki na projektu goMURra

  V okviru projekta goMURra je v torek, 19. januarja 2021, potekala spletna bilateralna delavnica »Čezmejni načrt za inovativno trajnostno upravljanje mejne Mure in izboljšanje obvladovanja poplavne ogroženosti«, ki jo je organizirala Direkcija Republike Slovenije za vode kot vodilni partner v sodelovanju z avstrijskim Uradom štajerske deželne vlade, Oddelkom 14, za upravljanje voda, vire in trajnost.

 • Evropska sredstva za zmanjševanje poplavne ogroženosti na območju Dravinje in Polskave

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave - Dravinja s Polskavo«. Za 18,2 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo vodila Direkcija Republike Slovenije za vode, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrega 7,1 milijona evrov.

 • Obvestilo imetnikom vodnih pravic za oddajo poročil o spremljanju odvzetih količin vode

  Vse imetnike vodnih pravic, ki so v preteklosti poročila o spremljanju odvzetih količin vode oddajali na Agencijo Republike Slovenije za okolje in nove imetnike vodnih pravic, ki poročila v preteklosti še niso oddajali, seznanjamo, da morajo predmetna poročila za leto 2020 posredovati na Direkcijo Republike Slovenije za vode, in sicer najkasneje do 31. 3. 2021.

 • Začasne spremembe poslovanja pisarne DRSV v Celju

  Zaradi izrednih okoliščin, povezanih z epidemijo covid-19, bo do 17. 1. 2021 poslovanje s strankami na območni enoti Direkcije Republike Slovenije za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje, omejeno.

 • Obvestilo o iztekanju roka za oddajo vlog za podaljšanje vodnih dovoljenj

  Z 31. 12. 2020 izteče rok za oddajo vlog za podaljšanje vodnih dovoljenj, z veljavnostjo do 31. 12. 2020. Skladno s sklepom Vlade Republike Slovenije, številka 01000-4/2020/4, z dne 17. 12. 2020, bomo na direkciji za vode (DRSV) v času od 28. 12. 2020 do vključno 31. 12. 2020 opravljali zgolj nujne naloge in za pojasnila v zvezi z možnostjo podaljšanja vodnih dovoljenj ne bomo na voljo.

 • Praznično voščilo Direkcije RS za vode

  Direkcija Republike Slovenije za vode vam želi vesel božič in srečno novo leto 2021!

 • Obvestilo uporabnikom storitev Direkcije RS za vode

  Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni Covid-19 v upravnih zadevah - obvestilo uporabnikom storitev Direkcije Republike Slovenije za vode (DRSV)

 • Video

  Veliki potok že pričel teči po svoji strugi

  Dolgo pričakovana gradnja zadrževalnika Veliki potok intenzivno poteka. S projektom izgradnje zadrževalnika Veliki potok se bo izboljšala poplavna varnost Grosupeljsko-Radenskega polja, še posebej poseljenega dela Grosuplja ob Grosupeljščici med avtocesto in železniško progo.

 • Izvedena dela na pregradnem objektu na vodotoku Belca v občini Kranjska Gora

 • Pričetek gradnje protipoplavnih ukrepov na jugovzhodu Ljubljane

  Direktor Direkcije Republike Slovenije za vode (DRSV) Roman Kramer in generalni direktor gradbenega podjetja HIDROTEHNIK d.o.o. Vincenc Jamnik sta danes podpisala pogodbo o izvedbi projekta »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 1A«, ki zajema protipoplavne ukrepe in ureditve Gradaščice in Malega grabna na območju Mestne občine Ljubljana. Vrednost pogodbe z DDV znaša 21.215.628,88 evrov.

 • 36. Gozdarski študijski dnevi

  Letošnji gozdarski študijski dnevi so bili posvečeni vodi in gozdu. Posvet z udeležbo preko 180 udeležencev je potekal dne 26. 11. 2020 prek spletne aplikacije.