Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Izvedba sanacijskih del na reki Soči v Občini Kobarid

  Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) bo v začetku avgusta pričela s sanacijo leve brežine reke Soče, na lokaciji pod lokalno cesto Tolmin – Kobarid. Dela v skupni dolžini 500 metrov bodo zaključena do konca oktobra 2022.

 • Izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost v okviru Direkcije Republike Slovenije za vode

  Cilj Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) so naložbe v zmanjševanje poplavne ogroženosti z dvigom protipoplavne varnosti in preprečevanjem posledic poplav. Direkcija Republike Slovenije za vode je prejemnik sredstev za poplavno varnost iz mehanizma NOO v višini 310 milijonov evrov.

 • Predstavitev projekta Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore – 2. faza

  Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) je 23. marca prebivalcem Zalega Loga predstavila načrtovano izgradnjo suhega zadrževalnika pod Sušo, ki predstavlja drugo fazo projekta protipoplavne ureditve porečja Selške Sore. Vaščani so kljub prvotnim zadržkom gradnjo zadrževalnika sprejeli. Zagotovljena so vsa potrebna zemljišča, v teku je pridobitev gradbenega dovoljenja.

 • 22. marec – Svetovni dan voda: Podzemne vode - skrito naj postane vidno

  Letošnji svetovni dan voda je posvečen ozaveščanju o podzemnih vodah, ki so, za razliko od površinskih voda, očem skrite. Njihova vloga za življenje, ki nas obkroža, pa zato ni nič manj pomembna.

 • Podpis pogodbe za izdelavo projektne, prostorske in investicijske dokumentacije za Spodnjo Savinjsko dolino

  Direktor Direkcije Republike Slovenije za vode (DRSV) Roman Kramer in Tadej Pfajfar iz Ljubljanskega urbanističnega zavoda d. d., sta dne 15. 3. 2022 podpisala pogodbo za Izdelavo projektne, prostorske in investicijske dokumentacije do faze DGD - dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za investicijski projekt »Zagotovitev poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini«.

 • Predstavitev modela zadrževalnika poplavnih voda Pod Sušo

  Model predstavlja končno podobo pregrade Pod Sušo v pomanjšanem merilu 1:25, z umeščenim mostom čez pregrado.

 • Podpis sporazumov za dograditev in nadvišanje visokovodnih nasipov ob reki Muri

  Podpisani so prvi štirje sporazumi za izvedbo ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti v okviru slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost.

 • Posodobljene Splošne smernice s področja upravljanja z vodami

  Posodobili smo Splošne smernice s področja upravljanja z vodami za pripravo občinskih prostorskih načrtov (OPN) in državnih prostorskih načrtov (DPN).

 • Svetovni dan mokrišč

  Letošnji svetovni dan mokrišč na temo »Mokrišča za ljudi in naravo« je namenjen boljšemu poznavanju mokrišč v naši okolici in poudarjanje njihovega pomena za ljudi in naravo.

 • Obnova mrtvice Zaton v okviru projekta Natura Mura

  V okviru projekta Natura Mura, pri katerem Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) sodeluje kot pogodbeni partner, se je v začetku novembra letos začela obnova mrtvice Zaton v Petanjcih. V sklopu novinarske konference so bila predstavljena konkretna dela na mrtvici Zaton in obnova poplavnih gozdov v Ižakovcih.


 • Poziv lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda

  Vsi lastniki priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda ste po določilih 100. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 s spremembami) dolžni sami zagotavljati odstranjevanje odvečne zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja (odpadlega listja in drugih plavajočih predmetov), odpadkov in drugih opuščenih in odvrženih predmetov ter snovi z vodnih in priobalnih zemljišč.

 • Začetek gradbenih del protipoplavne ureditve Železnikov

  Direkcija Republike Slovenije za vode obvešča občanke in občane Železnikov in bližnje okolice o začetku gradbenih del na 1. fazi operacije Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore.

 • Prispevek DRSV na 7. slovenskem dnevu INSPIRE

  Na 7. slovenskem INSPIRE dnevu je bila predstavljena Evidenca hidrografije in vodnih zemljišč, ki jo upravlja Direkcija RS za vode (DRSV). Evidenca je pomembna strokovna osnova za upravljanje voda, okolja, prostora, nepremičnin in drugo. Predstavljen je bil vsebinski obseg evidence, način njenega vzdrževanja in objavljanja. Kot ena temeljnih evidenc fizičnega okolja države ima evidenca potencial pomembnega gradnika digitalnih modelov številnih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti, predstavitev nakazuje nekaj možnih povezav.

 • Izzivi odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst

  Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) je v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave s partnerji projekta LIFE-IP NATURA.SI organizirala spletno predavanje o izzivih odstranjevanja tujerodnih invazivnih vrst rastlin. Spletnega dogodka se je udeležilo 119 udeležencev, številni pa so spletno srečanje spremljali v živo na Facebook strani Živim z Naturo 2000.

 • Z mrežo in filcem nad invazivke na Štajerskem

  Na Štajerskem od konca poletja poteka odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst na brežinah Dravinje. Odstranjevanje poteka na štiri različne načine. Akcijo vodi partner projekta LIFE-IP NATURA.SI Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV), dela na terenu opravlja izvajalec gospodarske javne službe urejanja voda DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d. o. o.

 • Novi izzivi na območju mejne Mure v okviru projekta goMURra

  Bilateralni EU projekt goMURra (Interreg Program V-A Austria-Slovenija) je bil odobren aprila 2018 in je nadaljevanje dolgoletnega sodelovanja ter skupnih aktivnosti ob mejni Muri v okviru Stalne slovensko-avstrijske komisije za Muro.

 • Ureditve rokavov in prehodov za vodne organizme v zgornjem toku reke Vipave

  Projekt »VIPava - ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini« je kohezijski projekt, ki je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vodilni partner je Zavod za Ribištvo Slovenije (ZZRS), Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) je soinvestitor projekta.

 • »Želimo zaščititi Kostanjevico na Krki pred poplavami«

  Občina Kostanjevica na Krki in Direkcija Republike Slovenije za vode sta v Galeriji Božidarja Jakca na javni predstavitvi zainteresirani javnosti predstavila idejno zasnovo ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti mesta Kostanjevica na Krki.

 • Slovenske vrbe v pomoč pri obvladovanju invazivk

  Invazivne tujerodne vrste povzročajo vrsto težav v naravi in ljudem, zato s sodelavci LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 (LIFE-IP NATURA.SI) v Sloveniji nadaljujemo z odstranjevanjem več invazivnih tujerodnih vrst rastlin ob reki Dravinji.

 • Na GDi Solutions Day 2021 - Ljubljana predstavljena aplikacija za topološko preverjanje poplavnih območij

  Direkcija Republike Slovenije za vode je sodelovala na digitalnem dogodku GDi Solutions Day 2021, na katerem je dr. Dunja Zupan Vrenko v soavtorstvu s Tino Mazi predstavila Topološko kontrolo podatkovnih slojev poplavnih območij s tehnologijo ESRI.