Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Prispevek DRSV na 7. slovenskem dnevu INSPIRE

  Na 7. slovenskem INSPIRE dnevu je bila predstavljena Evidenca hidrografije in vodnih zemljišč, ki jo upravlja Direkcija RS za vode (DRSV). Evidenca je pomembna strokovna osnova za upravljanje voda, okolja, prostora, nepremičnin in drugo. Predstavljen je bil vsebinski obseg evidence, način njenega vzdrževanja in objavljanja. Kot ena temeljnih evidenc fizičnega okolja države ima evidenca potencial pomembnega gradnika digitalnih modelov številnih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti, predstavitev nakazuje nekaj možnih povezav.

 • Izzivi odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst

  Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) je v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave s partnerji projekta LIFE-IP NATURA.SI organizirala spletno predavanje o izzivih odstranjevanja tujerodnih invazivnih vrst rastlin. Spletnega dogodka se je udeležilo 119 udeležencev, številni pa so spletno srečanje spremljali v živo na Facebook strani Živim z Naturo 2000.

 • Z mrežo in filcem nad invazivke na Štajerskem

  Na Štajerskem od konca poletja poteka odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst na brežinah Dravinje. Odstranjevanje poteka na štiri različne načine. Akcijo vodi partner projekta LIFE-IP NATURA.SI Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV), dela na terenu opravlja izvajalec gospodarske javne službe urejanja voda DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d. o. o.

 • Novi izzivi na območju mejne Mure v okviru projekta goMURra

  Bilateralni EU projekt goMURra (Interreg Program V-A Austria-Slovenija) je bil odobren aprila 2018 in je nadaljevanje dolgoletnega sodelovanja ter skupnih aktivnosti ob mejni Muri v okviru Stalne slovensko-avstrijske komisije za Muro.

 • Ureditve rokavov in prehodov za vodne organizme v zgornjem toku reke Vipave

  Projekt »VIPava - ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini« je kohezijski projekt, ki je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vodilni partner je Zavod za Ribištvo Slovenije (ZZRS), Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) je soinvestitor projekta.

 • »Želimo zaščititi Kostanjevico na Krki pred poplavami«

  Občina Kostanjevica na Krki in Direkcija Republike Slovenije za vode sta v Galeriji Božidarja Jakca na javni predstavitvi zainteresirani javnosti predstavila idejno zasnovo ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti mesta Kostanjevica na Krki.

 • Slovenske vrbe v pomoč pri obvladovanju invazivk

  Invazivne tujerodne vrste povzročajo vrsto težav v naravi in ljudem, zato s sodelavci LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 (LIFE-IP NATURA.SI) v Sloveniji nadaljujemo z odstranjevanjem več invazivnih tujerodnih vrst rastlin ob reki Dravinji.

 • Na GDi Solutions Day 2021 - Ljubljana predstavljena aplikacija za topološko preverjanje poplavnih območij

  Direkcija Republike Slovenije za vode je sodelovala na digitalnem dogodku GDi Solutions Day 2021, na katerem je dr. Dunja Zupan Vrenko v soavtorstvu s Tino Mazi predstavila Topološko kontrolo podatkovnih slojev poplavnih območij s tehnologijo ESRI.

 • Zaključek uspešnega meddržavnega sodelovanja na obmejnih porečij Kolpe in Drave

  V naselju Hrvatsko na Hrvaškem in v bližnji vasi Kuželj v Sloveniji so se na slovesnostih ob zaključku gradnje protipoplavnih ukrepov ob reki Kolpi zbrali partnerji projekta FRISCO 2.3: »Izvedba gradbenih ukrepov za čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti na porečjih reke Drave in reke Kolpe«. Skupaj s predstavniki lokalnih skupnosti, zainteresiranih strokovnih organizacij in javnosti so uradno otvorili dva protipoplavna objekta in ju predali namenu zaščite pred poplavami reke Kolpe na obeh straneh meje. Na zaključni konferenci projekta FRISCO 2.3, ki je sledila v slovenski Petrini, so projektni partnerji podrobneje predstavili potek projekta in gradbene ukrepe, se pogovorili o rezultatih dela in prihodnjih izzivih ter s tem projekt tudi uspešno zaključili.

 • Uspešno meddržavno sodelovanje pri protipoplavni in ekološki zaščiti porečja Drave

  V Mali vasi so se na slovesnosti ob zaključku izgradnje rečnega rokava in skalne deponije zbrali partnerji projekta FRISCO 2.3 – »Izvedba gradbenih ukrepov za čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti na porečjih rek Drave in Kolpe«. Skupaj s predstavniki lokalne skupnosti, povezanih strokovnih organizacij in zainteresirane javnosti so objekt uradno odprli in ga predali namenu zaščite Drave pred poplavami.

 • Podpis pogodbe za izvedbo ukrepov v sklopu projekta Natura Mura

  Direkcija Republike Slovenija za vode je podpisala pogodbo z izvajalcem za projektiranje in izvedbo ukrepov v sklopu projekta »Obnova mokrotnih habitatov ob Muri z akronimom Natura Mura«.

 • Čista obala 2021

  Čista obala je čistilna akcija, ki poteka v sklopu največje svetovne prostovoljne čistilne akcije čiščenja obal, morij in jezer – International Coastal Cleanup (ICC), pod organizacijskim okriljem Inštituta za vode RS in Zavoda TRI-NITI. Letošnjo akcijo, že 12. po vrsti, ki je potekala v soboto, 18. septembra 2021, je podprla tudi Direkcija Republike Slovenije za vode. S koncesionarjem VGP Drava Ptuj je poskrbela za odvoz in ravnanje z odpadki. Med prostovoljci je bila zastopana tudi DRSV, iz katere se že tradicionalno udeležujejo dogodka.

 • Odstranjevanje japonskega dresnika in drugih invazivk ob Dravinji

  Invazivne tujerodne vrste pogosto preraščajo kmetijske površine, škodljivo vplivajo na gospodarstvo, povzročajo pa lahko tudi zdravstvene težave – npr. alergije. Prav tako vse pogosteje škodljivo vplivajo tudi na stanje voda in vlogo obrežne zarasti. Pogosto k širjenju hote ali nehote prispevamo ljudje povsod po svetu. Sodelavci integriranega projekta LIFE za okrepljeno upravljanje Nature 2000 (LIFE-IP NATURA.SI) v Sloveniji z različnimi metodami odstranjujejo več invazivnih tujerodnih vrst ob reki Dravinji.

 • Z lokalno skupnostjo Gornje Radgone o poplavah

  V okviru izvajanja projekta goMURra so prestavniki Direkcije Republike Slovenije za vode organizirali informativno srečanje z lokalno skupnostjo v Gornji Radgoni o nevarnosti poplav in kako se pred njimi zaščititi.

 • Podpis pogodbe za protipoplavno ureditev porečja Selške Sore

  Direkcija Republike Slovenija za vode je v sklopu projekta “Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore” podpisala pogodbo za izvedbo projekta “Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore- 1. faza/vodnogospodarske ureditve”.

 • Odobrena evropska sredstva za poplavno varnost reke Vipave

  Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za prvo fazo projekta zmanjševanja poplavne ogroženosti porečja Vipave, s čimer je Direkcija Republike Slovenije kot upravičenka za izvedbo projekta pridobila skoraj 7,8 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

 • Novici o zmanjšanju poplavne ogroženosti ob Meži in Mislinji na Euronews

  O ukrepih in prizadevanjih za poplavno varnost je poročal tudi Euronews.

 • Uspešno meddržavno sodelovanje za zaščito pred poplavami reke Mure

  V Benici so se na otvoritveni slovesnosti ob zaključku izgradnje visokovodnega nasipa zbrali partnerji projekta FRISCO 2.2 »Čezmejno usklajeno zmanjšanje poplavne ogroženosti - Gradbeni ukrepi na porečju reke Mure«. Skupaj s predstavniki lokalne skupnosti, povezanih strokovnih organizacij in zainteresirane javnosti so objekt uradno otvorili in ga predali namenu zaščite pred poplavami reke Mure.

 • Ureditev leve brežine reke Kolpe v vasi Kuželj

  Direkcija Republike Slovenije za vode je z izbranim izvajalcem del Hidrotehnik d. d. Ljubljana v skupnem nastopu s partnerjem VGP Drava Ptuj d. o. o. sklenila pogodbo za »Ureditev leve brežine reke Kolpe v vasi Kuželj«, v okviru katere bo izvedena rekonstrukcija obstoječega protipoplavnega zavarovanja leve brežine reke Kolpe v vasi Kuželj na odseku dolžine približno 200 metrov in s tem zavarovanje vasi Kuželj pred poplavami s stoletno povratno dobo.

 • Sanacijska dela na reki Soči v Občini Kobarid

  Direkcija Republike Slovenije za vode bo v prihodnjih mesecih začela s sanacijskimi deli leve brežine Soče pod Ladro in desne brežine Soče pod Idrskim.