Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za okolje in prostor objavilo tri priročnike v sklopu državnega prostorskega reda

  • Ministrstvo za okolje in prostor
Ministrstvo za okolje in prostor je v sklopu državnega prostorskega reda izdalo nove tri priročnike: Zeleni sistem v mestih in naseljih; Regulacijski elementi; Mirujoči promet v urbanih naseljih. Kot prvi priročnik je bil decembra objavljen priročnik Tipologija stavb.

Priročnik Zeleni sistem v mestih in naseljih

Priročnik Zeleni sistem v mestih in naseljih s konkretnimi priporočili za načrtovanje zelenih površin v mestih in naseljih podpira oziroma nadgrajuje že uveljavljen pristop načrtovanja zelenih sistemov urbanih naselij. Zelene površine v mestih in naseljih vplivajo na kakovost življenja in zdravje prebivalcev, omogočajo različne funkcije od ohranjanja biotske raznovrstnosti do tega, da zagotavljajo boljšo kakovost zraka, uravnavajo klimatske razmere v mestih in uravnavajo odtok padavinskih voda, omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa, sooblikujejo prostor naselja in še bi lahko naštevali. Zato si moramo v mestih in urbanih naseljih stalno prizadevati, da zagotavljamo dovolj zelenih površin, ki so kakovostne, večfunkcionalne in medsebojno povezane ter da jih dobro upravljamo in vzdržujemo.

Priročnik Regulacijski elementi

Priročnik Regulacijski elementi poudarja različne vidike, ki jih je treba upoštevati, ter tehnično, funkcionalno in ambientalno načelo umeščanja regulacijskih elementov v prostor. Prikazani sta ohlapna in podrobna regulacija, določeni so tisti regulacijski elementi, ki jih je smiselno uporabiti v posameznem primeru. Iz zgledov dobre prakse so opredeljeni koraki za določanje distančnih površin in način gradnje, dopusten znotraj distančnih površin, ter možne spremembe oblike in velikosti gradbenih parcel. Nesporno je, da lega stavb in drugih objektov pomembno vpliva na zagotavljanje kakovosti bivanja v stavbah, hkrati pa tudi vpliva na prepoznavnost, kakovost in podobo naselij, sosesk in krajine.

Priporočila za mirujoči promet v urbanih naseljih

Priporočila podajajo dva pristopa oziroma načina obravnave parkiranja. Prvi predvideva izdelavo celostne parkirne strategije občine, drugi pristop pa temelji na klasičnem parkirnem normativu, ki po novem temelji na maksimalnem številu parkirnih mest glede na dejavnosti in ga prilagodimo glede na različne tipe lokacij, dostopnih z javnim potniškim prometom. Obravnavati želimo celovito dostopnost med seboj raznolikih območij, ki pomenijo izziv za urbanistično – prometno načrtovanje.

Objavljeni priročniki