Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o podatkih iz evidence malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE

Izvajalci gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode so dolžni voditi evidenco malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE na območju, kjer izvajajo predmetno javno službo.

Izvajalci gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode (v nadaljevanju izvajalec GJS) so dolžni voditi evidenco malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE (v nadaljevanju MKČN) na območju, kjer izvajajo predmetno javno službo.

Priprava poročila

Izvajalec GJS mora izdelati letno poročilo za preteklo koledarsko leto in ga do 31. marca tekočega leta v elektronski obliki posredovati Agenciji za okolje na naslov gp.arso-vode@gov.si. Navodila za izpolnjevanje obrazca se nahajajo v obrazcu na listu ''NAVODILA''.

Za vse tiste izvajalce GJS za katere Agencija za okolje v svojih evidencah že razpolaga z delnimi podatki o MKČN na območjih, kjer izvajajo GJS, Agencija za okolje pripravi vnaprej izpolnjen obrazec z doslej znanimi podatki. Vsakemu od teh izvajalcev GJS bo Agencija za okolje konec februarja tekočega leta po elektronski pošti poslal vnaprej izpolnjen predmetni obrazec, katerega nato dopolnijo.

Če Agencija za okolje v svojih evidencah nima podatkov o MKČN na območjih izvajanja javne službe izvajalcev GJS, tem izvajalcem ni mogoče vnaprej pripraviti izpolnjenega obrazca, zato ga tudi ne bodo prejeli po elektronski pošti. Naloga teh izvajalcev GJS je, da sami izpolnijo prazen obrazec za poročanje.

Naloga vseh tistih izvajalcev GJS, ki na celotnem območju lokalne skupnosti, v kateri izvajajo javno službo, nimajo MKČN pa je, da o tem obvestijo Agencijo za okolje na naslov gp.arso-vode@gov.si.

Obrazec