Skoči do osrednje vsebine

Informacijski sistem o ravnanju z odpadki in aplikacija IS-Odpadki

Obvestila za uporabnike aplikacije IS-Odpadki

Vprašanja glede uporabe aplikacije IS-Odpadki pošljite na elektronski naslov: isodpadki.arso@gov.si . Za pojasnila smo vam na voljo tudi na telefonski številki (01) 478 45 90 vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, vsako sredo pa tudi od 14. do 16. ure.

OBVESTILO – 28. 11. 2023

Uporabnike obveščamo, da uporaba aplikacije IS-Odpadki ne bo mogoča od 1. 12. 2023 od 13.00 ure do predvidoma 4. 12. 2023 do 13.00 ure zaradi nadgradnje informacijskega sistema. Prosimo za razumevanje.

OBVESTILO - 14. 11. 2023

V Uradnem listu RS št. 113/23 je bila objavljena Uredba o spremembah Uredbe o odpadkih, ki je začela veljati 11. novembra 2023. V skladu s to novelo se bodo spremembe glede izpolnjevanja in potrjevanja evidenčnih listov začele uporabljati 1. januarja 2026. Ministrstvo bo uskladilo informacijski sistem IS-Odpadki do 30. junija 2025, prenovljen sistem pa bo uporabnikom na voljo s 1. januarjem 2026.

OBVESTILO EVL POPLAVE – 25. 8. 2023

Na podlagi Sklepa poveljnika Civilne zaščite o aktiviranju Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah, z dne 4.8.2023, je Civilna zaščita določenim podjetjem izdala naročilnice za odvoz in obdelavo nesortiranih odpadkov. Tista podjetja, ki v nadaljnje ravnanje oddajajo odpadke, prevzete na podlagi teh naročilnic, morajo na evidenčnem listu (EVL) v rubriki »Dejavnost nastanka« izbrati možnost »intervencija CZ - 4.8.2023«.

Tudi po tem, ko bo preklican Sklep poveljnika Civilne zaščite, bo še vedno treba zagotoviti ravnanje za odpadke, ki jih bodo zbrali izvajalci javne službe zbiranja komunalnih odpadkov kot posledico poplav in plazov. V skladu s predlogom interventnega zakona, ki ga je 24.8.2023 potrdila Vlada, bo stroške ravnanja s temi odpadki krila Republika Slovenija, ceno storitve ravnanja z odpadki pa bo Vlada določila s sklepom. Izvajalci javne službe, ki bodo ministrstvu, pristojnemu za okolje (MOPE), pošiljali račune za plačilo stroškov ravnanja z odpadki, bodo morali kot dokazila, da sta bila zagotovljena prevzem in obdelava teh odpadkov, priložiti EVL za prevzem in EVL za oddajo odpadkov, na katerih bo morala biti v rubriki »Dejavnost nastanka« izbrana možnost »RS - poplave«.

Za vse ostale EVL je izpolnitev te rubrike še vedno neobvezna. Če jo pošiljatelj ali prevzemnik odpadkov vseeno izpolni, pa lahko, tako kot do sedaj, izbira samo med vrednostmi »gospodinjstva«, »javne komunalne službe« ter »proizvodne in storitvene dejavnosti«.

OBVESTILO – 10. 8. 2023

Uporabnike IS-Odpadki obveščamo, da so bile konec julija 2023 izvedene nadgradnje aplikacije IS-Odpadki v modulu za evidenčne liste (EVL), in sicer:

1. Če prevzemnik izpolnjuje EVL v imenu pošiljatelja s statusom »IZVIRNI_POVZROCITELJ«, ki ima hkrati tudi status »ZBIRALEC« ali »PREDELOVALEC« / »ODSTRANJEVALEC«, se izpiše obvestilo: "Izbrani pošiljatelj odpadkov je vpisan v evidenco zbiralcev odpadkov oziroma v evidenco izvajalcev obdelave odpadkov. Preverite, če je izbrani pošiljatelj odpadkov res njihov izvirni povzročitelj. Če ti odpadki izvirajo iz dejavnosti zbiranja ali obdelave odpadkov, je pravilen status pošiljatelja teh odpadkov »ZBIRALEC« ali »PREDELOVALEC« ali »ODSTRANJEVALEC«, in tega evidenčnega lista ne morete izpolniti v pošiljateljevem imenu.". Takšen EVL morata izpolniti in potrditi pošiljatelj in prevzemnik (vsak v svojem delu).

2. Če je na EVL naveden isti pošiljatelj in isti prevzemnik z enakim statusom (v obeh primerih kot zbiralec, predelovalec ali odstranjevalec) ter je kraj oddaje enak kraju prevzema odpadkov, se izpiše obvestilo: "Ne gre za pošiljko odpadkov. Od 1. 1. 2024 takšnega evidenčnega lista ne bo več mogoče potrditi.".

3. Ukinjeno je polje z nazivom »Sveče« z možnimi izbirami da/ne pri odpadku s številko 20 02 03.

4. Na EVL je dodano novo polje z nazivom »PRO«, ki ga je treba obvezno izpolniti za določene vrste odpadkov, in sicer:

 • za odpadke 20 02 03 je treba v primeru, da gre za odpadne nagrobne sveče, v polju »PRO« s spustnega seznama izbrati vrednost »Sveče«, v polju »SHEMA« pa načrt ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami. Polje »SHEMA« izpolni prevzemnik odpadkov. Za druge odpadke s številko 20 02 03 pa morata polji »PRO« in »SHEMA« ostati prazni.
 • za odpadke 16 01 04* Izrabljena vozila je treba v polju »PRO« s spustnega seznama izbrati kategorijo vozila (»IV: M1, N1, L2e« ali »IV: druge kategorije«). Če je v polju »PRO« izbrana vrednost »IV: M1, N1, L2e«, je treba v polju »SHEMA« s spustnega seznama izbrati načrt oz. skupni načrt. Če je v polju »PRO« izbrana vrednost »IV: druge kategorije«, mora polje »SHEMA« ostati prazno. Polje »SHEMA« izpolni prevzemnik odpadkov.

5. Za odpadke, za katere velja PRO, ni več mogoče elektronsko podpisati tistih EVL, na katerih v poljih »PRO« in »SHEMA« niso izbrane vrednosti s spustnih seznamov. Vrednosti v spustnih seznamih se redno posodabljajo in so opredeljene tudi v dokumentu »Navodila za razvijalce« (specifikacije XML dokumentov za pošiljanje evidenčnih listov in izpolnjevanje poročil o odpadkih).

Informacijski sistem o ravnanju z odpadki in aplikacija IS-Odpadki

Informacijski sistem o ravnanju z odpadki (IS-Odpadki) je vzpostavljen za zagotavljanje sledljivosti pošiljk odpadkov ter spremljanje nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi.

Sestavni del IS-Odpadki je aplikacija IS-Odpadki, ki je registriranim uporabnikom IS-Odpadki na voljo za zagotavljanje elektronske podpore pri:

Pravna podlaga: 56. in 57. člen Uredbe o odpadkih

Aplikacija IS-Odpadki se uporablja tudi za predložitev naslednjih poročil o odpadkih:

 • Poročilo upravljavca obrata za razstavljanje izrabljenih vozil, ki ni vključen v načrt ali skupni načrt ravnanja z izrabljenimi vozili (IV_obrat) - zadnjič za leto 2022,
 • Poročilo o izvedeni sortirni analizi mešanih komunalnih odpadkov (MKO sortirna).

Aplikacija IS-Odpadki ni namenjena za izpolnjevanje in predložitev teh poročil o odpadkih:

Kako dostopati do aplikacije IS-Odpadki?

Uporabniki IS-Odpadki so poslovni subjekti in fizične osebe, ki so izvirni povzročitelji odpadkov, ter poslovni subjekti, ki so zbiralci ter predelovalci in odstranjevalci odpadkov. Za izpolnjevanje in potrjevanje evidenčnih listov, za predložitev poročila o nastalih odpadkih in zagotovitvi ravnanja z njimi (ODP-nastajanje), poročila o zbiranju odpadkov (ODP-zbiranje) in poročila o obdelavi odpadkov (ODP-obdelava) ter za dostop do teh podatkov morajo biti registrirani:

Uporabniška navodila za delo z aplikacijo IS-Odpadki.

Vprašanja glede uporabe aplikacije IS-Odpadki pošljite na elektronski naslov: isodpadki@gov.si. Za pojasnila smo vam na voljo tudi na telefonski številki (01) 478 45 90 vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, vsako sredo pa tudi od 14. do 16. ure.

 

Izmenjava podatkov med lokalnimi informacijskimi sistemi podjetij in IS-Odpadki

Izvoz podatkov iz lokalnih informacijskih sistemov podjetij v IS-Odpadki je mogoč s programsko nadgradnjo le-teh. Pri tem je treba upoštevati podatkovno strukturo v priloženih XML shemah in zagotoviti dostop do spletne storitve, ki omogoča povezavo do skupnih šifrantov v IS-Odpadki. Tako nadgrajeni lokalni informacijski sistemi naj bi omogočili pripravo XML datotek s podatki z evidenčnih listov in iz letnih poročil, ki bi jih uporabniki uvozili v IS-Odpadki.

 • XML shema 1 (shema za pregledovanje xml evidenčnega lista, ki ga izpolnjuje samo pošiljatelj - tip EVLS_OBICAJNI_PSLJ)
 • XML shema 2 (shema za pregledovanje xml evidenčnega lista, ki ga izpolnjuje in potrjuje prevzemnik odpadkov v svojem in pošiljateljevem imenu - tip EVLS_OBICAJNI_PRJMPSLJ)
 • XML shema - paket (shema za pregledovanje xml paketa evidenčnih listov, ki jih izpolnjuje in potrjuje prevzemnik odpadkov v svojem imenu in v imenu pošiljateljev)
 • PRCL_ODP_v9-0.xsd (shema za uvoz podatkov za posamezne lokacije za poročila ODP-nastajanje)
 • PRCL_ODPZ_v9-0.xsd (shema za uvoz podatkov za posamezne lokacije za poročila o zbiranju odpadkov - ODP-zbiranje)
 • PRCL_ODPP_v9-0.xsd (shema za uvoz podatkov za posamezne lokacije za poročila - ODP-obdelava)
 • Navodila za razvijalce (specifikacije XML dokumentov za pošiljanje evidenčnih listov in izpolnjevanje poročil o odpadkih)

 _________________________________________________________________________________________

OPOZORILO: Za pravilnost in točnost podatkov v IS-Odpadki, ki se nanašajo na posameznega izvirnega povzročitelja odpadkov, zbiralca, predelovalca ali odstranjevalca odpadkov, je odgovoren registriran uporabnik IS-Odpadki, čigar predstavnik je te podatke vnesel v IS-Odpadki.

ARSO ne prevzema odgovornosti za morebitne zlorabe aplikacije IS-Odpadki ali podatkov s strani predstavnikov registriranih uporabnikov IS-Odpadki ali s strani tretjih oseb in za materialno ali nematerialno škodo, ki bi jo zaradi tega utrpel izvirni povzročitelj, zbiralec, predelovalec ali odstranjevalec odpadkov.

__________________________________________________________________________________________

Arhiv obvestil o izvedenih nadgradnjah IS-Odpadki

OBVESTILO – 1. 9. 2022

Uporabnike IS-Odpadki obveščamo, da je bila konec avgusta 2022 nadgrajena aplikacija IS-Odpadki. Izvedene so bile te nadgradnje:

 • kontrola na evidenčnih listih v primeru, ko pošiljatelj s statusom »IZVIRNI POVZROČITELJ« ali »ZBIRALEC« kreira evidenčni list (ali ga v imenu izvirnega povzročitelja kreira prevzemnik) za oddajo odpadkov iz skupine 15 01. V tem primeru je treba v polju »SHEMA« obvezno izbrati družbo za ravnanje z odpadno embalažo (DROE), sicer ni mogoča zaključitev evidenčnega lista (zaenkrat to ne velja za 15 01 10* in 15 01 11*),
 • označevanje sprememb pri dopolnjevanju poročil ODP-nastajanje, ODP-zbiranje in ODP-obdelava, kar je vidno v PDF izpisu navedenih poročil, in
 • možnost oddaje in dopolnjevanja poročil ODP-nastajanje, ODP-zbiranje in ODP-obdelava tudi za pretekla koledarska leta.

Za vsa dodatna pojasnila smo vam na voljo na elektronskem naslovu: isodpadki.arso@gov.si.