Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o obdelavi odpadkov (ODP-obdelava)

Obvestila

Vprarašanja glede izpolnjevanja in predložitve poročila ODP-obdelava pošljite na elektronski naslov: isodpadki.arso@gov.si . Za pojasnila smo vam na voljo tudi na telefonski številki (01) 478 45 90 vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, vsako sredo pa tudi od 14. do 16. ure.

Splošno o poročilu o obdelavi odpadkov (ODP-obdelava)

Poročilo ODP-obdelava za preteklo koledarsko leto predložijo predelovalci odpadkov in odstranjevalci odpadkov do 31. marca tekočega koledarskega leta z uporabo aplikacije IS-Odpadki.

Sporočeni podatki so podlaga za pripravo programov ravnanja z odpadki in programov preprečevanja odpadkov, za pripravo statističnih podatkov, za pripravo analiz podatkov o nastalih, zbranih in obdelanih odpadkih, zlasti z vidika doseganja okoljskih ciljev, in za izpolnjevanje poročevalskih obveznosti Republike Slovenije po EU predpisih in mednarodnih konvencijah.

Izpolnjevanje in predložitev poročila ODP-obdelava z uporabo aplikacije IS-Odpadki:

Poročilo ODP-obdelava se obvezno izpolnjuje z uporabo aplikacije IS-Odpadki, za kar se je treba registrirati. Za registrirane uporabnike IS-Odpadki je na voljo delno predizpolnjen obrazec poročila ODP-obdelava z vpisanimi podatki z njihovih evidenčnih listov in iz lanskoletnih poročil ODP-obdelava. Izvajalec obdelave odpadkov mora obvezno preveriti pravilnost predizpolnjenih podatkov in jih popraviti, če ugotovi neskladje s podatki iz lastne evidence o obdelavi odpadkov. V poročilo vnese še vse zahtevane manjkajoče podatke.

V aplikaciji IS-Odpadki so vzpostavljene avtomatične kontrole vnesenih podatkov, ki so namenjene odpravi napak. Šele potem, ko izvajalec obdelave odpadkov odpravi glavne napake, lahko poročilo zaključi, s čimer se poročilo ODP-obdelava šteje za oddano oziroma predloženo.

PISNA NAVODILA za izpolnjevanje in predložitev poročila ODP-obdelava z uporabo aplikacije IS-Odpadki (3.4.2023).

V poročilu ODP-obdelava mora vsak izvajalec obdelave odpadkov sporočiti podatke o skladiščenju odpadkov in/ali snovi ali predmetov, nastalih v postopku obdelave, na dan 1. januar (tabela 1), o prevzetih odpadkih (tabela 2) in njihovi obdelavi (tabela 3), o ravnanju z neobdelanimi odpadki in s produkti obdelave, ki so odpadki (tabela 4), ter s produkti obdelave, ki niso več odpadki (tabela 4a), in o razliki v masi med vhodnimi količinami odpadkov in količinami produktov obdelave (tabela 6).

V poročilu ODP-obdelava morajo le odstranjevalci odpadkov, ki so upravljavci centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki, sporočiti tudi podatke o mehansko-biološki obdelavi mešanih komunalnih odpadkov, ločeno po občinah izvora (tabela 5). Pravna podlaga: 44. in 45. člen Uredbe o odpadkih

V poročilu ODP-obdelava morajo le odstranjevalci odpadkov, ki so upravljavci odlagališč odpadkov, sporočiti tudi podatke o zmogljivosti in stanju odlagališča (tabela 7), ravnanju z odpadki na odlagališču (tabela 8) ter odloženih komunalnih odpadkih in odloženih odpadkih, ki izhajajo iz mehansko-biološke obdelave mešanih komunalnih odpadkov, ločeno po občinah izvora (tabela 9). Pravna podlaga: 50. člen Uredbe o odlagališčih odpadkov

V poročilu ODP-obdelava morajo le predelovalci biološko razgradljivih odpadkov v kompost (upravljavci kompostarn) in predelovalci biološko razgradljivih odpadkov v bioplin in digestat (upravljavci bioplinarn), sporočiti tudi podatke o proizvodnji komposta ali digestata (tabela 10). Pravna podlaga: 18. člen Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata.

V poročilu ODP-obdelava morajo samo tisti predelovalci odpadkov, ki so uporabniki komposta ali digestata, in na leto uporabijo več kakor 1 m3 komposta ali digestata, ki je odpadek, sporočiti tudi podatke o uporabi tega komposta ali digestata (tabela 11). Pravna podlaga: 28. člen Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata.

__________________________________________________________________________________

Informacije o možnosti izmenjave podatkov med lokalnimi informacijskimi sistemi podjetij in IS-Odpadki (uvoz podatkov za namen predložitve poročila ODP-obdelava v IS-Odpadki).

__________________________________________________________________________________

Druga poročila o obdelavi odpadkov

Upravljavci obratov za razstavljanje izrabljenih vozil, ki niso vključeni v načrt ali skupni načrt ravnanja z izrabljenimi vozili, morajo posebej predložiti poročilo IV_obrat o razstavljenih izrabljenih vozilih in ravnanju z njimi.

Predelovalci in odstranjevalci odpadnih olj, ki prevzemajo odpadna olja neposredno od povzročiteljev teh odpadkov, morajo posebej predložiti poročilo s podatki o meritvah vsebnosti vode in PCB ter zavrnjenih odpadnih oljih.

Upravljavci sežigalnic odpadkov in naprav za sosežig odpadkov morajo posebej predložiti tudi poročilo o meritvah onesnaževal v nevarnih odpadkih za sežig in sosežig ter o rezultatih analiz ostankov sežiga.

Predelovalci odpadnih baterij in akumulatorjev morajo posebej predložiti poročilo o učinkovitosti recikliranja odpadnih baterij in akumulatorjev. Če so bile odpadne baterije ali akumulatorji reciklirani v drugi državi članici EU ali tretji državi, poročilo predloži izvoznik-prijavitelj pošiljke odpadkov, ki podatke pridobi od tujega predelovalca odpadkov.