Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o obdelavi odpadkov (ODP-obdelava)

Poročilo ODP-obdelava za preteklo koledarsko leto predložijo predelovalci odpadkov in odstranjevalci odpadkov do 31. marca tekočega koledarskega leta z uporabo aplikacije IS-Odpadki.
Sporočeni podatki so podlaga za pripravo programov ravnanja z odpadki in programov preprečevanja odpadkov, za pripravo statističnih podatkov, za pripravo analiz podatkov o nastalih, zbranih in obdelanih odpadkih, zlasti z vidika doseganja okoljskih ciljev, in za izpolnjevanje poročevalskih obveznosti Republike Slovenije po EU predpisih in mednarodnih konvencijah.

Obvestila

Vprašanja glede izpolnjevanja in predložitve poročila ODP-obdelava pošljite na elektronski naslov: isodpadki.arso@gov.si . Za pojasnila smo vam na voljo tudi na telefonski številki (01) 478 45 90 vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, vsako sredo pa tudi od 14. do 16. ure.

OBVESTILO – 5. 2. 2024

Uporabnike IS-Odpadki obveščamo, da sta omogočena izpolnjevanje in predložitev poročila o obdelavi odpadkov (ODP-obdelava) za leto 2023 z uporabo aplikacije IS-Odpadki. Na tej spletni strani so objavljena tudi podrobna navodila za izpolnjevanje poročila in uporabo aplikacije.

Splošno o poročilu o obdelavi odpadkov (ODP-obdelava)

Poročilo ODP-obdelava za preteklo koledarsko leto predložijo predelovalci odpadkov in odstranjevalci odpadkov do 31. marca tekočega koledarskega leta z uporabo aplikacije IS-Odpadki.

Pravna podlaga: 44. in 45. člen Uredbe o odpadkih, 39. člen Uredbe o izrabljenih vozilih, 50. člen Uredbe o odlagališčih odpadkov, 18. in 28. člen Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata ter 13. člen Uredbe o odpadnih oljih. 

Sporočeni podatki so podlaga za pripravo programov ravnanja z odpadki in programov preprečevanja odpadkov, za pripravo statističnih podatkov, za pripravo analiz podatkov o nastalih, zbranih in obdelanih odpadkih, zlasti z vidika doseganja okoljskih ciljev, in za izpolnjevanje poročevalskih obveznosti Republike Slovenije po EU predpisih in mednarodnih konvencijah.

Izpolnjevanje in predložitev poročila ODP-obdelava

Poročilo ODP-obdelava se obvezno izpolnjuje z uporabo aplikacije IS-Odpadki, za kar se je treba registrirati. Za registrirane uporabnike IS-Odpadki je na voljo delno predizpolnjen obrazec poročila ODP-obdelava z vpisanimi podatki z njihovih evidenčnih listov in iz lanskoletnih poročil ODP-obdelava. Izvajalec obdelave odpadkov mora obvezno preveriti pravilnost predizpolnjenih podatkov in jih popraviti, če ugotovi neskladje s podatki iz lastne evidence o obdelavi odpadkov. V poročilo je treba vpisati še vse zahtevane manjkajoče podatke.

V aplikaciji IS-Odpadki so vzpostavljene avtomatične kontrole vpisanih podatkov, ki so namenjene odpravi napak. Šele potem, ko izvajalec obdelave odpadkov odpravi glavne napake, lahko poročilo zaključi, s čimer se poročilo ODP-obdelava šteje za oddano oziroma predloženo.

Pisna navodila za izpolnjevanje in predložitev poročila ODP-obdelava za leto 2023 z uporabo aplikacije IS-Odpadki (22.3.2024).

V poročilu ODP-obdelava morajo vsi izvajalci obdelave odpadkov izpolniti: 

 • tabelo 1 s podatki o skladiščenih odpadkih in/ali snoveh ali predmetih, nastalih v postopkih obdelave odpadkov, na dan 1. januar,
 • tabelo 2 s podatki o prevzetih odpadkih,
 • tabelo 3 s podatki o obdelavi odpadkov,
 • tabelo 4 s podatki o ravnanju z neobdelanimi odpadki in s produkti obdelave, ki so odpadki
 • tabelo 4a s podatki o ravnanju s produkti obdelave, ki niso več odpadki, in
 • tabelo 6 s podatki o razliki v masi med vhodnimi količinami odpadkov in količinami produktov obdelave.

Samo upravljavci obratov za razstavljanje izrabljenih vozil, ki niso vključeni v načrt ali skupni načrt ravnanja z izrabljenimi vozili, morajo izpolniti tudi:

 • tabelo 2a s podatki o prevzetih izrabljenih vozilih kategorij M1, N1 in L2e in
 • tabelo 4b s podatki o materialih, nastalih pri njihovem drobljenju.

Samo tisti odstranjevalci odpadkov, ki so upravljavci centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki, morajo izpolniti tudi tabelo 5 s podatki o mehansko-biološki obdelavi mešanih komunalnih odpadkov, ločeno po občinah izvora. 

Samo tisti odstranjevalci odpadkov, ki so upravljavci odlagališč odpadkov, morajo izpolniti tudi:

 • tabelo 7 s podatki o zmogljivosti in stanju odlagališča,
 • tabelo 8 s podatki o ravnanju z odpadki na odlagališču in
 • tabelo 9 s podatki o odloženih komunalnih odpadkih in odloženih odpadkih, ki izhajajo iz mehansko-biološke obdelave mešanih komunalnih odpadkov, ločeno po občinah izvora.

Samo predelovalci biološko razgradljivih odpadkov v kompost (upravljavci kompostarn) in predelovalci biološko razgradljivih odpadkov v bioplin in digestat (upravljavci bioplinarn), morajo izpolniti tudi tabelo 10 s podatki o proizvodnji komposta ali digestata. 

Samo tisti predelovalci odpadkov, ki so uporabniki komposta ali digestata in na leto uporabijo več kakor 1 m3 komposta ali digestata, ki je odpadek, morajo izpolniti tudi tabelo 11 s podatki o uporabi tega komposta ali digestata.

Samo tisti predelovalci in odstranjevalci odpadnih olj, ki prevzemajo odpadna olja neposredno od povzročiteljev teh odpadkov, morajo izpolniti tudi tabelo 12 s podatki o vsebnosti vode in PCB v prevzetih odpadnih oljih in o odpadnih oljih, katerih prevzem so zavrnili, ker se odpadno olje uvršča med odpadne PCB.

Še vedno so na voljo tudi pisna navodila za izpolnjevanje in predložitev poročila ODP-obdelava za leto 2022 z uporabo aplikacije IS-Odpadki (3.4.2023).

__________________________________________________________________________________

Informacije o možnosti izmenjave podatkov med lokalnimi informacijskimi sistemi podjetij in IS-Odpadki (uvoz podatkov za namen predložitve poročila ODP-obdelava v IS-Odpadki).

Druga poročila o obdelavi odpadkov

Upravljavci sežigalnic odpadkov in naprav za sosežig odpadkov morajo posebej predložiti tudi poročilo o meritvah onesnaževal v nevarnih odpadkih za sežig in sosežig ter o rezultatih analiz ostankov sežiga.

Predelovalci odpadnih baterij in akumulatorjev morajo posebej predložiti poročilo o učinkovitosti recikliranja odpadnih baterij in akumulatorjev. Če so bile odpadne baterije ali akumulatorji reciklirani v drugi državi članici EU ali tretji državi, poročilo predloži izvoznik-prijavitelj pošiljke odpadkov, ki podatke pridobi od tujega predelovalca odpadkov.

Upravljavci obratov za razstavljanje izrabljenih vozil, ki niso vključeni v načrt ali skupni načrt ravnanja z izrabljenimi vozili, so morali za leto 2022 poleg poročila ODP-obdelava zadnjič predložiti tudi poročilo IV_obrat o razstavljenih izrabljenih vozilih in ravnanju z njimi. Za leto 2023 bodo te podatke prvič vključili v poročilo ODP-obdelava. 

Predelovalci in odstranjevalci odpadnih olj, ki prevzemajo odpadna olja neposredno od povzročiteljev teh odpadkov, so morali za leto 2023 poleg poročila ODP-obdelava zadnjič predložiti tudi poročilo s podatki o meritvah vsebnosti vode in PCB ter zavrnjenih odpadnih oljih. Za leto 2023 bodo te podatke prvič vključili v poročilo ODP-obdelava.