Skoči do osrednje vsebine

Odpadek je snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže, namerava zavreči ali mora zavreči. Delimo jih na komunalne, industrijske, gradbene in odpadke iz rudarstva. Odpadki so okoljski problem, zato si prizadevamo tako za omejevanje škodljivih vplivov na zdravje ljudi in okolje pri nastajanju in ravnanju z odpadki kot tudi za zmanjšanje uporabe virov in ustrezna ravnanja z odpadki v praksi.

Stanje na področju odpadkov v Sloveniji

Enako kot po vsem svetu tudi pri nas količina odpadkov narašča. V povprečju ustvarimo v Sloveniji nekaj več kot 8 milijonov ton odpadkov na leto, od tega več kot milijon ton komunalnih, kar znese 495 kilogramov na prebivalca. Med komunalnimi odpadki je za 6.700 ton nevarnih komunalnih odpadkov, vendar nam uspeva to količino zmanjševati.

Večina komunalnih odpadkov je v preteklosti končala na odlagališčih. S spremembo zakonodaje, političnimi instrumenti in vzpostavitvijo centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki smo trend obrnili, saj sta delež ločeno zbranih odpadkov in stopnja recikliranja pričela naraščati. Z izjemno visoko, kar 59 odstotno stopnjo recikliranja komunalnih odpadkov se Slovenija uvršča v evropski vrh.

Učinkovita raba naravnih virov skozi koncept krožnega gospodarstva

Spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri in njihovo učinkovito rabo, predvsem s podporo prehodu v tako imenovano krožno gospodarstvo, je ključnega pomena pri ravnanju z odpadki. Tako preprečevanje nastajanja odpadkov kot tudi priprava za ponovno uporabo in recikliranje omogočata proizvodnjo izdelkov iz že uporabljenih virov, kar pomembno zmanjša potrebo po naravnih virih. Posledično se v določenem obsegu zmanjšajo tudi raba energije in dodatni vplivi na okolje. Za prehod na strategijo krožnega ravnanja z viri so potrebne celovite spremembe, ki vključujejo celoten življenjski cikel izdelka, vključno z njegovo zasnovo in izbiro materiala, ne samo faze po prenehanju njegove uporabe.

Ko snov ali predmet postane odpadek, začne zanj veljati zakonodaja s področja ravnanja z odpadki. V Sloveniji sledimo na tem področju temeljnim evropskim usmeritvam, katerih skupni cilj je, da preprečijo nastajanje odpadkov ali pa zmanjšajo količino obstoječih. Pri nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi se kot prednostni vrstni red upošteva hierarhija ravnanja z odpadki: preprečevanje odpadkov, priprava za ponovno uporabo, recikliranje, drugi postopki predelave (na primer energetska predelava) in odstranjevanje. Za učinkovito in lažjo izpeljavo vseh teh procesov je nujno, da odpadke pravilno ločujemo že na mestu njihovega nastanka. Pri ravnanju z odpadki se poleg okoljskega vidika upošteva tudi ekonomska upravičenost procesov.

Strošek obremenjevanja okolja nosi povzročitelj

Najstarejše okoljsko načelo plačila za obremenjevanje določa, da povzročitelj obremenitve krije vse stroške predpisanih ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje onesnaževanja ter tveganja za okolje, rabo okolja ter odpravo posledic obremenjevanja okolja, vključno s stroški izvedbe preprečevalnih in sanacijskih ukrepov v primeru okoljske škode.

Za namene preprečevanja odpadkov, vključno s ponovno uporabo proizvodov ter priprave za ponovno uporabo, recikliranja in drugih načinov predelave odpadkov, ki nastanejo po uporabi določenih proizvodov, se lahko za proizvajalca takih proizvodov predpišemo proizvajalčeva razširjena odgovornost. Ta določa njegove obveznosti skozi celoten življenjski cikel proizvoda, pri čemer so uporabnikom najbolj znane tiste po izteku rabe proizvoda. Ravnanje z odpadki v okviru proizvajalčeve razširjene odgovornosti je trenutno uveljavljeno za naslednje masne tokove odpadkov: embalažo, električno in elektronsko opremo, prenosne baterije in akumulatorje, nagrobne sveče, fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi, in zdravila ter za izrabljene gume in vozila.

Program ravnanja z odpadki

Zakonodaja

Splošna pravila ravnanja za odpadki

Obdelava ali čezmejne pošiljke odpadkov

Ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov

Obvezne gospodarske javne službe

Proizvajalčeva razširjena odgovornost

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja

Pravilniki

Predpisi EU, ki neposredno veljajo