Skoči do osrednje vsebine

Ljudje vplivamo na okolje in ga spreminjamo. Zavedati se moramo povratnega procesa - tudi spremenjeno okolje vpliva na nas. Na uradu skrbimo za zbiranje in prikazovanje podatkov okolja.

Spremljamo emisije v zrak, vode in tla, ravnanje z odpadki in proizvodi ter obremenjenost okolja z emisijami hrupa in elektromagnetnega sevanja. Obremenjenost okolja opisujemo s številčnimi in drugimi opisi ter vodimo podatkovne evidence o okolju. Na njihovi podlagi urejamo in osvežujemo spletišči Kazalci okolja v Sloveniji ter Portal EIONET. Sodelujemo v mednarodnih projektih in o stanju okolja poročamo drugim državnim organom in Evropski komisiji.

Urad

 • razvija informacijske sisteme za zbiranje podatkov o okolju in njihov prikaz,
 • ­pripravlja tematska poročila s področja okolja,
 • vodi baze podatkov o emisijah snovi v vode, v zrak, o odpadkih in proizvodih,
 • vodi baze podatkov za EU Register in podatke o industrijskih emisijah,
 • vodi  evidence o območjih Natura 2000, ekološko pomembnih območji, zavarovani območij in register naravnih vrednot,
 • pridobljene podatke o okolju poroča različnim institucijam v EU, mednarodnim institucijam, institucijam v Republiki Sloveniji in javnosti

Sektorji urada

 • Sektor za analize vplivov na okolje in poročanje

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  Agencija Republike Slovenije za okolje
  Urad za spremljanje vplivov na okolje

  Vojkova 1b
  1000 Ljubljana


  dr. Marko Perdih
  vodja

 • Sektor za okoljske informacijske sisteme

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  Agencija Republike Slovenije za okolje
  Urad za spremljanje vplivov na okolje

  Vojkova 1b
  1000 Ljubljana


  Primož Kogovšek
  vodja