Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Ljudje vplivamo na okolje in ga spreminjamo. Zavedati se moramo povratnega procesa - tudi spremenjeno okolje vpliva na nas. Na uradu skrbimo za zbiranje in prikazovanje podatkov okolja.

Spremljamo emisije v zrak, vode in tla, ravnanje z odpadki in proizvodi ter obremenjenost okolja z emisijami hrupa in elektromagnetnega sevanja. Obremenjenost okolja opisujemo s številčnimi in drugimi opisi ter vodimo podatkovne evidence o okolju. Na njihovi podlagi urejamo in osvežujemo spletišči Kazalci okolja v Sloveniji ter Portal EIONET. Sodelujemo v mednarodnih projektih in o stanju okolja poročamo drugim državnim organom in Evropski komisiji.

Urad

 • razvija informacijske sisteme za zbiranje podatkov o okolju in njihov prikaz,
 • ­pripravlja tematska poročila s področja okolja,
 • vodi baze podatkov o emisijah snovi v vode, v zrak, o odpadkih in proizvodih,
 • vodi baze podatkov za EU Register in podatke o industrijskih emisijah,
 • vodi  evidence o območjih Natura 2000, ekološko pomembnih območji, zavarovani območij in register naravnih vrednot,
 • pridobljene podatke o okolju poroča različnim institucijam v EU, mednarodnim institucijam, institucijam v Republiki Sloveniji in javnosti

Sektorji urada

 • Sektor za analize vplivov na okolje in poročanje

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  Agencija Republike Slovenije za okolje
  Urad za spremljanje vplivov na okolje

  Vojkova 1b
  1000 Ljubljana

 • Sektor za okoljske informacijske sisteme

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  Agencija Republike Slovenije za okolje
  Urad za spremljanje vplivov na okolje

  Vojkova 1b
  1000 Ljubljana


  Primož Kogovšek
  vodja