Skoči do osrednje vsebine

Pošiljke odpadkov preko meja

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo kot pristojni organ za pošiljke odpadkov preko meja v skladu z Uredbo o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov  (Uradni list RS, št. 78/16 in 94/21) v povezavi z Uredbo (ES) št. 1013/2006 izdaja soglasja za pošiljanje odpadkov preko meja na podlagi vlog po posameznih prijavah, ki so obvezni osnovni del vlog. 

Pošiljanje odpadkov preko meja je urejeno tako z mednarodno kot tudi evropsko zakonodajo z namenom zaščititi človeško zdravje in okolje pred različnimi vplivi, ki jih lahko povzročijo odpadki (predvsem nevarni odpadki) in njihovo pošiljanje preko meja.

Odpadna plastika Znotraj EU OECD izven EU Non-OECD
EU3011 Uvoz/Izvoz: zeleni odpadki (člen 18) N/A N/A
B3011 N/A Uvoz/Izvoz: zeleni odpadki (člen 18) Predhodna pisna prijava in soglasje, razen če ni drugače navedeno v spremembi Uredbe1418/2007
Mešanice odpadne plastike v 4. točki Priloge IIIA Uvoz/Izvoz: zeleni odpadki (člen 18) N/A (velja Y48 – predhodna pisna prijava in soglasje) N/A (velja Y48 - prepoved)
EU48 Predhodna pisna prijava in soglasje N/A N/A
Y48 N/A Uvoz/Izvoz: Predhodna pisna prijava in soglasje Izvoz: prepoved
Uvoz: Predhodna pisna prijava in soglasje
AC300 Predhodna pisna prijava in soglasje Uvoz/Izvoz: Predhodna pisna prijava in soglasje N/A
A3210 N/A N/A Izvoz: prepoved
Uvoz: Predhodna pisna prijava in soglasje

Način izvedbe

Več o osnovni dokumentaciji, ki jo mora vsebovati vloga najdete v splošnih informacijah pod naslovi Prijavni obrazec in Vzorci dokumentov, ki jih je potrebno priložiti prijavi. Stroški postopka predhodne pisne prijave znašajo 250 eurov. Ostale informacije o stroških se nahajajo v splošnih informacijah pod naslovom Stroški postopka predhodne pisne prijave.

Kontakti

Pristojni organ

Inšpektorat RS za okolje in energijo
Dunajska cesta 56
1000 Ljubljana
T: (01) 777 00 84
F: (01) 420 44 83

e-naslov za najave prevozov in pošiljanje potrjenih transportnih dokumentov:
tfstransport.irsoe@gov.si

e-naslov za splošna obvestila v zvezi s pošiljkami odpadkov:
tfs.irsoe@gov.si

SPLOŠNE INFORMACIJE v zvezi s pošiljkami odpadkov preko meja

Kontaktne osebe, ki vodijo postopke za izdajo soglasij po predhodni pisni prijavi

Stroški postopka predhodne pisne prijave

Stroški za izvajanje postopkov predhodne pisne prijave znašajo 250 eurov. Potrdilo o plačilu stroškov se priloži prijavi.

Stroški se poravnajo na podračun -  Drugi nedavčni prihodki države št. Sl56 0110-0100-0621-284, koda namena: GOVT, BIC banke: BSLJSl2X.

  1. a) Za pošiljke iz Slovenije: sklic: 11 25720-7141009-35475023
  2. b) Za pošiljke v Slovenijo: sklic: 11 25720-7141009-35474023
  3. c) Za tranzit skozi Slovenijo: sklic: 11 25720-7141009-35476023

Namen nakazila: stroški  za Prijavo SI00_ _ _ _ (na prazna mesta navedite št. prijave)

Opomba: zadnji dve številki pri sklicu (označeni odebeljeno) označujeta tekoče leto in ju je s 1.1. naslednjega leta potrebno zamenjati za tekočo letnico.

Prijavni obrazec

Prijavni obrazec je sestavljen iz Priloge IA (prijavni dokument) ter Priloge IB (transportni dokument) Uredbe št. 1013/2006. Originalni obrazec je na voljo na sedežu DZS in njenih podružnicah (številka obrazca je 3,10). Več informacij v zvezi z možnostjo nakupa in razpoložljivostjo boste dobili pri:

DZS Divizija založništvo
Založništvo tiskovin
Direktna prodaja
Dalmatinova 2
1538 Ljubljana

ga.Tea Tozon

Telefon: 01 30 69 831
Faks: 01 30 69 810
e-mail: tea.tozon@dzs.si

Klasifikacija odpadkov

Pošiljke odpadkov na postopke odstranjevanja (D-kode) se klasificira (razvršča) po Seznamu odpadkov, ki ga najdete v Evropskem katalogu odpadkov (Odločba EC, št. 2000/532/EC, 2001/118/EC, 2001/119/EC, 2001/573/EC in 2014/955/EU) oziroma lahko uporabite tudi seznam v Prilogi V, Del 2, Uredbe 1013/2006.

Pošiljke odpadkov na postopke predelave (R-kode) znotraj držav članic ES se klasificira po Prilogah III, IIIA, IIIB, IV in IVA Uredbe št. 1013/2006: Neuradno prečiščeno besedilo Prilog III, IIIA, IIIB, IV in IVA. V tem dokumentu so z modro označene kode, ki se uporabljajo za pošiljke odpadkov znotraj EU in med državami članicami OECD. Z rdečo pa so označene spremembe, ki se tičejo pošiljanja plastike. V kolikor se odpadkov ne najde na nobeni od navedenih list, se štejejo za nerazvrščene.

Pošiljke odpadkov na postopke predelave (R-kode) v primeru pošiljanja izven ES se klasificira po Prilogi V Uredbe št. 1013/2006.

Pošiljke s predhodno pisno prijavo in soglasjem

V spodnji preglednici je poenostavljen prikaz, za katere pošiljke odpadkov je po Uredbi št. 1013/2006 potrebna predhodna pisna prijava in soglasje. Bolj podrobne informacije so seveda v sami uredbi.

Znotraj držav članic ES Uvoz v ES Tranzit skozi ES Izvoz izven ES
Odpadki na odstranjevanje Soglasje Soglasje Soglasje Prepovedan (1)
"Zeleni odpadki" na predelavo (Priloga III, IIIA in IIIB), ki ne vsebujejo nobenih nevarnih snovi 18. člen 18. člen 18. člen Prepovedan oz. Soglasje (2)
Vsi ostali odpadki - na predelavo Soglasje Soglasje Soglasje Prepovedan (3)

(1) Izvoz v Islandijo, Lihtenštajn, Norveško in Švico je dovoljen s predhodno prijavo in soglasjem
(2) V ciljni državi se izvajajo drugi postopki nadzora v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo. V primeru pošiljk odpadkov iz priloge IIIB v vse države, ki niso članice OECD velja postopek predhodne pisne prijave in soglasja. Glej tudi poglavje E - Pošiljke odpadkov iz priloge III in IIIA v države, ki niso članice OECD
(3) Izvoz nevarnih odpadkov na predelavo v države, za katere se Sklep OECD ne uporablja, je prepovedan.

Označevanje odpadkov

Pomoč pri izpolnjevanju obrazcev najdete v Prilogi IC Uredbe 1013/2006 - Navodila za izpolnjevanje prijavnega in transportnega dokumenta.

Dodatna pojasnila (pri izpolnjevanju polja 14):

(i) Baselska konvencija – Priloga VIII (ali IX, če je primerno):
v primeru pošiljk znotraj držav članic ES lahko uporabite Neuradno prečiščeno besedilo Prilog III, IIIA, IIIB, IV in IVA
- v to polje se navajajo kode, ki so sestavljene iz ene črke in štirih številk (npr. A1010)
(ii) Oznaka OECD (če se razlikuje od (i)): glej v prejšnji točko navedeno povezavo
- v to polje se navajajo kode, ki so sestavljene iz dveh črk in treh številk (npr. AA010)
(iii) Seznam odpadkov ES: Evropski katalog odpadkov
(iv) Nacionalna oznaka v državi izvoznici:
(v) Nacionalna oznaka v državi uvoznici:
(vi) Drugo (opredeli):
(vii) Oznaka Y
(viii) Oznaka H(5): glej hrbtno stran obrazca
(ix) Razred UN(5): glej hrbtno stran obrazca
(x) Številka UN: vnesejo se kode v skladu s predpisi o prevozu nevarnega blaga
(xi) Odpremno ime UN: vnesejo se kode v skladu s predpisi o prevozu nevarnega blaga
(xii) Carinska(-e) koda(-e) (HS):


Prijavnemu in transportnemu dokumentu je potrebno priložiti še dodatne podatke ali dokumente (glej Prilogo II Uredbe št. 1013/2006).
Primeri besedil:

Opomba: Obrazec mora vedno spremljati vsako pošiljko sledečih odpadkov:

1. pošiljko odpadkov namenjenih za predelavo, za katero veljajo splošne zahteve po informacijah, določene v členu 18 Uredbe 1013/2006, in če količina odpremljenih odpadkov presega 20 kg, in sicer:
(a) odpadkov, navedenih v Prilogi III ali IIIB;
(b) mešanice dveh ali več vrst odpadkov iz Priloge III, ki niso uvrščene v posamezno klasifikacijsko številko v Prilogi III, če sestava teh mešanic ne škoduje okolju varni predelavi in če so take mešanice navedene v Prilogi IIIA v skladu s členom 58 Uredbe 1013/2006.

2. pošiljko odpadkov, ki so izrecno namenjeni za laboratorijsko analizo, s katero se bodo ocenile bodisi njihove fizikalne bodisi kemične lastnosti ali določila njihova primernost za postopke predelave ali odstranjevanja, za katere se uporabljajo postopkovne zahteve iz člena 18 navedene Uredbe. Količina teh odpadkov mora biti izrecno namenjena za laboratorijsko analizo in je določena z najmanjšo količino, ki je razumno potrebna za ustrezno izvedbo analize za vsak posamezni primer in ne presega 25 kg.

Tu objavljen obrazec se lahko tiska in direktno uporablja.


Podrobna navodila o izpolnjevanju Priloge VII in primer pogodbe iz člena 18 najdete v smernicah »Correspondents` Guidelines No. 10« , objavljenih na straneh Evropske Komisije

Pošiljke odpadkov iz priloge III in IIIA v države, ki niso članice OECD

V skladu z določili 37. člena Uredbe 1013/2006 je Komisija EU poslala pisno noto vsem državam, ki niso članice OECD v kateri jih je pozvala, da naj se opredelijo glede pošiljk odpadkov, navedenih v Prilogi III ali IIIA in katerih izvoz v te države ni prepovedan v skladu s 36. členom Uredbe 1013/2006. Države so imele na voljo sledeče možnosti:
(a) prepoved; ali
(b) postopek predhodne pisne prijave in soglasja v skladu s členom 35; ali
(c) nobene kontrole v ciljni državi (postopek predhodne pisne prijave in soglasja ni potreben).
Kako so države odgovorile oz. kakšen je režim v primeru pošiljk odpadkov iz Priloge III ali IIIA ("zelenih odpadkov") v te države, je razvidno iz Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 1418/2007  s spremembami.
Če države niso odgovorile - jih ne najdete v Prilogah Uredb št. 1418/2007 s spremembami - za te države velja, da so izbrale postopek predhodne prijave in soglasja.

Nezakonite pošiljke odpadkov

Nezakonito pošiljko odpadkov pomeni vsako pošiljko odpadkov, opravljeno:

(a)       brez prijave vsem zadevnim pristojnim organom v skladu z Uredbo št. 1013/2006/ES ali
(b)       brez soglasja zadevnih pristojnih organov v skladu z Uredbo št. 1013/2006/ES ali
(c)       s soglasjem, pridobljenim od zadevnih pristojnih organov s ponarejanjem, napačnim prikazovanjem ali goljufijo, ali
(d)       na način, ki ni izrecno določen v prijavnem ali transportnem dokumentu, ali
(e)        na način, posledica katerega je odstranjevanje ali predelava v nasprotju s pravili Skupnosti ali mednarodnimi pravili, ali
(f)        v nasprotju s 34., 36., 39., 40., 41. in 43. členom Uredbe št. 1013/2006/ES ali
(g)       na način, ki ga v zvezi s pošiljkami odpadkov iz drugega in četrtega odstavka 3. člena Uredbe št. 1013/2006/ES označujejo:

(i)        ugotovitev, da odpadki niso navedeni v prilogi III, IIIA ali IIIB Uredbe št. 1013/2006/ES, ali
(i)        neizpolnjevanje četrtega odstavka 3. člena Uredbe št. 1013/2006/ES;
(ii)       izvedba pošiljke na način, ki ni izrecno določen v dokumentu iz priloge VII Uredbe št. 1013/2006/ES.

Tovorna vozila, ki jih nadzorni organi, zaradi prevažanja nezakonitih pošiljk odpadkov, zadržijo v Republiki Sloveniji do dogovora pristojnih organov držav o vračanju pošiljk oziroma o alternativni obdelavi nezakonitih pošiljk, so dolžna poravnati 25 evrov parkirnine za vsak dan parkiranja (cena brez DDV), v kolikor se le-ta ne more nadalje zadrževati na mestu ugotovljene kršitve.

Za zadržanje tovornih vozil, ki so prevažala nezakonite pošiljke odpadkov ima Inšpektorat RS za okolje in energijo sklenjeno pogodbo za parkiranje tovornih vozil s podjetjem TRANS FELIX d.o.o., na lokaciji Lesno Brdo 17, Vrhnika.

Za nastale stroške skladiščenja se osebi, ki organizira pošiljanje odpadkov oz. prijavitelju, ki je odgovoren za nezakonito pošiljko odpadkov, izda sklep o stroških.

Koristne povezave

Spletne strani tujih pristojnih organov

Tu boste našli bolj podrobne in koristne informacije o izvajanju Uredbe št. 1013/2006 (vzorce pogodb, finančnih garancij...)

Nemčija:
- splošne informacije

Avstrija:
- splošne informacije

- katalog odpadkov

- digitalna poizvedovalna platforma za železniški promet

Od 1. januarja 2023 bo v Avstriji veljal spremenjen način pošiljanja odpadkov. Na povezavi lahko najdete podrobne določbe glede načina prevoza, ki naj bi se izvajal prvenstveno po železnici. V primeru, da prevoza po železnici ni možno zagotoviti, se lahko izvede prevoz po cesti samo na podlagi potrditve s strani digitalne platforme „aufschiene“.


Ostalo

Evropska zakonodaja
DG ENVIRONMENT  :Stran Komisije z informacijami o Uredbi 1013/2006
DG TRADE :Stran komisije EU z informacijami o pošiljkah zelenih odpadkov (odpadkov v države, ki niso članice OECD) 
BASELSKA KONVENCIJA
OECD – članice
Pristojni organi za države članice ES , Contact

Ta uredba je namenjena izvajanju Uredbe 1013/2006 (ne velja samostojno)

Baselska konvencija o nadzoru uvoza / izvoza nevarnih odpadkov in njihovega odstranjevanja
Zakon o ratifikaciji Baselske konvencije, Uredba o ratifikaciji Prilog VIII in IX ter spremembe Priloge I k Baselski konvenciji, Zakon o ratifikaciji spremembe Baselske konvencije

Uredba (ES) št. 1013/2006 z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov – veljavna od 12. julija 2007 (prečiščeno besedilo, zadnjič obnovljeno 1. 1. 2018)

Uredba (ES) št. 1013/2006 - angleško*

Zadnja sprememba, ki se nanaša na spremembe pri pošiljanju odpadne plastike:      

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 2020/2174 z dne 19. oktobra 2020 o spremembah prilog IC, III, IIIA, IV, V, VII in VIII k Uredbi (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o pošiljkah odpadkov 

DELEGIRANA UREDBA (EU) št. 2020/2174 – angleško* 


Pošiljke odpadkov iz Priloge III in IIIA (zeleni seznam) v države, ki niso članice OECD

Uredba Komisije (ES) št. 1418/2007 z dne 29. novembra 2007 glede izvoza nekaterih odpadkov za predelavo iz Priloge III in IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta v nekatere države, za katere se Sklep OECD o nadzoru prehoda odpadkov preko meja ne uporablja (prečiščeno besedilo, zadnjič obnovljeno 10.11.2021). 

Uredba vsebuje odgovore držav, ki niso članice OECD glede njihovih pravil pri uvozu odpadkov iz Priloge III (zelenih odpadkov) in IIIA (mešanice zelenih odpadkov) k Uredbi št. 1013/2006

Uredba Komisije (ES) št. 1418/2007  - angleško*

Besedila Uredb ES in njihove zadnje spremembe najdete na naslednji povezavi: Zakonodaja ES

  • Odpadki

    ravnanje z odpadki, vrsta odpadkov, radioaktivni odpadki

  • Ravnanje z odpadki

    Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorom tega ravnanja. Učinkovito ravnanje z odpadki lahko bistveno prispeva k učinkoviti rabi virov in ti so bistvenega pomena za zadovoljevanje potreb človeške družbe in zagotavljanje njenega nadaljnjega razvoja.