GOV.SI

Pošiljke odpadkov preko meja

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor je od 1. 1. 2017 pristojni organ za pošiljke odpadkov preko meja v skladu z Uredbo o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov. 

Pošiljanje odpadkov preko meja je urejeno tako z mednarodno kot tudi evropsko zakonodajo  z namenom zaščititi človeško zdravje in okolje pred različnimi vplivi, ki jih lahko povzročijo odpadki (predvsem nevarni odpadki) in njihovo pošiljanje preko meja.

Klasifikacija odpadkov

Pošiljke odpadkov na postopke odstranjevanja (D-kode) se klasificira po Klasifikacijskem seznamu odpadkov, ki ga najdete v Evropskem katalogu odpadkov oziroma lahko uporabite tudi seznam v Prilogi V, Del 2, Uredbe 1013/2006.

Pošiljke odpadkov na postopke predelave (R-kode) se klasificira po Prilogah III, IIIA, IIIB, IV in IVA Uredbe 1013/2006. V kolikor se odpadkov ne najde na nobeni od navedenih list, se štejejo za nerazvrščene.

Stroški

Stroški za izvajanje postopkov predhodne pisne prijave znašajo 250 eurov. Stroške se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom – potrdilo o plačilu se priloži prijavi.

Stroški se poravnajo na TR račun Banke Slovenije: 01100-6300109972

  1. a) Za pošiljke iz Slovenije: sklic: 18 25542-7141998-35475019
  2. b) Za pošiljke v Slovenijo: sklic: 18 25542-7141998-35474019
  3. c) Za tranzit skozi Slovenijo: sklic: 18 25542-7141998-35476019

Namen nakazila: stroški  za Prijavo SI00_ _ _ _ (na prazna mesta navedite št. prijave)

Opomba: zadnji dve številki pri sklicu (označeni odebeljeno) označujeta tekoče leto in ju je s 1.1. naslednjega leta potrebno zamenjati za tekočo letnico.

Pošiljke s predhodno pisno prijavo in soglasjem

V spodnji preglednici je poenostavljen prikaz, za katere pošiljke odpadkov je po Uredbi 1013/2006 potrebna predhodna pisna prijava in soglasje. Bolj podrobne informacije se nahajo  v sami uredbi.

Znotraj držav članic ES Uvoz v ES Tranzit skozi ES Izvoz izven ES
Odpadki na odstranjevanje Soglasje Soglasje Soglasje Prepovedan (1)
"Zeleni odpadki" na predelavo (Priloga III, IIIA in IIIB), ki ne vsebujejo nobenih nevarnih snovi 18. člen 18. člen 18. člen Prepovedan oz. Soglasje (2)
Vsi ostali odpadki - na predelavo Soglasje Soglasje Soglasje Prepovedan (3)

(1) Izvoz v Islandijo, Lihtenštajn, Norveško in Švico je dovoljen s predhodno prijavo in soglasjem
(2) V ciljni državi se izvajajo drugi postopki nadzora v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo. V primeru pošiljk odpadkov iz priloge IIIB v vse države, ki niso članice OECD velja postopek predhodne pisne prijave in soglasja. Glej tudi poglavje E - Pošiljke odpadkov iz priloge III in IIIA v države, ki niso članice OECD
(3) Izvoz nevarnih odpadkov na predelavo v države, za katere se Sklep OECD ne uporablja, je prepovedan.

Prijavni obrazec

Prijavni obrazec je sestavljen iz Priloge IA (prijavni dokument) ter Priloge IB (transportni dokument) Uredbe 1013/2006. Originalni obrazec je na voljo na sedežu DZS in njenih podružnicah (številka obrazca je 3,10). Več informacij v zvezi z možnostjo nakupa in razpoložljivostjo boste dobili pri:

DZS Divizija založništvo
Založništvo tiskovin
Direktna prodaja
Dalmatinova 2
1538 Ljubljana

ga.Tea Tozon

Telefon: 01 30 69 831
Faks: 01 30 69 810
e-mail: tea.tozon@dzs.si

Označevanje odpadkov

Pomoč pri izpolnjevanju obrazcev najdete v Prilogi IC Uredbe 1013/2006 - Navodila za izpolnjevanje prijavnega in transportnega dokumenta.


Dodatna pojasnila (pri izpolnjevanju polja 14):

(i) Baselska konvencija – Priloga VIII (ali IX, če je primerno):
Neuradno prečiščeno besedilo Prilog III, IIIA, IIIB, IV in IVA
- v to polje se navajajo kode, ki so sestavljene iz ene črke in štirih številk (npr. A1010)
(ii) Oznaka OECD (če se razlikuje od (i)): glej v prejšnji točko navedeno povezavo
- v to polje se navajajo kode, ki so sestavljene iz dveh črk in treh številk (npr. AA010)
(iii) Seznam odpadkov ES: Evropski katalog odpadkov
(iv) Nacionalna oznaka v državi izvoznici:
(v) Nacionalna oznaka v državi uvoznici:
(vi) Drugo (opredeli):
(vii) Oznaka Y (wordov dokument – pripet k mailu)
(viii) Oznaka H(5): glej hrbtno stran obrazca
(ix) Razred UN(5): glej hrbtno stran obrazca
(x) Številka UN: vnesejo se kode v skladu s predpisi o prevozu nevarnega blaga
(xi) Odpremno ime UN: vnesejo se kode v skladu s predpisi o prevozu nevarnega blaga
(xii) Carinska(-e) koda(-e) (HS):

Vzorci dokumentov, ki jih je potrebno priložiti prijavi

Prijavnemu in transportnemu dokumentu je potrebno priložiti še dodatne podatke ali dokumente (glej Prilogo II Uredbe 1013/2006).

Pošiljke odpadkov, ki jih spremljajo določene informacije – 18. Člen

Opomba: Obrazec mora vedno spremljati vsako pošiljko sledečih odpadkov:

1. pošiljko odpadkov namenjenih za predelavo, za katero veljajo splošne zahteve po informacijah, določene v členu 18 Uredbe 1013/2006, in če količina odpremljenih odpadkov presega 20 kg, in sicer:
(a) odpadkov, navedenih v Prilogi III ali IIIB;
(b) mešanice dveh ali več vrst odpadkov iz Priloge III, ki niso uvrščene v posamezno klasifikacijsko številko v Prilogi III, če sestava teh mešanic ne škoduje okolju varni predelavi in če so take mešanice navedene v Prilogi IIIA v skladu s členom 58 Uredbe 1013/2006.

2. pošiljko odpadkov, ki so izrecno namenjeni za laboratorijsko analizo, s katero se bodo ocenile bodisi njihove fizikalne bodisi kemične lastnosti ali določila njihova primernost za postopke predelave ali odstranjevanja, za katere se uporabljajo postopkovne zahteve iz člena 18 navedene Uredbe. Količina teh odpadkov mora biti izrecno namenjena za laboratorijsko analizo in je določena z najmanjšo količino, ki je razumno potrebna za ustrezno izvedbo analize za vsak posamezni primer in ne presega 25 kg.

Tu objavljen obrazec se lahko tiska in direktno uporablja.

Pošiljke odpadkov iz priloge III in IIIA v države, ki niso članice OECD

V skladu z določili 37. člena Uredbe 1013/2006 je Komisija EU poslala pisno noto vsem državam, ki niso članice OECD v kateri jih je pozvala, da naj se opredelijo glede pošiljk odpadkov, navedenih v Prilogi III ali IIIA in katerih izvoz v te države ni prepovedan v skladu s 36. členom Uredbe 1013/2006. Države so imele na voljo sledeče možnosti:
(a) prepoved; ali
(b) postopek predhodne pisne prijave in soglasja v skladu s členom 35; ali
(c) nobene kontrole v ciljni državi (postopek predhodne pisne prijave in soglasja ni potreben).
Kako so države odgovorile oz. kakšen je režim v primeru pošiljk odpadkov iz Priloge III ali IIIA ("zelenih odpadkov") v te države, je razvidno iz Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 1418/2007  s spremembami.
Če države niso odgovorile - jih ne najdete v Prilogah Uredb št. 1418/2007 s spremembami - za te države velja, da so izbrale postopek predhodne prijave in soglasja.

Na strani Evropske komisije najdete odgovore posameznih držav (po abecednem redu).

Kontaktne osebe za čezmejni transport odpadkov TFS